Finansministeriets generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 07-11-2011
A A A

Finansministeriet baggrund for deres krav

"Den demografiske udvikling, genopretningen af dansk økonomi og den sam-fundsøkonomiske situation giver meget snævre økonomiske rammer for forhand-lingerne af nye aftaler og overenskomster og stiller samtidig store krav til fornyelse og nytænkning for at imødegå de kommende års udfordringer.

Det er nødvendigt, at lønudviklingen holdes på et niveau, der er i balance med økonomien i samfundet, og som er ansvarligt i forhold til konkurrenceevnen. Der er endvidere behov for, at der med nye aftaler og overenskomster tages skridt, der bidrager til at øge arbejdskraftudbuddet i de kommende år, og som understøtter en dynamisk og effektiv statslig sektor. Endelig er der behov for, at aftaler og overenskomster giver fleksible vilkår, der kan tilpasses opgaverne og forholdene på de enkelte arbejdspladser.

Finansministeriet ønsker, at Lønkommisionens anbefalinger om et serviceeftersyn af aftaler og overenskomster følges op af parterne, så overenskomst- og aftalesy-stemet fornys og fremtidssikres. Et centralt element heri er at forenkle aftaler og overenskomster, så de bliver mere rammeprægede og således, at løndannelsen fremover i højere grad sker lokalt, frem for centralt."

(Finansministeriet dec. 2010)

Finansministeriet har fremsat følgende generelle krav

 1. Øget og mere fleksibel arbejdstid
 2. Styrket lokal løndannelse
 3. Forhøjelse af pligtige afgangsaldre for tjenestemænd i politiet, forsvaret og kriminalforsorgen
 4. Skærpelse af førtidspensionsfradraget i tjenestemandspensionen
 5. Udvidelse og ændring af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten
 6. Ændring af cheflønaftalen
 7. Ændring af aftalen om lokalløn
 8. Ændring af åremålsaftalen
 9. Forenkling af lønanciennitetsaftalen for tjenestemænd
 10. Decentralisering af reglerne om funktionsvederlag
 11. Revision af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger
 12. Forenkling af pensionsbestemmelsen i § 7 i OAO-fællesoverenskomsten
 13. Anvendelse af bonusmidler fra gruppelivsordningen
 14. Forhøjelse af ATP-satsen på AC´s og OAO-S´s område
 15. Tilpasning af aftale om ydelsessammensætning mv. i bidragsdefinerede pensionsordninger
 16. Ændring af forhandlingsprocedure ved afsked/bortvisning af overens-komstansatte
 17. Afskaffelse af bestemmelser om, at fællesoverenskomsten og den relevante organisationsaftale skal oplyses ved stillingsopslag.
 18. Ophævelse af reglerne om jubilæumsgratiale
 19. Forenkling og decentralisering af reglerne om tjenestefrihed
 20. Forenkling af de forpligtelser som samarbejdsudvalgene er pålagt
 21. Ajourføring af samarbejdsaftalen i henhold til gældende lovgivning
 22. Videreførelse af aftalen om kompetenceudvikling uden særlige indsatsområder.
 23. Videreførelse af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser med et klarere arbejdspladsfokus.
 24. Videreførelse af Kompetencefonden med færre lokale bindinger.
 25. Justering af aftalen om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsud-vikling (SCKK).
 26. Ændrede regler om fastsættelse af løn i fleksjob
 27. Fælles lederaftale som matcher fremtidens institutionsstruktur for ung-domsuddannelser.
 28. Ændret grundbeløbsniveau
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk