LØNSTATISTIK

Lønstatistik

Lønudvikling

Aftalt lønudvikling

Ved aftalt lønudvikling forstås i almindelighed alle de forbedringer i lønnen, som er indeholdt i et forlig for en given periode.

Faktisk lønudvikling

Ved faktisk lønudvikling forstås i almindelighed de forbedringer i lønnen, som reelt sker i en given periode.

Lønstigningstakt

Lønstigningstakten er den procentvise ændring i lønnen i forhold til samme måned året før. Stigningstakten er således negativ hvis lønnen er blevet mindre og positiv, hvis lønnen er blevet højere.

Realløn

Realløn er lønindkomsten renset for inflation, det vil sige at lønudviklingen sættes i forhold til udviklingen i forbrugerpriserne. Udviklingen i realløn er således udtryk for, hvad lønmodtageren reelt får ud af sine penge i form af købekraft. Hvis reallønnen er stiger, har lønmodtageren mulighed for at købe flere varer for sin løn end tidligere.

Alle ansatte og ansat begge år - personaleomsætning

I langt de fleste personalegrupper sker der udskiftninger i løbet af et år. Det vil sige, at medarbejdere stopper og nye medarbejdere kommer til. Der kan også ske reduktioner eller udvidelser i en personalegruppe, der kan betyde, at sammensætningen af gruppen ændres.

Det kan påvirke de lønniveauer, der måles i statistikken, fordi nye medarbejdere i en bestemt stilling typisk har et andet lønniveau end medarbejdere med længere anciennitet. Dette kan betyde, at statistikken viser en lønudvikling, der ikke afspejler den lønudvikling, der faktisk har fundet sted. Derfor laves statistikken for to grupper af ansatte.

Alle ansatte

Lønudviklingen for alle ansatte beregnes ved, at gennemsnitslønnen for alle, der var ansat på et givet tidspunkt, bliver sammenlignet med gennemsnitslønnen for alle, der var ansat på et andet tidspunkt. Metoden er påvirket af den personaleomsætning, der er beskrevet ovenfor.

Ansatte begge år i samme stilling

Når man opgør lønudviklingen for de der var ansat begge år i samme stilling, tager man derimod højde for den udvikling i gennemsnitslønnen, der kan ske på baggrund af ændringer i personalesammensætningen.

Den ene metode er ikke mere ”korrekt” end den anden – det er blot to forskellige målemetoder.

Indeks

Et indeks viser den procentvise ændring i en række af tal, for eksempel lønnen over en årrække. Indekset er altså en omregning af de absolutte tal til procenttal.

Udgangspunkt for indekset er et basistal, der sættes lig med 100. De følgende tal beregnes som procenter af basistallet.

Hvis lønnen i udgangspunktet f.eks. er 100 kr. og i et følgende år er 125 kr. er indekset 100 i basisåret og 125 i det følgende år.

Fordelen ved indeks er, at man kan sammenligne udviklingen i forskellige størrelser, f.eks. lønudvikling for forskellige grupper eller udviklingen for henholdsvis lønninger og priser.

Danmarks Statistik laver en række indeks af relevans for arbejdsmarkedet, såsom lønindeks for den offentlige og private sektor og indeks over forbrugerpriserne.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk