OAO´s generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 19-10-2011
A A A

Løn

 • Generelle lønstigninger.
 • Reguleringsordningen fastholdes og forbedres.

Lokal løndannelse

 • Lokal løndannelse fastholdes og forbedres med særlig henblik på garantiordningerne og sikring af tilbageløbsmidler.
 • Hvis der i overenskomstperioden er råderum for midler til Ny Løn skal anvendelsen af midlerne sikres.
 • Den lokale forhandlingsstatistik forbedres.

Ligeløn

 • Ligelønslovgivningen/EU-direktivet implementeres i overenskomsterne.
 • Der sikres bedre muligheder for at foretage vurderinger af arbejde af samme værdi såvel inden for som på tværs af personalegrupper.
 • Der sikres kønsmainstreaming af såvel den centrale som den lokale løndannelse samt øvrige aftaler.
 • Der igangsættes et lønprojekt med det formål at sikre ligeløn mellem mænd og kvinder og at modvirke det kønsopdelte arbejdsmarked.
 • Den lokale forhandlingsstatistik forbedres og kønsopdeles.

Ferie

 • Der gives nyansatte/nyuddannede på arbejdsmarkedet ret til ferie med løn.

Efteruddannelse og kompetenceudvikling

 • Efteruddannelses- og kompetenceudviklingsindsatsen skal fastholdes og udbygges og medarbejderindflydelsen sikres.

Fravær, barsel og omsorg

 • Forbedrede pensionsvilkår for ansatte der har orlov i henhold til §36 i aftalen om fravær af familiemæssige årsager.
 • Medarbejdere, der har orlov til at passe nærtstående, alvorligt syge pårørende, skal have orlov med normal løn i op til 3 måne­der.
 • Sikring af fuld løn i opsigelsesperiode, når opsigelse afgives efter 14. uge efter fødslen.

Senioraftalen

 • Seniorbonus fastholdes. Der skal ses på aldersgrænser og procedurer.
 • Senioraftalens muligheder forbedres.
 • Der sikres rettigheder og muligheder for at overgå til delpension og delefterløn.

TR-vilkår m.v.

 • De valgtes rettigheder
  • Der sikres bedre rettigheder for medarbejderrepræsentanter (TR, AMR), herunder tid og vilkår.
  • Præcisering af retten til funktionstillæg (skal-tillæg).
  • Pligt til at forhandle lokale aftaler om tillæg til AMR.
  • Sikring af beskyttelsen af TR, herunder forbedrede procedurer ved afsked og anmeldelse.
  • Øget beskyttelse af TR/AMR når tillidshvervet ophører.
 • Selskabsdannelse
  • Medarbejdervalgte bestyrelsesrepræsentanter i selvejende institutioner med driftsoverenskomst m.v. omfattes af TR-beskyttelsen.
 • MED/SU-aftalen
  • Den enkelte organisation sikres mulighed for at rejse sager vedrørende brud på MED-aftalen.
  • Forbedret tvistløsningssystem.
  • De centrale parter sikrer skriftlig orienteringspligt efter behandling af sager vedrørende brud på MED-aftalen.
  • Forbedret uddannelsesindsats af MED-repræsentanter.
  • Forbedring af bestemmelsen vedrørende ledelsens pligt til at redegøre for sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsopgaver, herunder pligt til at aftale retningslinjer for implementering af overenskomstmæssige forbedringer i budgetterne.
  • Der følges på de nye aftaler fra OK-08 og implementeringen af dem konsolideres.
 • AKUT
  • AKUT-bidraget forhøjes.
  • Opstramning i reglerne om refusionsopgørelser til organisationerne.

Omstilling, udbud og udlicitering

 • Udliciterede medarbejdere samt nyansatte sikres i hele kontraktperioden løn- og ansættelsesvilkår som efter de til enhver tid gældende regionale overenskomster.
 • Personalet/de faglige organisationer sikres øget indflydelse på udbudsmateriale og beslutningsproces.
 • Sociale klausuler skal med som krav ved udbud.

Socialt kapitel

 • Fleksjobansatte omfattes af overenskomsternes lønbestemmelser samt af lokalt aftalte forhåndsaftaler.
 • Der sikres en øvre grænse for andelen af ekstraordinært ansatte i forhold til ordinært ansatte samt sanktionsmuligheder som kan en sikre balance mellem ordinært ansatte og ekstraordinært ansatte for at undgå fortrængning af ordinært ansatte.

Ansættelsesvilkår

 • Forbedrede vilkår i forbindelse med tidsbegrænset ansættelse.
 • Aftalen om ansættelsesbreve forbedres.
  • Påkravsbestemmelsen afskaffes.
  • Godtgørelsen følger den til enhver tid gældende lovbekendtgørelse på området.

Sundhed og trivsel

 • Aftalen om sundhed og trivsel gøres mere forpligtende for arbejdsgiverne og medarbejderne sikres egentlige rettigheder.

Tryghed

Der aftales en tryghedspakke indeholdende bestemmelser om:

 • Jobbank.
 • Omplacering.
 • Kompetenceudvikling/efteruddannelse/omskoling/jobsøgningsbistand ved afsked og omstruktureringer m.v.
 • Der udarbejdes en vejledning om etiske regler ved afskedigelsesforløb.
 • Der indføres en høringsfrist på minimum 14 dage ved afsked.
 • Opstramning af regler vedrørende muligheder for at opsige ansatte, som er kommet til skade ved arbejdet (herunder erhvervsbetingede lidelser).
 • Forbedrede opsigelsesvarsler og godtgørelsesmuligheder ved afskedigelse.
 • Orientering til organisationerne om opsigelse af elever på erhvervsuddannelserne.
 • Forbedring af ferieaftalen, herunder mulighed for udstedelse af feriekort ved tvungen ændret beskæftigelsesgrad.
 • Begrænsning af arbejdsgivernes mulighed for at kræve ferie afholdt i opsigelsesperioden.

Åremål

 • Der sikres pligt til at indgå aftale om fratrædelsesvilkår ved afskedigelse af åremålsansatte.

Arbejdstid

 • Forbedring af aftalen om deltid til fuld tid, med det sigte, at få flere fuldtidsstillinger.

Forbeholdskrav

 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav inden for emneområder, hvor der frem­sættes krav af de regionale arbejdsgivere.
 • Der tages forbehold for krav om præcisering af aftalernes og overenskomsternes dækningsområder.
 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen m.v.
 • Der tages forbehold for fremsættelse af krav vedrørende fratrædelsesgodtgørelse efter det fyldte 60. år (afhængig af EU-dom).
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk