LØNTEKNIK

Lønteknik

Rammen

Ved rammen forstås den overordnede økonomiske ramme inden for hvilken forhandlingerne finder sted. Det vil sige, hvor meget er der samlet til forbedringer i overenskomstperioden til løn og andre forbedringer, der har økonomiske konsekvenser. Andre forbedringer kan. være mere ferie, udvidelse af barselsordninger, kompetenceudvikling med videre.

En del af eller hele rammen kan anvendes ved de centrale forhandlinger til forbedringer for alle ansatte. Eller noget af rammen kan anvendes ved organisationsforhandlinger eller lokale forhandlinger til forbedringer for grupper eller enkelte ansatte.

Reguleringsordningen

Parterne på det offentlige område, herunder det kommunale og regionale område har indgået aftale om reguleringsordninger. Kommuner og regioner har hver sin reguleringsordning.

Hovedformålet er at sikre en nogenlunde parallel lønudvikling mellem den offentlige sektor – her kommuner og regioner - og den private sektor.

Enkelt forklaret sker det ved, at man efterregulerer de offentlige lønninger med 80 pct. af den opgjorte forskel i lønudvikling mellem den offentlige og private sektor.

Det helt centrale ved ordningen er, at de offentlige lønninger følger de private med en lille forsinkelse – såvel op som ned. Det uanset, hvad der i øvrigt er aftalt centralt vedrørende løndannelsen. Den private lønudvikling er derfor altafgørende for udmøntningen – og er et vilkår, som arbejdsgiverne tillægger stor vægt.

Generelle lønforhøjelser

Generelle lønforhøjelser er lønforhøjelser der gives til alle ansatte. Det sker som regel ved en procentvis forhøjelse af lønnen. Det vil sige, at alle for den samme procentvise stigning i lønnen, og lønnen for en kommunaldirektør stiger derfor mere i kroner end lønnen for en rengøringsassistent.

Lønskala – løntabeller

På det kommunale/regionale område findes der en række lønskalaer: KTO-skalaen, AC-skalaen og Sundhedskartellets skala. Skalaerne har til fælles, at de er opbygget med en række løntrin, hvor det første trin er den laveste løn, på det andet trin er lønnen lidt højere og så fremdeles.

På den skala der er aftalt mellem KL og Forhandlingsfællesskabet (KTO-skalaen), som de fleste ansatte er omfattet af, er der 56 trin. Lønnen på skalatrin 1 er omkring 200.000 kr. om året, mens lønnen på trin 56 er godt 1 mio. kr.

Grundlønnen aftales som hovedregel i forhold til en lønskala, uanset om der er tale om en rengøringsassistent eller en kommunaldirektør. Lokalt aftalte tillæg kan også aftales som et eller flere løntrin.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk