Omregning af grundbeløb for tillæg på det statslige område

Udgivet: 21-03-2012 | Redigeret: 22-03-2012

Pr. 31. marts 2012 omlægges grundbeløbsniveauet på statens område fra 1. oktober 1997 til 31. marts 2012. Omlægningen sker ved at alle beløb i 1. oktober 1997-niveau forhøjes med procentreguleringen på 31,0660 pct. og herefter afrundes.

Tillæg, der er fastsat som årlige grundbeløb, og som efter procentregulering udgør mindre end 3.200 kr. afrundes til nærmeste hele krone. Tillæg der efter procentregulering udgør 3.200 kr. eller mere afrundes til nærmeste hele 100 kr.

Du kan ikke anvende omregneren til at regne på skala- eller basislønninger, eller på tillæg, der er fastsat pr. ydelse eller pr. tidsenhed, f.eks. aften/nat-tillæg.

PRESSEMEDDELELSE:  Vi skal have gang i væksten - NU

Udgivet: 19-12-2011 | Redigeret: 02-01-2018

Lønnen for alle statsansatte stiger mindre end forventet. Den 1. april 2012 stiger ansatte i staten med 1,31 procent. Da overenskomsten blev indgået for godt et år siden var det forventningen, at lønnen ville stige med 1,70 procent.

Topforhandler på statens område Flemming Vinther udtaler: Da vi indgik overenskomsten for det statslige område, forsøgte vi at tage højde for den private lønudvikling. Som alle ved, er det svært at spå - særligt om fremtiden. Nu kender vi den reelle lønudvikling i den private sektor, og den har været mindre, end vi forventede. Det betyder en justering af de kommende lønstigninger for statens ansatte. Det er ærgerligt men en konsekvens af reguleringsordningen.

Reguleringsordningen sikrer parallelitet i lønudviklingen mellem det offentlige og private område. Og den betyder, at de offentlige ansatte ikke bliver lønførende i forhold til det private arbejdsmarked. Samtidig betyder reguleringsordningen, at lønnen for de offentligt ansatte ikke sakker bagud i forhold til de privat ansatte. Det er et godt redskab, som betyder en stabil og ansvarlig lønudvikling i den offentlige sektor, udtaler Flemming Vinther.

Flemming Vinther er bekymret over udviklingen i den private sektor. Tallene understreger, at den private sektor er i bakgear. Regeringens kickstart af dansk økonomi er nødvendig og tiltrængt. Det er vigtigt, at vi atter får gang i hjulene og skabt optimisme.

Kontakt
Flemming Vinther, formand for CFU, mobil 20 41 93 61

 

CFU består af de tre centralorganisationer: Akademikernes Centralorganisation, AC, Stats- og Kommunalt Ansattes Forhandlingsfællesskab, SKAF og Offentligt Ansattes Organisationer, OAO-Stat, der tilsammen dækker ca. 95,4 pct. af alle statsansatte.

 

Reguleringsordningen - baggrund 

Udgivet: 19-12-2011 | Redigeret: 27-01-2012

Aftalen om reguleringsordningen er ikke nogen selvfølgelighed men skal fornyes ved hver overenskomstindgåelse. Fortsættelse af reguleringsordningen har været et krav ved de seneste mange overenskomstfornyelser.

Hovedformålet med reguleringsordningen er at sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem den offentlige sektor og den private. I grove træk sker der en efterregulering af de offentlige lønninger med 80 pct. af den opgjorte forskel i lønudvikling. Forskellen udmøntes pr. 1. april.

Ordningerne på det statslige, det kommunale og det regionale område er lidt forskellige, men de overordnede principper er de samme.

I staten har udmøntningen været anvendt til at justere de generelle lønreguleringer, og ordningen har udmøntet både positivt og negativt.

Figuren herunder viser udmøntningen fra 1997 til 2012. Indtil 2001 har udmøntningen overvejende været positiv, mens den især de to seneste overenskomstperioder overvejende er gået i minus (OK05 og OK08).

En opgørelse af udmøntningen fra 1997 til 2011 viser dog, at de statsansatte over tid har haft positivt udbytte af ordningen svarende til 0,2 pct. pr. år.

Kilde: Moderniseringsstyrelsen og egne beregninger

Udmøntningen fra reguleringsordningen beregnes på baggrund af de faktisk opgjorte lønstigninger i staten og på det private område.
Reguleringsordningen har fordele og ulemper. Når den private lønudvikling er højere end den der måles i staten følger de statsansatte med op. Godt nok med en forsinkelse i udmøntningen, og kun med 80 procent af den konstaterede forskel.

Når den private lønudvikling er mindre end lønudviklingen i staten, reguleres de aftalte stigninger tilsvarende nedad. Men også kun med 80 procent af den målte forskel.

Reguleringsordningen kan ikke alene vurderes ud fra de sidste to overenskomstperioder. Ordningen sikrer på langt sigt en samlet statslig lønudvikling parallelt med den samlede private lønudvikling.

Dens eksistensberettigelse er størst, når muligheden for at aftale generelle offentlige lønstigninger er mindst. Hvis ordningen skal afskaffes skal man tro på muligheden for at opnå et forlig, der sikrer en udmøntning der er lig med eller højere end på det private område.

OK11 informationspjece 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 05-02-2013

Informationspjece om resultatet af forhandlingerne mellem Finansministeren og CFU

Pjecen beskriver det overenskomstresultat, der er indgået mellem Finansministeriet og de faglige organisationer i staten for perioden 2011 til 2013.

Formand for OAO-Stat og CFU, Flemming Vinther, beskriver i pjecen baggrunden for forhandlingerne, og hvordan de har påvirket resultatet. Betydningsfulde faktorer har været finanskrisen, en "gæld" for de statsansatte (for at have været lønførende i forhold til det private arbejdsmarked i de seneste år), og en generel politisk uro.

Konkret er der under overenskomsten aftalt lønstigninger på 1,48 pct. i 2011 og 1,7 pct. i 2012. Men de 1,48 pct. i 2011 modsvarer nøjagtigt "gælden" fra OK08, og vil derfor ikke kunne ses på lønsedlen. I 2012 vil de 1,7 pct. betyde, at reallønnen kan fastholdes i forhold til vurderinger over prisudviklingen, som de ser ud i dag. De 1,7 pct. kommer som generelle lønstigninger og kommer derfor alle medlemmer til gode.

Resultat af OK11 - stat 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 05-02-2013

OK11-resultatpapiret præsenterer resultatet af overenskomstforhandlingerne mellem Finansministeren og Centralorganisationernes Fællesudvalg.

Overenskomster og aftaler fornys for en 2-årig periode fra 1. april 2011 til 31. marts 2013.

Hovedpunkter i aftalen:

Video: OK11 resultat 

Udgivet: 12-12-2011 | Redigeret: 03-05-2019

CFU´s generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 19-10-2011

Løn

Serviceeftersyn

Pension mv.

Ligestilling/ligeløn

Ansættelsesvilkår

Ferie

Aftaler om tryghed

Voldgiftsinstituttet

Socialt kapitel

Kompetence og kvalitetsudvikling

Konfliktmægling

Trivsel

Tjenesterejser

Folkekirken

Forbeholdskrav

OAO-Stats generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 19-10-2011

Overenskomst- og aftalekrav til OK11

Offentligt Ansattes Organisationers (OAO) statslige repræsentantskab har den 26. oktober 2010 udtaget krav. Formand Flemming Vinther udtaler, at han er tilfreds med repræsentantskabets opbakning.

Offentligt Ansattes Organisationer - det statslige område - fremsætter følgende generelle krav ved overenskomst- og aftalefornyelsen pr. 1. april 2011:

Attraktive Arbejdspladser

Løn

1) Generelle lønstigninger

2) Reguleringsordningen fastholdes

3) Kompensation for personalegoder

4) Tjenestemandspensionen reguleres

5) Mulighed for bruttolønsordninger

6) Grundbeløbsniveau ændres fra 1997 til 2011

Serviceeftersyn af løndannelse

7) I overenskomstperioden gennemføres, som et fælles projekt mellem parterne, et serviceeftersyn af løndannelsen

Tryghedspakke

8) SCKK videreføres

9) Trivsel skal være en del af SCKK´s indsats

10) Samarbejdet mellem samarbejds- og arbejdsmiljøsystemerne skal styrkes via Samarbejdssekretariatet

11) Strammere regler vedr. ansættelsesbevis

12) Forbedring af de generelle aftaler om kompetenceudvikling

13) Forbedrede vilkår i forbindelse med afskedigelse

14) Forbedrede vilkår i forbindelse med tryghed ved omstilling og omstruktureringer

Tillidsrepræsentantaftalen

(Der tages forbehold for de drøftelser, som CFU har med Personalestyrelsen om fortolkning af tillidsrepræsentantaftalen).

15) Der aftales forbedringer i tillidsrepræsentantaftalen

16) Folkekirken omfattes af tillidsrepræsentantaftalen

Samarbejdsaftalen

(Der tages forbehold for de drøftelser, som CFU har med Personalestyrelsen om fortolkning af samarbejdsaftalen).

17) Der aftales forbedringer i samarbejdsaftalen

18) Folkekirken skal omfattes af samarbejdsaftalen

19) Samarbejdssekretariatet videreføres

Elever

20) Der aftales forbedringer for elever

Social dumping, herunder socialt kapitel

21) Der aftales forbedringer i aftalen om socialt kapitel

Ligebehandling

22) EU-direktiv 2006/54/EF af 5. juli 2006 implementeres i kollektive aftaler

Arbejdstid

23) Der aftales forbedringer i arbejdstidsaftalen

24) Der aftales betalt spisepause på Det Kgl. Teater. (Hængeparti fra OK08)

Overenskomstbaseret pension

25) Ansatte i fleksjob kan forblive i hidtidigt pensionsselskab ved jobskifte.

26) Der aftales forhøjelse af pensionsbidragsprocenten fra 12,5 % til 15 % for en række organisationsaftaler.
Forbeholdskrav afhængig af faglig voldgift, 24. november 2010.
(Manglende udmøntning af resultatet fra OK08).

Opsigelse/afskedigelse

27) Der aftales forbedringer i forbindelse med afskedigelse

Gruppeliv

28) Der aftales forbedringer af gruppelivsordning nr. 85 034

Tjenesterejseaftalen

29) Der aftales forbedringer i tjenesterejseaftalen

Ferie

30) Der aftales forbedringer i ferieaftalen

Forbeholdskrav

Der tages forbehold for fremsættelse af krav, der følger af ændringer på det øvrige arbejdsmarked eller i lovgivningen.

Video: CFU's krav til OK11 

Udgivet: 12-12-2011 | Redigeret: 12-12-2011

Finansministeriets generelle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 07-11-2011

Finansministeriet baggrund for deres krav

"Den demografiske udvikling, genopretningen af dansk økonomi og den sam-fundsøkonomiske situation giver meget snævre økonomiske rammer for forhand-lingerne af nye aftaler og overenskomster og stiller samtidig store krav til fornyelse og nytænkning for at imødegå de kommende års udfordringer.

Det er nødvendigt, at lønudviklingen holdes på et niveau, der er i balance med økonomien i samfundet, og som er ansvarligt i forhold til konkurrenceevnen. Der er endvidere behov for, at der med nye aftaler og overenskomster tages skridt, der bidrager til at øge arbejdskraftudbuddet i de kommende år, og som understøtter en dynamisk og effektiv statslig sektor. Endelig er der behov for, at aftaler og overenskomster giver fleksible vilkår, der kan tilpasses opgaverne og forholdene på de enkelte arbejdspladser.

Finansministeriet ønsker, at Lønkommisionens anbefalinger om et serviceeftersyn af aftaler og overenskomster følges op af parterne, så overenskomst- og aftalesy-stemet fornys og fremtidssikres. Et centralt element heri er at forenkle aftaler og overenskomster, så de bliver mere rammeprægede og således, at løndannelsen fremover i højere grad sker lokalt, frem for centralt."

(Finansministeriet dec. 2010)

Finansministeriet har fremsat følgende generelle krav

 1. Øget og mere fleksibel arbejdstid
 2. Styrket lokal løndannelse
 3. Forhøjelse af pligtige afgangsaldre for tjenestemænd i politiet, forsvaret og kriminalforsorgen
 4. Skærpelse af førtidspensionsfradraget i tjenestemandspensionen
 5. Udvidelse og ændring af rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten
 6. Ændring af cheflønaftalen
 7. Ændring af aftalen om lokalløn
 8. Ændring af åremålsaftalen
 9. Forenkling af lønanciennitetsaftalen for tjenestemænd
 10. Decentralisering af reglerne om funktionsvederlag
 11. Revision af aftalen om senior- og fratrædelsesordninger
 12. Forenkling af pensionsbestemmelsen i § 7 i OAO-fællesoverenskomsten
 13. Anvendelse af bonusmidler fra gruppelivsordningen
 14. Forhøjelse af ATP-satsen på AC´s og OAO-S´s område
 15. Tilpasning af aftale om ydelsessammensætning mv. i bidragsdefinerede pensionsordninger
 16. Ændring af forhandlingsprocedure ved afsked/bortvisning af overens-komstansatte
 17. Afskaffelse af bestemmelser om, at fællesoverenskomsten og den relevante organisationsaftale skal oplyses ved stillingsopslag.
 18. Ophævelse af reglerne om jubilæumsgratiale
 19. Forenkling og decentralisering af reglerne om tjenestefrihed
 20. Forenkling af de forpligtelser som samarbejdsudvalgene er pålagt
 21. Ajourføring af samarbejdsaftalen i henhold til gældende lovgivning
 22. Videreførelse af aftalen om kompetenceudvikling uden særlige indsatsområder.
 23. Videreførelse af Fonden til udvikling af statens arbejdspladser med et klarere arbejdspladsfokus.
 24. Videreførelse af Kompetencefonden med færre lokale bindinger.
 25. Justering af aftalen om Statens Center for Kompetence- og Kvalitetsud-vikling (SCKK).
 26. Ændrede regler om fastsættelse af løn i fleksjob
 27. Fælles lederaftale som matcher fremtidens institutionsstruktur for ung-domsuddannelser.
 28. Ændret grundbeløbsniveau

OAO-Stats specielle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 05-02-2014

OAO-Stat er kommet med en række specielle krav til OK11

Der etableres mulighed for at indgå aftale om bruttoløn i organisationsaftalerne.

Medarbejdere, der, som sæsonarbejdere, har været midlertidigt ansat, tilbydes genansættelse inden for vedkommende fagområde efter anciennitet. I forbindelse med genansættelsen er der ikke fornyet prøvetid.

Der aftales forbedringer for elever.

Der aftales betalt spisepause på Det Kongelige Teater.

Der aftales et projekt til sceneteknikere på Det Kongelig Teater til fremme af efteruddannelses- og udviklingsaktiviteter udenlands.

Der afsættes midler - herunder anvendelse af OAO´s restpulje fra OK08 - til projekter inden for OAO´s forhandlingsområde i overenskomstperioden.

Finansministeriets specielle krav til OK11 

Udgivet: 19-10-2011 | Redigeret: 11-11-2011

Finansministeriets har opstillet følgende specielle krav til overenskomstforhandlingerne

1. Forenkling af organisationsaftalen

A. Sproglig og strukturel forenkling af organisationsaftalen, herunder bortfald af bestemmelser, der er reguleret andet sted.

2. Øget fleksibilitet og forenkling af de nye lønsystemer

A. Indførelse af fleksible regler for forhandling af lokale tillæg.

B. Forbeholdskrav for fremsættelse af krav om ændring af bestemmelser om lønsystemet, herunder ændringer af redaktionel karakter, i tilfælde af, at rammeaftalen om nye lønsystemer ændres.

3. Andet

A. Præcisering af merarbejdsreglerne for grupper der ikke er omfattet af overarbejdsreglerne.