Ansættelse af ledige med løntilskud 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Denne vedledning giver inspiration til MED-arbejdet i forhold til ledige i løntilskud. MED-hovedudvalget skal blandt andet have en drøftelse af fastlæggelse af retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige. Vejledningen giver derudover nogle fakta om løntilskudsordningen. Læs blandt andet hvilke personer det omhandler, eller hvor lang tid et løntilskud må vare.  

Anbefalinger

Der kan ikke ansættes ledige med løntilskud uden at MED-udvalget og TR er inddraget.

HovedMED skal i henhold til rammeaftalen om det sociale kapitel have en årlig drøftelse om retningslinjer.

Den stigende ledighed stiller krav om flere i aktivering. En billig måde at aktivere på er at give tilbud om løntilskud på det offentlige område. Det er vigtigt at sørge for, at løntilskudsjobbet er til gavn for både den ledige og arbejdspladsen. Og det er vigtigt, at ansatte med løntilskud ikke fortrænger de normalt ansatte. Både MED og TR har en central rolle i at sikre, at reglerne overholdes.

Flere personer i løntilskud

Arbejdsløsheden er steget en del. Det betyder, at der er væsentligt flere mennesker, der skal i aktivering. En stor andel af aktiveringen udgøres af job med løntilskud, især på det offentlige område. Derfor er det væsentligt, at sørge for, at denne aktiveringsindsats ikke bliver en ekstra belastning på den enkelte arbejdsplads, men bliver konstruktiv for alle involverede parter.

Hvem bestemmer?

Kommunen har en kvote løntilskudsstillinger, som de skal stille til rådighed for jobcentret. Kvoten udstikkes af Arbejdsmarkedsstyrelsen, jævnfør "Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats". Jobcentret henviser den ledige til aktiveringspladsen.

MEN: Forud for ansættelsen er der en række forhold, der skal være på plads for at beskytte såvel arbejdspladsen og de beskæftigede som den ledige.

Hoved-MED

Ifølge rammeaftale om det sociale kapitel kapitel 2, § 3 mellem KTO og KL, skal der årligt i Hoved-MED være en generel og overordnet drøftelse om fastlæggelse af retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige.

Retningslinjerne skal beskrives skriftligt, og retningslinjerne skal bl.a. sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted.

HovedMED´s drøftelse sker med henblik på:

 • at fremme en fælles forståelse af og holdning til beskæftigelse på særlige vilkår,
 • at fastlægge retningslinjer for beskæftigelse af personer med nedsat arbejdsevne og ledige
 • at drøfte retningslinjer og konsekvenser for personale- og arbejdsvilkår for de øvrige ansatte, herunder sikre, at fortrængning eller udstødelse af allerede ansatte ikke finder sted, samt
 • at drøfte opfyldelse af aftalens formål og personalepolitiske tiltag for at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, herunder at forebygge sygdom og nedsættelse af arbejdsevnen

FTF og OAO anbefaler, at følgende forhold indgår i drøftelsen:

 • Antallet af ledige og personer med nedsat erhvervsevne, der er ansat/aktiverede i løntilskud og virksomhedspraktik
 • Fordeling på områder
 • Det generelle indhold af forløb, herunder evt. uddannelseselementer
 • Generelle retningslinjer om merbeskæftigelsesforudsætninger

Nogle fakta om løntilskudsordningen

Inden ansættelsen

En repræsentant for de ansatte skal sammen med virksomheden drøfte ansættelsen. Ansættelsen skal medføre en nettoudvidelse af antal ansatte hos vedkommende arbejdsgiver. Dette ses i forhold til budgettet. Vurdering af merbeskæftigelse skal baseres på antal beskæftigede som følge af budgettet for den enkelte institution

Man må altså i udgangspunktet ikke erstatte en almindelig ansat med en løntilskudsperson, men udgangspunktet i budgettet gør, at det alligevel nemt kan ske i forbindelse med budgetfornyelse. Der er derfor al mulig god grund til at være meget opmærksom i en tid med mange ledige og budgetstramninger på det offentlige område.

Hvis den ansatte er på børnepasningsorlov, værnepligtig eller deltager i jobrotation må man godt erstatte med en løntilskudsperson.

Der skal foreligge skriftlig tilkendegivelse fra ledelse og medarbejderrepræsentant om at

 • de ansattes repræsentant er blevet hørt om ansøgningen,
 • de ansatte er positive overfor at medvirke til at opfylde formålet med ansættelsen samt
 • der er enighed om at betingelsen om merbeskæftigelse er opfyldt

Forholdet mellem ansatte med og uden løntilskud

Ud over at der skal ske en nettoudvidelse, er der også krav om en fornuftig balance mellem antal ordinært ansatte og antal løntilskudspersoner.

Der må max være 1 løntilskudsperson for hver 5 ordinært ansatte i en virksomhed med fra 0 - 50 ansatte. Hvis dette overskrides, skal der foreligge en erklæring underskrevet af såvel ledelse som medarbejdsrepræsentant om at man mener, man kan opfylde formålet med løntilskudsjobbet. Det skal anskueliggøres hvorledes dette kan ske.

Hvad er formålet med et løntilskudsjob?

Tilbud om løntilskud skal gives med henblik på genoptræning af faglige, sociale eller sproglige kompetencer til ledige som modtager hhv. dagpenge og kontanthjælp i forbindelse med ledighed.

Hvilke personer handler det om?

De ledige kan variere fra at være arbejdsmarkedsparate til i større eller mindre grad at have problemer ud over ledighed. Alle der modtager dagpenge er arbejdsmarkedsparate.

Hvornår?

Offentlige løntilskudsjobs kan man få tilbudt på et hvilket som helst tidspunkt i ledighedsperioden, i modsætning til private løntilskudsjobs, som tidligst kan etableres efter 6 måneders ledighed.

Hvor længe varer et løntilskudsjob?

En ledig kan højst være ansat i et løntilskudsjob i 1 år.

Hvad koster det?

Den ledige modtager løn svarende til sin dagpengesats, dvs. max 113,01 kr./timen (ekskl. feriepenge mv.). Arbejdsgiveren modtager 130,04 kr. i tilskud pr. time.

Mentor og uddannelse

Hvis løntilskudspersonen er svag kan der tilknyttes en mentor. Mentoren kan være en af de allerede ansatte, som frikøbes et vist antal timer til mentorfunktionen. I det tidsrum må mentoren IKKE varetage sine almindelige arbejdsopgaver. Mentoren kan desuden modtage tilskud til nødvendig efteruddannelse for at kunne magte rollen til fulde. det aftales forlods, hvor mange mentortimer den ledige har behov for.

Hvis der inden start er aftalt et relevant opkvalificeringforløb for løntilskudspersonen finansierer jobcentret udgiften til opkvalificering.

Andre aktiveringstiltag

Man skal holde sig for øje, at det ikke udelukkende er de ledige rimeligt arbejdsmarkedsparate, der skal aktiveres. Også de sygemeldte skal aktiveres, ligesom personer, som tidligere har fået tildelt førtidspension, kan komme på tale. Det er heller ikke udelukkende personer i løntilskud I vil møde på jeres arbejdspladser, men også personer i virksomhedspraktik.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk