Kommune 2

Direktør Egon Rasmussen

 • Læs MED aftalen og overhold den!
 • Inddrag folk i tide. Ellers kan Hoved-MED ikke tage medansvar
 • Fælles MED-uddannelse for hoved-MED-udvalget
 • ”Sætte os på hænderne”-protestere mod manglende overholdelse af MED-aftalen
 • Tydeliggøre manglende inddragelse overfor politikere
 • Komme med alternativt forslag
 • Tid!!
 • Nej til samarbejde
 • Imod alle regler i MED-aftalen
 • Enighed blandt de faglige organisationer i MED-udvalget
 • Sammenhold
 • Han skal være opmærksom på tidsfrister i forhold til MED
 • Procedureaftale! (Budget)
 • Gå i dialog med HU
 • Nyt møde i HU, hvor pkt. er på dagsordenen
 • Overholde informationspligten i §7 i MED-aftalen
 • Sikre det bliver hørt/diskuteret i alle MED/lag
 • Kend spillereglerne og overhold dem
 • Sørg for der er procedure retningslinjer
 • Gør brug af rammeaftaler
 • Information og drøftelser 
 • §20 Rødt og gult kort
 • Medarbejderne evaluerer på egen rolle og indsats
 • Sikre personalet ansættelses retsligt og personale politisk
  • Processen må gå om igen!
  • Egon må tage de relevante kurser vedr. rammeaftalen for MED
  • Søg orlov eller gå på pension
 • Være på forkant, næstformand forlanger punktet på tidligere i processen
 • En ommer i forhold til budgetbehandlingen, der skal være ordentlighed i processen
 • Vi skal påvirke ham, så vores ideer bliver hans ideer, så han ikke taber ansigt
 • Punktet skal ikke behandles, da det vil være et brud på MED-aftalen
 • Sammenhold på medarbejdersiden
 • Forslaget skal ud til information og drøftelse i sektor udvalg og i lokale MED udvalg
 • Egon Rasmussen skal holdes op på retfærdighed og ordentlighed
 • Overholdelse af MED-aftale vedrørende information og drøftelse
 • Procedure retningslinjer for behandling af budget mangler
 • Inddragelse af næstformand
 • Rødt og gult kort
 • Proces plan
 • Sætte os på hænderne ?
 • Uformelt møde, tage afsæt i ordentlighed og respekt
 • Åbenhed
 • Overholde MED-aftalen i sagen
 • Procedure
 • Retningslinjer
 • Budget/omstilling mm.
 • Kontakt til politikere og pressen
 • Påpege konsekvenser inden mødet
 • Følg konsekvenserne til dørs
 • Har ikke fulgt den formelle proces, derfor er det en ommer. Ny plan skal udarbejdes
 • Sammenhold på medarbejder siden. Stille alternative forslag
 • Fremtidssikring 
 • Budgetkøreplan
 • ”Det gule kort” – en ommer
 • Forklar Egon, at hans valgte procedure ikke giver den bedste løsning
 • Hvis du holder fast i proces/forslag, så kan det ikke blive uden vores medspil
 • Han må redegøre for personale politiske konsekvenser af forslaget
 • Overvejer at bruge pressen og henvendelse til politikere
 • Gør op med Jer selv om sagen behandles eller I ”sætter Jer på Jeres hænder”
 • Ring til en ven! Få vejledning fra OAO/FTF om hvordan I griber det an når reglerne ikke overholdes i MED
 • Overvej hvorvidt I kan inddrage politikkerne til at få støtte når medarbejderne ikke får reel indflydelse
 • Det gule kort §7      Processen må gå om
 • Fortsat og gentagende insisteren på MED-inddragelse i forskellige forhold
 • Omplacering
 • Dyrke mere ”netværk” ift. Kommunaledirektøren
 • Sikre at politikkerne er informeret om at MED ikke har været inddraget tidsnok
 • Invitere PUF til informationsmøde om MED-uddannelsen
 • Overholde MED-aftalen
 • Høringsret, tilstrækkelig/fornøden tid
 • Starte sagen i sektor MED, afvise den i HMU
 • Lederkursus/efterløn/senior konsulent
 • Generelle udsættelser ved korte høringer
 • Gøre ham ansvarlig for procedurerne
 • Han skal prøve noget nyt       Mere forandring og nye tiltag
 • Overholdelse MED-aftalen
 • Tidsplan, med udgangspunkt i sidste års budget tal, årshjul
 • Brud på MED-aftalen skal videre til organisationerne
 • Medier
 • Demonstration til byrådsmødet
 • Uenighedsreferat
 • Vi forlanger at det forelægges for MED-systemet, med henvisning til §7 information og drøftelse
 • Ring til Astrid i KL
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe som skal lave en handleplan for drøftelsen i MED-systemet
 • I yderste konsekvens sendes sagen til KL og KTO for brud på rammeaftalen
 • Samarbejde med hans uformelle netværk
 • Lære at uddelegere og inddrage ledere og medarbejdere
 • Udgangspunkt i formalia i MED-aftalen
 • Kommunikation via pressen
 • Sikre os mere tid, kontakt mellem formand og næstformand
 • Kommunikation
  • budskab -> kommunaldirektør -> kommunalbestyrelse
 • Forberedelse en række vurderinger af konsekvenser. Drøftes på MED, eller sendes til kommunalbestyrelse
  • faglighed
  • klassestørrelse
 • Evt. artikel af henvendelse til pressen om manglende medarbejderopbakning
 • Tilbyde:
  • at indgå i arbejdet med nyt alternativt forslag
  • ønske om at være medspiller, at have medindflydelse og medansvar. Målet er fælles løsninger -> øget/bevaret arbejdsglæde
 • MED-aftalen skal overholdes (gensidig informationspligt)
 • Procedureretningslinje for budget
 • Dialog
 • Medarbejdere + næstformand skal have styr på formalia (og dagsorden)
 • HMU giver ham ”det gule kort” og siger fra overfor for kort tidsfrist
 • Organisationerne og politikerne skal orienteres om brud på MED-aftalen (§7)
 • Være orienteret om, hvad der sker i kommunen, dagsordener og lign.
 • Anerkende ham for hans ordentlighed og retfærdighed. Og derved sætte fokus på andre ting, der også kræver ordentlighed og retfærdighed
 • Er det vigtigt at få æret for det, eller er det bedre, det bliver til noget
 • Det er en ommer
 • Forslag om seniorordning til kommunaldirektøren
 • Søge en politisk løsning
 • Mødet må udsættes!
 • Gøre opmærksom på proceduren om ”god tid”
 • De relevante MED-udvalg skal inddrages
 • Kontakte organisationerne! Der er brud på MED-aftalen. Kontakte politikerne
 • Procedureretningslinjer for budgetbehandling
 • Procedureretningslinjer for afskedigelse og forflyttelse ved strukturændring
 • Tids- og handleplaner
 • Medarbejdersiden ”sætter sig på hænderne”. Hovedorganisationerne inddrages
 • Forelægges rammeaftalens § 7. Information og drøftelse
 • Længere tidsfrist. Enig: B-siden laver skriftlig indsigelse til kommunalbestyrelsen
 • Forsigtighed i forhold til ikke at blive udstillet. ”Skal hjælpes!”
 • Strategisk: Næstformand skal klædes godt på
 • Bruge formalia i forhold til tidsfristen
 • Manglende medbestemmelse/medindflydelse gør, at medarbejdersiden må bede om udsættelse, så alle kan blive hørt
 • Medarbejdersiden skal bede om at få medindflydelse/medbestemmelse
 • Hvis ikke man har en ordentlig høringsfrist, kan man som medarbejder ikke tage stilling til forslaget
 • Længere tid til behandlingen af sagen, så MED-aftalen ikke brydes
 • Brug MED-systemets styrker til at skabe større medansvar
 • Brug innovationstankegangen og afdække politiske holdninger
 • Respektere andres faglighed. Ændre ledelsesstil, så det forbedrer arbejdsmiljø, trivsel og social kapital
 • Uddannelse i:
  • kendskab til MED-indflydelse og MED-bestemmelsessystemet
  • dialog og kommunikation
 • Hjælp til processen (budgetprocedure-eksempel), intern/ekstern procedurekonsulent. Ellers tag dit tøj og gå!
 • Medarbejdersiden kan ikke behandle punktet. Det burde ikke være på dagsordenen (næstformand), den er udkommet for sent!
 • MED-aftalen i hånden, appellerer til det ordenlige menneske, der ”overholder” regler
 • På lang sigt: Arbejde på at få ham til at se fordelene i samarbejdet
 • Velforberedt: MED-aftale (ramme), sparring med faglig organisation, OBS på formalia
 • Anvende uformelle kanaler: Lobby (politisk)
 • Konkrete løsninger: Dok. andre kommuner
 • Sikre, at medarbejdernes synspunkter og forslag kommer frem til politikerne på trods af den korte periode. Fremsendelse skal ske på bedst tænkelig måde
 • MED-udvalget inddrages alt for sent. Træk det gule kort. Sendes til aftaleparterne
 • Udarbejd klare procedureretningslinjer, der forhindrer, at MED får så kort tid til behandlingen
 • Fastholde ham i MED-aftalen (tidsfrister). Sige fra overfor tiltag, som man ikke kan stå indenfor
 • Påvirke det politiske system omkring ham i god tid
 • Skal mødes med en anerkendende tilgang -> en ”win-win”-situation, som begge parter kan profilere sig på
 • Kend rammeaftalen ->henvise til de enkelte § 7
 • Velkendt traditionelle løsninger ->Faglig underbygning ->økonomital
 • Lobbyarbejde -> i forhold til hele hans netværk
 • Kend og brug din MED-aftale (rammeaftalen). True med ”det gule kort”
 • Kontakte politikerne og fortælle om manglende (rettighed) inddragelse
 • Næstformanden tager en uformel kontakt for at sikre en ordentlig konstruktiv arbejdsgang (møde ham, hvor han er)
 • Gult kort: Varsler! Ommer!
 • Husk det til næste gang. Vi hjælper gerne!
 • Særligt skriv til byråd
 • Seniorordning til chefen
 • Gå direkte til politiker
 • Afklar forventninger jfr. MED-udvalg. God forberedelse (afklaret mandater)
 • Gå udenom kommunaldirektør. Netværk (mini KTO) 
 • Brud på MED-aftale: Indberet til OAO/FTF
 • Klager til borgmester: Udvid tidsfristen eller vi går i pressen
 • Skal på MED-kursus/pension
 • Møde med henvisning til overtrædelse af MED-aftalen. Udskydelse af processen. Hvis nej:
  • kontakt til økonomiudvalget med henvisning til overtrædelse af MED-aftalen. Hvis nej:
  • så kører vi sagen!
 • Fokus på formalia. Procedureretningslinjer
 • ”Lobby-arbejde” fra organisationerne ind i det politiske system
 • ”Fyr op” under næstformanden
 • Sige fra til samarbejde på de gældende præmisser – skal skrives til referat
 • Få lavet retningslinjer for procedure, evt. komme med eget forslag
 • Tænke indflydelse uden om kommunaldirektøren og direkte i forhold til politikerne
 • Arbejde lobbyistisk og blive en del af direktørens netværk
 • ”Sætte sig på hænderne” og køre på procedurer og ordentlighed, evt. true med læserbreve
 • Spørge ind til beslutningsgrundlag. Fakta i referat, synliggøre konsekvenser ved beslutning
 • Sikre inddragelse ”ned ad” i MED-systemet + fremadrettet
 • Påmindelse om rammeaftalen evt. i uformelt rum, så han ikke ”udstilles”. 
 • Sendes til KL + organisationerne – gult kort
 • Kursus i MED-aftalen – begge parter!
 • Kontakt til politikerne
 • Sid på hænderne
 • Brug medierne og politikerne 
 • Brug OAO og FTF til formalia 
 • Send ham på førtidspension!
 • Skal hjælpes med at overholde MED-aftalen
  • retningslinjer
  • årshjul
  • planer, procedurer
 • Evt. trække ”det gule kort” overfor ham. Ikke i orden at komme 2 dage før ….
 • Større dialog mellem formand og næstformand ->for at han er ”bedre klædt på”. Fast møder
 • Trækker det fra dagsorden – ny proces
 • Han skal rette ind og anerkende, at der er en MED-aftale og at den skal overholdes
 • Formalia brud på aftalen § 7-8

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk