Resultat af OK11 - kommuner 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 12-12-2011

Overenskomst- og aftalefornyelse

KL og Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) har indgået overenskomst- og aftalefornyelse. Forliget gælder perioden fra 1. april 2011 til 31. marts 2013.

Hovedpunkterne i overenskomsten

Løn

Generelle lønstigninger og videreførelse af reguleringsordningen.
MED/SU, trivsel og TR-vilkår.

AKUT

AKUT-bidraget skal reguleres så det følger værdien af det samlede overenskomstresultat.

Seniorpolitiske initiativer

Videreførelse af seniordage og øvrige seniorpolitiske initiativer.

Tryghedspulje

Tryghedspuljen er en midlertidig ordning, der løber frem til 31. marts 2013. En styregruppe med repræsentanter fra KL og KTO skal administrere puljen.

Andre ansættelsesvilkår

Herunder pensionsvilkår, tjenestemandspensionsvilkår, socialt kapitel og ændringer i åremålsansættelse.


Aftalen behandler desuden en række øvrige forhold, herunder blandt andet: udviklingsmæssige aktiviteter, ligeløn/ligestilling, forsikringsdækning ved tjenesterejser og opsigelsesbestemmelser.

OAO´s generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 19-10-2011

Løn

Lokal løndannelse

Ligeløn

Ferie

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

Fravær, barsel og omsorg

Senioraftalen

TR-vilkår m.v.

De valgtes rettigheder

Selskabsdannelse

MED/SU-aftalen

AKUT

Omstilling, udbud og udlicitering

Socialt kapitel

Ansættelsesvilkår

Sundhed og trivsel

Tryghed

Der aftales en tryghedspakke indeholdende bestemmelser om:

Lønfrigivelse

Åremål

Arbejdstid

Selskabsgørelse

Forbeholdskrav

KTO´s generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 19-10-2011

KTO´s formål

KTO´s formål for forhandlingerne ved OK-11 er at skabe de bedste muligheder for

KTO stiller derfor følgende krav:

Generelle lønforbedringer

Generelle procentvise lønstigninger med mulighed for et lavtlønsprojekt målrettet de nederste løntrin.

Indførelse af løntrin 56.

Reguleringsordningen

Reguleringsordningen videreføres med tekniske tilpasninger som en samlet ordning for de kommunalt og regionalt ansatte og udmøntes procentuelt.

Ligeløn/ligestilling

EU-direktivet om ligebehandling implementeres som KTO-aftale.
 
Barselsorlov til faderen udvides.

Der sikres kønsmainstreaming af såvel den centrale som den lokale løndannelse samt øvrige aftaler, herunder ved at aftale et projekt om kønsmainstreaming af den lokale løndannelse.

For at fremme ligestilling indgås en aftale om opslag af stillinger således, at begge køn har lige adgang til at søge.

Lønstatistik

Aftale om lønstatistik forbedres ved:

Forbedrede vilkår for TR og AMR

Vilkår for TR og AMR forbedres ved:

Bedre vilkår for medindflydelse, medbestemmelse og samarbejde

Vilkår for medindflydelse, medbestemmelse og samarbejde forbedres på en række områder:

Større tryghed i forbindelse med afskedigelse, omstrukturering mv.

Der aftales en tryghedspakke indeholdende bestemmelser om:

Seniorrettigheder

Seniordage videreføres.

Rammeaftalen om seniorpolitik forbedres med egentlige rettigheder for seniorer ved:

Forbedring af øvrige vilkår

Justering af aftale om fravær af familiemæssige årsager

Der foretages følgende justeringer i aftale om fravær af familiemæssige årsager:

Ferie

Ferieaftalen forbedres ved:

Pensionsvilkår generelt

Ret til frivillig forhøjelse af pensionsbidrag.

Tjenestemandspensionsvilkår

Tjenestemandspensionisternes reguleringsordningsprocent forhøjes ud over forhøjelse af reguleringsprocenten fra generelle lønstigninger og fra reguleringsordningen.

Der tages forbehold for krav om tjenestemandspensionsvilkår som følge af forbedringer fra det statslige forhandlingsområde.

Aftale om trivsel og sundhed

Aftale om trivsel og sundhed gøres mere forpligtende for arbejdsgiverne. Pligt til udarbejdelse af handlingsplan som opfølgning på trivselsmålingen.

Udlicitering og selskabsdannelse

Der aftales forbedrede vilkår i forbindelse med udlicitering og selskabsdannelse:

Socialt kapitel

Rammeaftale om socialt kapitel forbedres ved, at

Ansættelsesbreve

Aftalen om ansættelsesbreve forbedres. Det omfatter:

Tidsbegrænset ansættelse

Vilkår i forbindelse med tidsbegrænset ansættelse forbedres ved:

Lønfrigivelse

Der indgås aftale om lønfrigivelse, herunder sikring af, at overenskomster og aftaler færdiggøres hurtigt, og at aftalte lønstigninger på de enkelte overenskomstområder kommer til udbetaling på det i forhandlingsprotokollerne aftalte tidspunkt.

Åremålsansættelse

Rammeaftalen om åremålsansættelse forbedres ved, at

Konfliktmægling i personrelaterede tvister

Der etableres forsøg omkring konfliktmægling i sager om personrelaterede tvister.

Forsikringsdækning ved tjenesterejser

Det sikres, at kommunalt ansatte omfattes af forsikringsordninger i tilfælde af død eller tilskadekomst i tjenesten, herunder på tjenesterejser (udenfor aftaleområdet).

Forbeholdskrav

Forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen.

Forbehold for fremsættelse af krav som følge af verserende voldgiftsager på det kommunale og/eller det regionale område.

Forbehold for fremsættelse af krav som følge af ændringer i arbejdsmiljøloven (samarbejde om sikkerhed og sundhed).

KL´s generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 19-10-2011

Krav om fornyelse/ændringer pr. 1. april 2011 af aftaler inden for KTO´s forhandlingsområder

KL´s overordnede målsætning for forhandlingerne i 2011 er, at de fornyede aftaler og overenskomster bidrager til kommunernes arbejde med at levere ydelser af en høj kvalitet kombineret med en effektiv ressourceudnyttelse.

De fornyede aftaler og overenskomster skal muliggøre lokale forandringsprocesser, hvilket bl.a. indebærer fleksibilitet i organiseringen såvel som i opgavevaretagelsen. Fleksibilitet der giver mulighed for løsninger tilpasset lokale behov og prioriteringer.

Kommunerne er præget af en stram økonomi og stadig stigende forventningerne til den kommunale service. Der er derfor behov for et serviceeftersyn, hvor aftaler og overenskomster kritisk gennemgås med henblik på at lette de administrative byrder i aftalerne/overenskomsterne. Endvidere skal overenskomster og aftaler understøtte en enkel og ensartet administration fx ved at de grundlæggende regler er ens. Det ledelsesmæssige fokus skal være på opgaveløsningen frem for administration af overenskomsterne.

For at kommunerne kan løfte deres opgaver med høj kvalitet i en tid med stram økonomi, forudsættes det, at kommunerne fortsat kan rekruttere og fastholdelse kvalificerede medarbejdere. Det er KL´s opfattelse, at kommunerne allerede er attraktive arbejdspladser, bl.a. i kraft af de rammer de gode generelle ansættelsesvilkår skaber.

KL lægger op til, at man i tilknytning til overenskomstforhandlingerne også mere bredt kan drøfte evt. problemer og udviklingstendenser på det kommunale arbejdsmarked, for på dette grundlag evt. at iværksætte fælles projekter, undersøgelser m.v.

Nedenstående krav og tilkendegivelser skal ses i lyset af ovenstående bemærkninger.

Overenskomster og aftaler skal fornyes på et samfundsøkonomisk forsvarligt niveau

Den kommunale lønudvikling skal fortsat være parallel med lønudviklingen på det private arbejdsmarked. I 2011 er der ikke grundlag for lønstigninger, da den kommunale lønudvikling har været højere end den private. 2011 skal bruges til at bringe den kommunale lønudvikling på niveau med lønudviklingen i den private sektor og til at afvikle det lønforspring, de kommunalt ansatte har oparbejdet.
Fra 2012 forventes der at være plads til begrænsede lønstigninger.

KL kræver en selvstændig kommunal reguleringsordning, hvor de kommunalt ansattes lønudvikling ikke - som for nuværende - afhænger af de regionalt ansattes lønudvikling.

Reguleringsordningen sikrer, at den kommunale lønudvikling i gennemsnit ligger tæt på den private. KL ønsker, at reguleringsordningen videreføres, fordi reguleringsordningen:

Det fremgår, af det af parterne indgåede protokollat om forventet negativ udmøntning fra reguleringsordningen, at parterne er enige om pr. 1.4.2011 at afregne den resterende del af udmøntningen fra reguleringsordningen pr. 1.10.2010. Ligeledes er parterne enige om, at parterne ved overenskomst-forhandlingerne skal tage stilling til håndteringen af den merudgift arbejds-giverne - jf. protokollatets bilag 2 - har haft som følge af de ændrede udmøntningstidspunkter for den opgjorte regulering pr. 1.10.2010.

Ændringer vedrørende samarbejdssystemerne

Det er KL´s opfattelse at parterne skal sikre kommunerne de bedst mulige forudsætninger for, at formålet med MED- og SU-systemet kan opfyldes på en fornuftig og hensigtsmæssig måde. På alle niveauer i kommunerne skal der være gode og formaliserede rammer for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere således, at den lokale, relevante og aktuelle dialog og dagsorden kan komme i fokus. Hovedudvalgene er igennem de sidste mange år blevet pålagt en række skal-opgaver. Konsekvensen af dette er blevet, at hovedudvalgene bruger for lang tid og for mange kræfter på at beskæftige sig med en række emner af pligt i stedet for af lyst. I den enkelte kommune skal der i stedet bruges tid og kræfter på de emner, der lokalt giver mening og som er strategiske indsatsområder. KL mener derfor, at det er nødvendigt at forenkle samt reducere antallet af de centralt pålagte forpligtelser, der gælder for hovedudvalgene.

Rammeaftale om åremålsansættelse.

Kravene om ændringer af åremålsaftalen (§ 9 stk. 5) skal ses på baggrund af, at det forekommer urimeligt økonomisk byrdefuldt for en kommune at løse en vanskelig personalesag, når der er tale om en åremålsansat tjenestemand. Den seneste udvikling på området viser, at der er behov for en tilpasning således, at vilkårene for diskretionær afsked af en åremålsansat tjenestemand i højere grad nærmer sig de vilkår, som gælder for kontraktansatte. KL finder det ikke velbegrundet at have en særregel om, at en åremålsansat tjenestemand eller tidligere åremålsansat tjenestemand - i modsætning til alle andre tjenestemænd - kan gå på tjenestemandspension som 60-årig uden at betale et førtidsfradrag.

Aftale om udviklingsmæssige aktiviteter

Aftalen om udviklingsmæssige aktiviteter underbygger det fælles arbejde mellem KL og de faglige organisationer om at skabe og formidle personalepolitiske aktiviteter. KL er tilfreds med, at der eksisterer en aftale om udviklingsmæssige aktiviteter, men mener, at der er behov for ændringer og tilpasninger af aftalen. Aktiviteterne, der følger af aftalen, skal tilpasses kommunernes aktuelle udfordringer på det personalepolitiske område, fx ved at fokusere på fremtidens udfordringer som fx arbejdskraftudfordringen og effektiviseringsudfordringen.

Ændringer vedrørende AKUT

Det er KL´s opfattelse, at den lokale AKUT-forsøgsordning har bidraget til at tillidsrepræsentanterne i kommunerne har fået en relevant og lokal kommunal viden, som de ikke har mulighed for at få i andre fora. Desuden har den lokale forsøgsordning ført til, at der med succes er blevet gennemført mange gode lokale aktiviteter i MED- og SU-regi. Derfor ønsker KL, at forsøgsordningen gøres permanent og at ørebeløbet hæves sådan at ordningen yderligere styrkes.

Tilpasning af aftale om statistikgrundlag for de lokale lønforhandlinger

Med de nuværende 36 obligatoriske statistiske opgørelser pr. stillingsgruppe er der grund til at forenkle aftalen. Endvidere skal opgørelsen af den samlede lønudvikling på hoved-organisationsniveau udgå af aftalen, da oplysninger vedr. organisationsforhold ikke forefindes i de oplysninger, som bliver indberettet fra edb-centralerne.

Aftale om fremgangsmåden ved klassificering af nyoprettede tjenestemandstillinger.

Der er ikke er behov for at opretholde denne aftale. De forhold, der reguleres i aftalen, er nu reguleret i aftalerne om ny løndannelse/lokalløn, der er indgået mellem KL og de enkelte organisationer.

Øvrige opgaver i forbindelse med overenskomstforhandlingerne

Implementering af europæiske aftaler

Med henvisning til parternes aftale af 1999 om samarbejde mellem KTO og de (amts)kommunale arbejdsgivere på EU-området skal følgende EU-aftaler/direktiver søges implementeret:

Det følger af parternes aftale fra O.99, at parterne er enige om, at EU-direktiver, der fastsætter regler om arbejdsretlig regulering løbende skal søges implementeret på det kommunale område ved kollektive aftaler. KL har derfor oplistet de direktiver og aftaler, som parterne ved denne overenskomstforhandling skal søge at implementere i de kommunale aftaler.

Seniorpolitiske initiativer

I punkt 4.1 i KTO forliget fra 2008 står:
"Parterne vil ved de næste overenskomstforhandlinger drøfte mulighederne for at videreføre ordningerne beskrevet i protokollatet. Protokollaters omkostninger er opgjort til årlig merudgift på 0,05 % udover trepartsmidlerne. De 0,05 % er varige og finansierer efter 2011 et antal seniordage efter aftale mellem parterne".

Parterne aftalte i 2008 at anvende midlerne til seniorpolitiske initiativer fra trepartsaftalerne til etablering af midlertidige seniordage og kommunepuljer. Ordningerne ophører i udgangspunktet 31. december 2011, medmindre parterne vælger at aftale en videreførelse. Parterne aftalte dog i 2008, at 0,05 % (0,01 % på SHK-område) af den daværende samlede lønsum skal finansiere et antal seniordage efter 2011 efter aftale mellem parterne.

KL opfatter det sådan, at parterne har en fælles forpligtelse til at søge at finde ud af om vi kan finde en overenskomstmæssig finansiering af seniordage og kommunepuljer, idet parterne dog har en særlig forpligtelse i relation til seniordage, hvor det allerede er aftalt, at et antal seniordage skal videreføres.

KL er indstillet på, at det nuværende antal seniordage kan videreføres, men det forudsætter, at der findes midler til finansiering af seniordagene og det forudsætter, at en række elementer i ordningen forenkles så ordningen bliver lettere at administrere i kommunerne.

KL er derimod ikke indstillet på, at videreføre kommunepuljerne. Den løsning parterne fandt i 2008 var en hensigtsmæssig løsning i situationen. Men kommunerne har med rette kritiseret kommunepuljerne for at være administrativt bureaukratiske og tidskrævende.

Forbeholdskrav

Der tages forbehold for fremsættelse af krav som følge af forhandlingstemaer på det statslige og regionale område, som det vil være af væsentlig betydning for arbejdsgiversiden også at gennemføre for kommunerne.

I tilfælde af ændringer i lovgivningen vedrørende statstjenestemænd tages der forbehold for tilsvarende ændringer på det kommunale område med henblik på at bevare retsenheden.

I tilfælde af ændringer i lovgivningen vedrørende tjenestemandspension, tages forbehold for tilsvarende ændringer i pensionsregulativ og -aftaler med henblik på at bevare retsenheden med statens tjenestemænd

Der tages forbehold for ændringer i Gruppelivsaftalen som følge af parternes eventuelle aftale om anvendelse af bonusmidlerne.

Der tages forbehold for, at der i overenskomstperioden kan indledes forhandlinger om indførelse af visse overgangsbestemmelser i Rammeaftale om åremålsansættelse i tilfælde af, at der fremsættes lovforslag om ændring af lov om kommunernes styrelse med henblik på at ændre styreformen i de fire største kommuner.

Der er varslet et sådant lovforslag i regeringsprogrammet.

I det omfang der påføres de kommunale arbejdsgivere øgede udgifter som følge af ændret lovgivning indenfor overenskomstområdet/det ansættelses-retlige område, foretages en tilsvarende reduktion i den førstkommende procentregulering, jf. § 5 i "lønjusteringsaftalen".

Der tages forbehold for fremsættelse af forslag indenfor emneområder, hvor der fremsættes krav af KTO.

KL forudsætter, at lønmodtagerorganisationerne er indforstået med, at ordensmæssige ændringer og gennemskrivning af aftaler m.v. - fx som følge af ændret lovgivning - kan foretages uden at der fremsættes særskilt krav herom.

Fx ændring af lov om arbejdsmiljø herunder arbejdsmiljøorganisation og arbejdsmiljøuddannelse samt ændringer i aftale af 28. april 1995 § 6, stk. 2 og 3 om fradrag i egen-pension i medfør af pensionsregulativets § 6, stk. 4 og 5 (tidligere § 6, stk. 2 og 3), der ophæves.