Kommune 3

Direktør Ditte Agerup

 • Overhold MED-aftalen, skal drøftes i hovedMEDudvalget
 • Inddrag folk i tide
 • Fakta og analyser skal fremlægges i tide (HovedMED)
 • Forlange det drøftet i HovedMED
 • Check procedure-retningslinjerne for budgetbehandling
 • Forslaget skal i Hoved-MED udvalg, samlede budgetforslag. Tidsramme!
 • Information til en dialog, argumenterne skal være saglige
 • Fokus på: arbejdsmiljø, tværfaglighed og regler i MED-aftalen
 • Beslutningen skal til drøftelse i HU
 • Tidsfrister/procedure
 • Råde hende til det kommer hovedMED, samt ned i lagene
 • Vær opmærksom på MED-aftalens medinddragelse og medindflydelse
 • Hun skal sikre at alle medarbejdernes synspunkter bliver fremsendt til kommunalbestyrelsen
 • Drøftelse skal ligge i hovedMED
 • §20 rødt kort pga. sagen er behandlet i hovedMED
 • HovedMED fastlægger behandling i MED-systemet
 • De relevante MEDudvalg skal høres/drøfte budgetforslaget
 • Medarbejderne skal søge dialog med politikkerne i den givne situation
 • På kursus i: Personaleledelse og MED-systemet
 • Forlanger budgetbehandlingen medtaget i årshjul i henhold til gældende aftale mellem KL og organisationerne
 • Medarbejdersiden skal være velargumenterende med saglige argumenter
 • Lobbyisme i forhold til politikkerne
 • Forslaget skal være et punkt både på et HMU møde og på alle lokale MED udvalg på området
 • Der skal arrangeres et dagskursus for hele HMU med Sanne Nikolajsen som oplægsholder med emnet: MED-systemet
 • Sammenhold på medarbejdersiden
 • Medarbejder repræsentanter skal kunne bidrage aktivt med deres fakta og viden
 • Medarbejder repræsentanternes synspunkter skal indgå i beslutningsgrundlaget
 • Retningslinjer for håndtering af personalemæssige konsekvenser
 • Styr på fakta, indhente evidens
 • Godt forberedt - Indsigt og saglige argumenter
 • Budgetprocedurer skal i hovedMED
 • Drøfte kvaliteten om at få det med i hovedMED
 • Dialog om ”det gode samarbejde”
 • Være opmærksom på om man har samme dagsorden
 • Evt. høringssvar fra alle forvaltninger
 • Høringssvar sikrer overensstemmelser med bagland
 • Procedure skal i hovedMED
 • Godt råd med hensyn til beslutningsproces
 • Medarbejdersiden skal komme med velforberedte forslag
 • Søge indflydelse på politikkernes budget drøftelser, og søge dialog med politikkerne
 • På dagsordenen i HMU til drøftelse-orientering
 • Sikre beslutningsgrundlag, fakta-analyser mv.
 • Foreslå evaluering af proces mht. evt. forbedringer fremover
 • Henvis til MED-aftalen, det skal i HovedMED pga. budget og struktur
 • Under tidspres: brug Jeres ret til at indkalde til ekstraordinære møder
 • Procedureretningslinjerne efterleves
 • Medarbejder inddragelse via dialog og saglige argumenter
 • Sikre at konsekvensbeskrive- ikke et neutralt beslutningsgrundlag der sendes til politikkerne
 • Da det fremgår af kommunens samlede budgetforslag, skal det med i hovedMEDudvalget
 • Vigtigt at medarbejderne kender deres rettigheder, skal være klædt på til opgaven
 • Vi vil foreslå et seminar, med medarbejdere og leder, hvor man lærer hinanden at kende på en anden måde
 • Begge forslag til sektor og lokal MED (med høringsperiode), det skal gå sin gang i MED-systemet
 • Overholdelse af J+D, kvalificere beslutning. Inden beslutning om evt. skolelukning, skal det i hovedMED
 • Vigtigt at politikkerne får kendskab til konsekvenserne for medarbejderne inden beslutning
 • Velforberedte og faglige argumenter
 • Anerkendt dokumentation
 • Man skal have styr på samarbejdsaftaler (lytte)
 • Fagligt begrundet udsagn og konsekvensbeskrivelser
 • HovedMED kan ikke tilsidesættes
 • Mulighed for særudtalelser
 • Sagen bør drøftes i hovedMED
 • Nedsættelse af arbejdsgruppe for belysning i sagen. Evidens
 • Rundt i hele MED-systemet
 • Uenighedsreferat, tidshorisont udarbejdes
 • Konsekvenser for arbejdsmiljøet
 • Inddrage følelser
 • Præge politikkerne
 • Dialog med næstformanden, beslutningen skal til behandling i HU
 • Inddragelse af relevante faglige organisationer samt fakta og analyser
 • Gult kort: Forslaget skal i høring i hovedudvalget, man skal bede om at blive indkaldt til ekstraordinært hovedudvalgsmøde med alle materialer
 • Udarbejde procedureretningslinjer
 • Fælles uddannelse for hovedudvalget
 • Udarbejde et kvalificeret grundlag med saglige konsekvensbeskrivelser, være velforberedt og have sit mandat i orden
 • Anerkendelse for hendes strukturerede systemer og arbejdsgange
 • Der skal være en procedure/retningslinje for budgetforhandling
 • Sagen skal også fremlægges i HMU
 • Hun bruger ikke MED-systemet. Det skal hun!
 • Få lavet skriftlige retningslinjer for alt
 • Holde temamøder med politikerne
 • Være velforberedt have argumenterne i orden
 • Sikre at alle oplysninger og fakta fra medarbejdersiden kommer med til politikerne
 • Brug formøderne til enighed
 • Brug lobbyarbejde som tillidsrepræsentanter
 • HMU skal drøfte processen/tidsplanen
 • Medarbejderne skal udfordre hende i at overholde MED-aftalen
 • Faktuelle oplysninger
 • Fastholde en samlet drøftelse af budgetforslag i HMU - skolenedlæggelse som del af dette
 • Anerkende inddragelsen af skoleområdet MED-udvalget
 • Spørge ind til beslutningsgrundlag herunder belysning af konsekvenser
 • Tænke i sparring og idébank for at bringe fagligheden i fokus
 • Sætte fokus på jobsikkerhed og arbejdsmiljø
 • Arbejde lobbyistisk i forhold til det politiske niveau
 • Sikre at det har været forelagt i de ”rigtige” MED-udvalg
  • medarbejderinddragelse
  • medarbejderindflydelse
 • Forventningsafstemning: Mål, samarbejde, proces
 • Kig på kommunens værdigrundlag
 • Fokus på procedureretningslinjer
 • Møde med næstformand (MED-aftalens §§)
 • HovedMED skal inddrages
 • Procedure for tidsfrister
 • Brud på MED-aftalen – varslingstid for kort: Tidsplan og proces skal drøftes – OAO/FTF
 • På skole-MED-niveau er der heller ikke tid nok!
 • Beslutningsgrundlaget skal være tilstede i god tid på alle niveauer i MED. Skal på MED-kursus
 • Holde formalia vedrørende MED-rammeaftale. God forberedelse og faglig argumentation
 • Vedholdendhed
 • Velforberedt. Lære at lytte og fastholde spillereglerne
 • Tid?! – 14 dage dur ikke
  • drøfte proces/tidsplan
  • drøfte det rette niveau
 • Få sagsfremstilling med fakta som beslutningsgrundlag
 • Lav langsigtet strategi
 • Kend og brug din MED-aftale (rammeaftalen)/procedureretningslinje! HMU bestemmer over MED-systemet i forhold til, hvor tingene skal drøftes
 • Velforberedte og aktive indlæg fra medarbejdersiden
 • Medarbejderinddragelse er ikke neutral sagsfremstilling. Medarbejder inddragelse = nuanceret sagsfremstilling
 • Fastholde at emnet skal drøftes i HMU ifølge MED-aftalens § (næstformand)
 • Formøde: Strategi i forhold til at få de forskellige kompetencer i spil
 • Konsekvensberegning AM
 • Fastholde hende i MED-aftalen (niveauet)
 • Nedsættelse af relevant arbejdsgruppe – bred repræsentation. Saglige argumenter.
 • Påvirkning af politikerne
 • Sørg for at det bliver drøftet i HMU
 • Vigtigt at påpege konsekvenserne af beslutningerne – det er vi ikke sikre på, at hun gør
 • Have saglige argumenter fx analyser og forskningsmæssige resultater
 • Velforberedt: MED-rammeaftalen og obs på formalia
 • B-siden skal være deltagende ved indsamling af viden (ad hoc grupper)
 • Vigtig med skriftlige besvarelser fra B-siden. B-side udtalelse!
 • Overholdelse af MED-aftalen: hovedMED, tidsplan og proces
 • Rigtig-rigtig god forberedelse. Selvstruktur
 • Lang sigt: Rolle-forventningsafstemning
 • Inddrage MED-systemet på alle niveauer
 • Uddannelse i ledelse og MED-systemet
 • Åben dialog. Være lyttende og respektere forskelligheder. Kursus: ”Den ligeværdige dialog”
 • Strategisk drøftelse i HovedMED
 • Temadag med deltagelse af kommunaldirektøren. Gå foran og lyt til medarbejderne
 • Afdække forskellige holdninger overfor det politiske niveau
 • HovedMED skal som minimum orienteres om større beslutninger
 • Næstformanden skal have en dialog med kommunaldirektøren inden MED-møde/formøde
 • Sikre sig at alle skoler bliver hørt
 • Neutral fremgangsmåde
 • Strategisk, faglig
 • Overholde formalia
 • Indstille til at følge reglerne, at forslaget skal drøftes i HU (MED-aftalen)
 • ForvaltningsMED. Indstille HU
 • Møde hende med saglige argumenter, fakta og analyse
 • Budgettets konsekvenser skal drøftes i MED-hovedudvalget efter drøftelsen i fag-MED
 • MED-hovedudvalget sender udtalelse fra medarbejdersiden til politisk orientering
 • Tage medindflydelsen
 • Alternativt forslag
 • Sikre proces i forhold til de medarbejdere på den pågældende
 • Sørger for, at der bliver en reel proces til høring (MED-proces)
 • Næstformanden skal indkalde til møde i HMU
 • Påvirke det politiske niveau
 • Dialog
 • Vigtigt med fakta og analyser. Suppleret med social kapital
 • Kende MED-aftalen
 • Man skal give ”det gule kort” fra HMU (budgetproceduren)
 • Drøftelse i HMU om medarbejderindflydelse
 • Vigtigt med formøder og enighed
 • Skal til drøftelse i HovedMED
 • Arbejdsmiljø (medarbejdervilkår)
 • Daginstitutions MED skal inddrages
 • Næstformand skal gøre sin medindflydelse gældende i forhold til, hvad der skal drøftes hvornår og på hvilke niveauer
  • HovedMED
  • SkoleforvaltningsMED
 • Typer der skal have et gennemarbejdet forslag gerne med faglige, pædagogiske og økonomiske betragtninger
 • Turde vise, at vi har et alternativt forslag eller et ændringsforslag til det forelagte. Fastholde i referatet, at medarbejderne havde et alternativ (hvis dette er tilfældet)

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk