Kommune 1

Direktør Mark Hansen

 • Dialogmøder med de berørte parter
 • Øget mødeaktivitet i perioden
 • Formalia skal overholdes
 • Komme med konstruktive modspil/ evt. alternativt bud på løsning
 • Bruge/inddrage faglige org. til kontakt m. lokale politikere (Lobbyarbejde)
 • Afvente MED-systemet
 • Spilleregler
 • Procedure-aftaler
 • Tidsramme!
 • Information, baggrund, konsekvens
 • Har Mark kendskab til ”MED-aftalen”?
 • Fokus på: arbejdsmiljø og tværfagligt samarbejde
 • Aftaler om: Omplacering, fyring, opfølgning
 • Forslaget skal konkretiseres
 • Han skal gøres opmærksom på konsekvensen af, at sende budgetforslaget ud til alle MED-udvalg. (I forhold til antal af eventuelle udtalelser)
 • Møde med HV og økonomi-udvalget
 • Sørge for at der bliver ejerskab i processen. Mark skal have hjælp til hvordan det praktiseres
 • Følg proceduren, retningslinjer inkl. tids og handleplan
 • Åben information og kommunikation. Kommunikationsstrategi
 • Sikre nødvendig og tilstrækkelig information
 • Debatten skal indeholde en vurdering af vedfærdskvaliteten
 • Procesplan og struktur på høringen
 • Begrænse drøftelsen til relevante MED-udvalg
 • Stop op og giv tid til processen
 • Respekt for rammerne/reglerne
 • Stille opklarende spørgsmål til proces/køreplan
 • Enig strategi aftalt på medarbejdersidens formøde
 • Fastholde vores rettigheder
 • Medarbejderne skal kende lovgivning og formalia for at kunne fremkomme med de gode argumenter
 • Sammenhold på medarbejdersiden
 • Mark skal holdes fast på ønske om at være orienteret på medarbejdernes behov, hvorfor vi foreslår at der skal aftales tidslinje
 • Procedure for retningslinjer vedrørende drøftelse af budget og omstilling
 • Rette niveau for drøftelse
 • Retningslinjer for håndtering af personalemæssige konsekvenser
 • Medarbejdersiden: Styr på fakta, OK og aftaler med Aftalen? (MED?)
 • Udfordre det utraditionelle, aftale en vovet proces, branding
 • Uformel kontakt
 • Fastholdelse af rammeaftalen
 • Tænk innovativt, se på hele organisationen
 • Vidensdeling: 
  • Faglige org
  • Kollegaer
 • Konstruktiv dialog
 • Forberedelse og argumenter
 • Fokus på værdien i MED-systemet
 • Velforberedt
 • Tænke i muligheder frem for begrænsninger
 • Ikke henvise til formalia
 • Ros åben ledelsesstil, tidlig på banen for at få procesplan
 • Procesplan
 • Fremlæggelse fra hver skole, på en temadrøftelse på et hoved MED møde
 • Anerkendelse af at Mark H. vil bruge MED-systemet
 • Få Mark H. med på at skaffe bedre beslutningsgrundlag (Fakta og behandling i underliggende MED-udvalg)
 • Vi skal ”spille med”, og være åbne og kunne arbejde hurtigt
 • Vær forberedt!
 • Giv modspil
 • Hav styr på regler og rammer, og hav dem i baghånden
 • Nærlæs materialet. Få sparring på det inden mødet
 • Hold fast i dialogen, gode konstruktive, meningsfyldte argumenter vil blive lyttet til. Tænk ud af boksen
 • Sikre at alle berørte parter medinddrages
 • Retningslinje for organisationsændringer, budgetkonsekvens, omplacering mv.
 • Opfølgning på processen i HU
 • At der er forståelse for at de formelle krav skal overholdes
 • At sikre alle MED udvalg, har de nødvendige informationer og den nødvendige tid
 • At sikre dialogen med medarbejderne, samt den uformelle dialog
 • Information og drøftelse i sektor/lokale/område MED
 • Synliggørelse af konsekvenser
 • Overholdelse af MED-aftale
 • Høringsperiode
 • Nødvendig tid
 • Opsamling af høringssvar i hoved-MED
 • Enighed på B-siden
 • Han skal holdes fast i at følge tingene til dørs og overholde procedurerne i MED-aftalen
 • Overskuelige dagsordner
 • Tid og mængde skal passe sammen
 • Formøder i god tid før selve hoved-MED mødet (gerne en uge før)
 • Næstformand tager en uformel samtale med direktøren vedr. problemstillinger for sagen
 • Ting tager tid!
 • Tid til forberedelse motiverer medarbejderne til at tage fat om sagen
 • Opklarende spørgsmål: Har du undersøgt konsekvenserne ved de to modeller hhv. personalemæssigt og økonomisk
 • Har du politisk opbakning evt. et borgermøde
 • Klap hesten!
 • Inddrage videns-personer og MED-aftalen før start
 • Invitere ham til et uformelt møde mellem formand og næstformand
 • Udnytte hans store netværk
 • Dialog med lokalt MED-udvalg via videokonference
 • HU sikrer kvaliteten/validiteten i processen
 • Workshop/Temadag med alle interesserede: politikere, bestyrelser, hoved udvalg
 • Holde fast i formalier – med ”Ja”-hatten på
 • Skal være proaktiv og komme med forslag til netværk (politikere)
 • Lær den kommunale struktur at kende med uddannelse
 • Relevante fagområder, ikke hele MED-systemet
 • Aftale om procedure/budgethøring i god tid (i fredstid)
 • Spilleregler i MED-aftalen skal overholdes
 • Der skal være en procesinddragelse/-drøftelse
 • Baggrundsmateriale med beskrivelse af de to senarier og hvilke konsekvenser
 • Være proaktiv – medarbejderorden medvirke til utraditionelle løsninger, fx temamøder
 • Være velforberedt – have argumenterne i orden
 • Så frøene for de gode ideer hos ham – lad bare ham tage æren
 • Næstformand + et par stykker holder ”kaffemøde” med Mark, hvor de får taget en snak om formalia i MED
 • Brug jeres formøder konstruktivt, så I står samlet og prioriterer dem
 • Vælg jeres krige med omhu!
 • Velfunderet forretningsorden
 • Opbakning/støtte fællesskabet
 • Baglandet i orden/bakke op/inddragelse/støtte
 • Velforberedt B-side
 • Arbejdsgruppe/ad hoc MED
  • alternative løsninger
  • konsekvenser belyses
 • Sikre MEDinddragelse i den efterfølgende implementeringsfase
 • Skal inspireres med saglig og faglig viden og argumenter! Der skal pondus bag synspunkterne
 • Kalder på medansvar og positiv forhandlingsvilje
 • Tænke i alternativer og agere proaktivt. Være pragmatisk
 • Forventningsafstemning
  • mål
  • samarbejde
  • proces
 • Italesætte tillid og troværdighed
 • Forandring -> udvikling
  • udnytte ambitioner om proaktive utraditionelle løsninger til udvikling/forandring
  • kurser
  • efteruddannelse
  • kompetenceudvikling
  • fastholde TR-system
 • Velforberedt, formuleret -> som faggruppe ”fælles fodslag”
 • Dialog – Formidling: ”Bagstopper”
 • Formøde -> ”Klæder alle på” til at være aktive på møderne
 • Uformelle møder/næstformand (MED-aftalens §§)
 • Procedure for drøftelse og proces i MED, HovedMED-beslutning
 • Sikring af konsekvensbeskrivelser i forhold til fremlagte budgetforslag (både indholds-, beskæftigelsesmæssigt og balance mellem opgaver og ressourcer
 • Tidsplan – Høring i MED (retningslinjer for afskedigelser generelt)
 • Alle relevante fakta
  • økonomi
  • demografi
  • bygningsstandarder
  • ledelse + konsulentlaget
 • Alternative måder at spare på
  • kreative forslag??
  • skal på MED-kursus
 • Tempo ned, tale ud af posen, holde formalia
 • Ex, HU med henblik på høringsproces
 • Formænd/næstformand taler om ”sagen”
 • MED-repræsentation, velforberedte
 • På forkant med Mark
  • møde om proces/tidsplan
  • fælles proces/tidsplan
  • vigtigt at MED er med til at træffe beslutning
 • MED-aftalen skal overholdes. En aftale er en aftale
  • retningslinjer
 • Sørg for at MED får:
  • baggrundspapir
  • økonomi
  • løsningsforslag (andre?)
  • drøftelse af service vs. Ressourcer
 • Kend og brug din lokale MED-aftale (evt. rammeaftalen). Findes der retningslinjer for drøftelse af budgettet?
 • Holdes fast på at reel medindflydelse tager tid!
 • Medarbejdersiden skal fremstå som velforberedte og vise sammenold (sætte sig ind i budgettet)
 • Grundig forberedelse
  • formøde
  • uddelegere emner
 • Tage ansvar/initiativ
  • specifikke forslag, faglig underbygning
 • Åben dialog i forhold til 
  • fremmere/hæmmere
  • konsekvensberegning AM
 • Fastholde ham i MED-aftalen (proceduren)
 • Søge alternative løsninger, uformel kontakt mellem møderne
 • Velforberedte og saglige argumenter, gerne underbygget med økonomiske beregninger (facts)
 • Indhent drøftelserne fra alle relevante MED-udvalg. Sørg for at klæde medarbejderrepræsentanterne på til drøftelserne
 • Start i Hoved-MED med den gode dialog med argumenter
 • Men: vær ekstra opmærksom på rettigheder, aftaler/love
 • Velforberedt på fakta og strategi
 • B-siden skal være proaktiv, enighed
 • Fokus på den gode proces
  • socialkapital
  • succes vigtig for både A og B
 • Forberede strategi inden mødet, fx tidsplan, hvad er nødvendigt
 • Anerkende hans ambitioner. Hvis ”ro på bagsmækken”, hvad skal der så til?
 • Fodre ham med info om hvor,  hvad bliver besværligt for ham
 • Giv god processen
 • Informere, inddrage og lytte til medarbejdernes synspunkter før offentlig debat i lokalpressen
 • Respektere medarbejdernes rettigheder og procedurerne i MED-aftalen
 • Temadag: HU + lokal-MED for skolerne. Brainstorm på utraditionelle løsninger
 • Forhandling om sikkerhed i ansættelsen
 • Tæt dialog om konsekvenserne ved besparelsen, så det kan fremlægges politisk (stort bagland)
 • Næstformanden har en tæt dialog med Mark Hansen inden formødet
 • Vurdere fordele og ulemper ved de to modeller på formødet
 • Forberede argumenter på formødet på baggrund af høringssvar fra de øvrige MED-udvalg
 • Medarbejderne skal være proaktiv, kompetent
 • Medarbejderne skal kunne sin MED-aftale
 • Medarbejderne medvirker til  at holde struktur og være fleksible
 • Være proaktiv og selv komme med forslag med afsæt i baglandet
 • Være i positiv dialog
 • Velforberedt
 • Procedureretningslinjer for budgetbehandling
 • Procedureretningslinjer for afskedigelser og forflyttelser ved en strukturændring. Tids- og handleplaner
 • Temadrøftelse gerne med politikerne og repræsentanter fra arbejdspladserne om konsekvenserne af besparelsen
 • Gribe MED-indflydelsen
 • Proaktiv/alternative forslag
 • Lobbyarbejde/uformel kontakter
 • Gå i uformel dialog med kommunaldirektør
 • Gå i dialog med baglandet, lærerne, HK’erne m.fl. ”så de svarer det rigtige ved høringen”
 • Tid til processen og høringsfasen
 • Dialog med medarbejdersiden + baglandet – time out
 • Argumentationen skal være saglig. Balance mellem formel og uformel fremtoning
 • Benytte den viden og dialog, der kan opstå ved lobbyarbejde
 • Medarbejdersiden er velforberedte
 • Møde ham med anerkendelse, så medarbejdersiden derved får større indflydelse
 • Oprette en projektgruppe fx indenfor fagområderne (ledelse/medarbejdere) for at se på strukturændringer
 • Formalier skal overholdes
 • Kald tingene det, de er (forringelse/forandring)
 • Tid til reelle drøftelser (ikke hurtige beslutninger)
 • Før mødet: Forberede konkrete forslag for ens egen faggruppe. Være parat med konkrete forslag til mødet
 • Under mødet: Afdække ledelsen ideer og forslag. Deltage åbent i brainstorm med udvikling af evt. nye ideer. Fremkomme med ideer og forslag. Ønske et beslutningsmøde
 • Efter mødet: Analysere ledelsens forslag, drøfte en samlet pakke
  • bevare kvalitet
  • sikre ordentlige fratrædelser
  • håbe på en fælles beslutning
Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk