Udbudsstrategi og kvalitetskontrakter 

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 24-01-2017
LinkedIn
A A A

Indledning og anbefaling

I 2009 blev der vedtaget nye krav om udarbejdelse af en kommunal og regional "udbudsstrategi" og kommunale "kvalitetskontrakter". Kravene erstatter de tidligere regler om servicestrategi og udbudspolitik.

Dette notat gennemgår hovedtrækkene i lovkravene. En mere dybdegående vejledning og inspiration til udarbejdelsen kan findes i "Inspiration til en udbudsstrategi" og "Inspiration til arbejdet med kvalitetskontrakter" (Se "Læs mere"-boksen.

Bemærk, at kravet om kvalitetskontrakter kun er gældende for kommunerne, mens kravet om udarbejdelsen af en udbudsstrategi både er gældende for kommuner og regioner.

Begge lovkrav skal kombineres med de krav om medindflydelse, der følger af MED/SU-aftalerne. Det betyder, at der skal laves en procedureretningslinje for medinddragelsen i forbindelse med udbud og der kan laves en retningslinje for indhold, fx i form af en tryghedsgaranti.

MED/SU-aftalernes betydning for arbejdet med både udbudsstrategi og kvalitetskontrakter vil derfor også blive gennemgået.

Lovbestemmelse om udbudsstrategi og kvalitetskontrakt

De samlede bestemmelser om udbudsstrategi og kvalitetskontrakter fremgår af lovbekendtgørelse nr. 581 af 24/06/2009 (den kommunale styrelseslov) samt af lovbekendtgørelse nr. 693 af 03/07/2009 (regionsloven).

Den samlede lovbestemmelse i styrelsesloven, der omhandler både kvalitetskontrakter og udbudsstrategi er gengivet i bilag 1.

Ændringerne betyder, at kommunerne ikke skal lave en opfølgningsredegørelse på de service-strategier, der fremover bliver erstattet af kvalitetskontrakter.

Det fremgår af styrelsesloven, at Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan fastsætte nærmere regler for både kvalitetskontrakter og for udbudsstrategiens udformning og indhold. Disse regler og vejledninger kan nu findes i ministeriets Vejledning om kommunal kvalitetskontrakt og opfølgningsredegørelse samt Vejledning om kommunal og regional udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse.

Lovkravene til en udbudsstrategi

Udbudsstrategien er knyttet til kommunalbestyrelsens funktionsperiode og de nye krav betyder, at alle kommuner og regioner senest ved udgangen af 2010 skal have vedtaget en (ny) udbudsstrategi.

I den kommunale styrelseslov og i regionsloven er der krav om, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet vedtager en udbudsstrategi, der:

  • Angiver på hvilke områder kommunalbestyrelsen og regionsrådet planlægger udbud.
  • Fremsætter konkrete mål for konkurrenceudsættelse, herunder for særligt udbudsegnede opgaver.
  • Beskriver hvilke initiativer der vil tages i anvendelse for at nå de fremsætte mål for konkurrenceudsættelse.

Derudover skal kommunalbestyrelsen og regionsrådet, senest inden udgangen af 3. kvartal i det næstkommende valgår, offentliggøre en opfølgningsredegørelse på udbudsstrategien.

Kravene til en udbudsstrategi skal ses i sammenhæng med de målkrav, der er stillet til kommunerne om øget konkurrenceudsættelse. Kravene, der indgår i økonomiaftalerne med KL, er udmøntet i et måltal for konkurrenceudsættelsen - IKU Kommunerne skal samlet set nå en "konkurrenceudsættelsesgrad" på 26,5 % i 2010. Der er ikke tilsvarende mål for regionerne, men også her er der krav om øget konkurrenceudsættelse.

I modsætning til de gamle regler er hovedvægten i de nye lovkrav lagt på mål for øget udbud og udlicitering, men uden ret mange krav til proces og procedurer.

Det betyder imidlertid ikke, at kommunen ikke stadig kan have en udbudspolitik, men derimod, at kommunalbestyrelsen og regionsrådet i høj grad selv bestemmer, hvordan den vil udforme sådan en politik.

Lovkravene til en kvalitetskontrakt

Kravene til en udbudsstrategi skal for kommunerne ses i sammenhæng med kravene om en "kvalitetskontrakt".

På samme måde som med udbudsstrategien er der frihed til, at kommunen i høj grad selv kan fastsætte indholdet af kvalitetskontrakten. Dog er der krav om, at en kvalitetskontrakt som minimum omfatter:

  • Et (mindre) antal kvantitative mål for hvert serviceområde i kommunen.
  • En redegørelse for veje til at nå kvalitetsmålene
  • En redegørelse for opfølgningen på disse mål, som skal ske årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen.

MED-aftalen og krav til kvalitetskontrakter og udbudsstrategi?

Som nævnt skal lovkravene til udbudsstrategien og kvalitetskontrakterne kombineres med de krav om medindflydelse, der følger af MED-aftalerne. Det kan ske på flere måder:

I MED-rammeaftalen § 9.3 står:

"Hovedudvalget mødes - normalt en gang om året - med kommunens politiske ledelse med henblik på en drøftelse af den del af budgetbehandlingen, der vedrører budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold i kommunen".

I Aftalen om trivsel og sundhed på arbejdspladserne § 5 står:

"I tilknytning til kommunens budgetbehandling skal ledelsen - i det øverste medindflydelsesorgan - redegøre for budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold, herunder eventuelle konsekvenser i forhold til sammenhængen mellem ressourcer og arbejdsmængde."

Det årlige møde med den politiske ledelse er en naturlig anledning til også at drøfte kommunens opfølgning på kvalitetskontrakterne og sammenhængen mellem de ressourcer, der indgår i budgettet og de mål i kvalitetskontrakten, der er opstillet for de enkelte områder.

Aftalerne stiller også krav til medindflydelse i forhold til udbudsstrategien. Det sker på tre måder:

Fastlæggelse af SKAL-retningslinjer om rationalisering og omstilling

I MED-rammeaftalens § 8, stk. 3 står:

"Der skal aftales retningslinjer for proceduren for drøftelse af [...] større rationaliserings- og omstillingsprojekter."

Kravet om en procedureretningslinje omfatter bl.a. udbud og udliciteringer, der gennemføres i henhold til kommunen eller regionens udbudsstrategi.

Fastlæggelse af KAN-retningslinjer

Ifølge TR-/SU-aftalens § 16, stk. 1 og MED-rammeaftalens § 8, stk. 1 kan der fastlægges indholdsmæssige retningslinjer, hvis der er enighed mellem parterne.

Retningslinjer kan omfatte alle forhold som er relevante ved udbud, jf. oplistning i aftalerne. Det kan ske i form af:

  • Løngaranti
  • Tryghedsgaranti
  • Arbejdsmiljøgaranti.

Udliciteringsprotokollatet

I protokollatet til MED og SU-aftalerne om medinddragelse i forbindelse med omstilling og udbud er bl.a. præciseret:

At "hensigten med en tidlig inddragelse er at give medarbejderne den fornødne tid til at drøfte de arbejds- og personalemæssige konsekvenser ved udbud [...] får rimelig tid til at drøfte et påtænkt omstillingsprojekt med de berørte medarbejdere".

Bemærk også, at protokollatet peger på muligheden for at nedsætte en projektgruppe.

Hvad med udfordringsretten?

Den kommunale styrelseslov og regionsloven indeholdt tidligere en bestemmelse om privates udfordringsret (§ 62a og 62b). Denne bestemmelse er nu fjernet. Den gamle bestemmelse skal ikke forveksles med den nye "udfordringsret", der handler om muligheden for at foreslå ændringer af regler og procedurer (afbureaukratisering).

Bilag

Den samlede lovbestemmelse i styrelsesloven, der omhandler både kvalitetskontrakter og udbudsstrategi:

§ 62. Kommunalbestyrelsen skal i en kvalitetskontrakt vurdere, hvordan kvaliteten i den kommunale opgavevaretagelse kan udvikles. I kvalitetskontrakten skal kommunalbestyrelsen opstille kvantificerbare mål for hvert serviceområde i kommunen. Kvalitetskontrakten skal offentliggøres.

Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om kvalitetskontraktens indhold, udformning og offentliggørelse.

§ 62 a. Kommunalbestyrelsen skal hvert år senest samtidig med vedtagelsen af årsbudgettet og de flerårige budgetoverslag redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens kvalitetskontrakt efter § 62. Redegørelsen skal offentliggøres.

Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om indhold, udformning og offentliggørelse af redegørelsen om opfølgningen på kvalitetskontrakten.

§ 62 b. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af funktionsperiodens første år i en udbudsstrategi vurdere, på hvilke kommunale driftsområder kommunalbestyrelsen påtænker at anvende udbud, og hvordan anvendelsen af udbud kan øges. Udbudsstrategien skal offentliggøres.

Stk. 2. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler om udbudsstrategiens indhold og udformning.

§ 62 c. Kommunalbestyrelsen skal inden udgangen af 3. kvartal i det år, hvori valg til kommunalbestyrelser finder sted, redegøre for, hvordan kommunalbestyrelsen følger op på kommunens udbudsstrategi efter § 62 b. Redegørelsen skal offentliggøres.

Stk. 2. Redegørelsen efter stk. 1 skal indeholde oplysninger om udbud af opgaver, der er gennemført i den pågældende valgperiode, samt oplysninger om varetagelsen af de opgaver, som kommunen efter en udbudsforretning fortsat udfører for sig selv.

Stk. 3. Indenrigs- og socialministeren kan fastsætte nærmere regler for redegørelsens indhold og udformning.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk