MED-processer 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Hvilke retningslinjer stiller MED-rammeaftalen krav om, at der aftales i MED-systemet?

Der skal indgås fire såkaldte procedureretningslinjer, som er udfyldende i forhold til MED-rammeaftalen. Denne type retningslinjer skal fastlægge proceduren for, hvornår og hvordan information og drøftelse mellem ledelse og medarbejdere skal foregå.

Der skal aftales retningslinjer for (MED-aftalen § 8, stk. 3):

  1. Budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
  2. Kommunens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik.
  3. De overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning
  4. Større rationaliserings- og omstillingsprojekter.

Det anbefales, at man indgår procedureretningslinjerne i forbindelse med indgåelsen af den lokale MED-aftale. Hvis ikke det er tilfældet, skal de drøftes og indgås af HovedMED-udvalget. Dermed kan procedureretningslinjerne ikke ensidigt fastsættes af kommunalbestyrelsen.

Hvem kan ændre i den lokale MED-aftale?

Det er kun aftaleparterne, dvs. de lokale forhandlingsberettigede organisationer, som kan ændre på den lokalt indgåede MED-aftale.

Skal organiseringen i MED-systemet eksempelvis ændres i forbindelse med strukturreformer, så skal ændringer drøftes og aftales af aftaleparterne, som er de lokale faglige organisationer.

Er det muligt at foretage afstemning i et MED-udvalg, hvis man ikke kan nå til enighed?

Det anbefales, at man så vidt muligt undgår enhver form for afstemning på medarbejdersiden i et MED-udvalg. Det skyldes, at det kan være vanskeligt for medarbejdersiden at agere samlet, hvis der ikke er intern enighed.

Hvornår i en beslutningsproces har MED-systemet krav på at blive inddraget?

MED-systemet har krav på at blive inddraget før ledelsen træffer beslutninger, der har betydning for medarbejdernes arbejde og arbejdsvilkår.

Det betyder, at medarbejderrepræsentanterne skal informeres og have mulighed for at drøfte sagen i MED-udvalget i så god tid, at der kan ske en grundig drøftelse, og medarbejdernes synspunkter kan indgå i beslutningsgrundlaget for ledelsens og/ eller kommunalbestyrelsens beslutninger.

Er 14 dage en passende tidsfrist i forhold til en drøftelse af fx budgettet og dets konsekvenser i MED-systemet?

Rammeaftalen angiver ikke specifikke tidsfrister for, hvornår information og drøftelse bør foregå.

Det afgørende er derfor, hvad man lokalt aftaler i f.eks. procedureretningslinjen for drøftelse af budgettet i MED-systemet.

Er MED-udvalgets dagsordner/mødereferater mv. underlagt lovkrav om offentlighed i forvaltningen?

MED-udvalgsdokumenter er ikke omfattet af retten til aktindsigt, og der er derfor ikke krav om at offentliggøre dokumenterne for f.eks. kommunens borgere eller brugere af en institution.

Det skyldes, at dokumenterne kan opfattes som interne arbejdsdokumenter, der er led i en intern beslutningsproces og ikke del af en sagsbehandling.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk