Styreformer i staten 

Udgivet: 18-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
LinkedIn
A A A

Oversigtsskema til SU's lokale drøftelse

OAO har udarbejdet et oversigtsskema over styreformer i staten til brug for den lokale drøftelse i SU. Skemaet gør det muligt, at danne sig et hurtigt overblik over de forskellige styreformer og deres mulige påvirkning af medarbejderne.

Oversigten viser blandt andet medarbejdernes rettigheder og indflydelsesmuligheder, når en given styreform søges implementeret. En ændring af styreform kan indebære væsentlige ændringer for medarbejderne og en omstilling til en ny styreform kan skabe utryghed i ansættelsen, eksempelvis som følge af et skift i ansættelsesområde eller sågar egentlig afskedigelse.

Medarbejdernes ret til information og drøftelse

Samarbejdsaftalens bestemmelser om information og drøftelse gælder altid. Heraf fremgår det bl.a., at det er ledelsens ansvar at sikre, at information og drøftelse sker parallelt til ledelses- og beslutningsstrukturen.

Det betyder, at ledelsesbeslutninger om styreform, der har indflydelse på arbejds- og personaleforhold, skal drøftes i SU-systemet på det niveau, hvor ledelsen har kompetence til at træffe beslutning.

Desuden er der en skærpet pligt til drøftelse, hvis der er tale om en beslutning, som kan medføre betydelige ændringer i arbejdets tilrettelæggelse og ansættelsesforholdene. Her skal der være tale om en egentlig forhandling, hvor parterne forsøger at opnå enighed om spørgsmålet.

Dertil kommer, at samarbejdsudvalget skal drøfte konsekvenserne af større omstillingsprojekter. Endelig kan samarbejdsudvalget fastlægge retningslinjer for medarbejderrepræsentanternes deltagelse i arbejds- eller projektgrupper mv.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk