Udvalgsinddragelse ved besparelser 

Udgivet: 31-12-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Nedenfor beskrives et optimalt forløb for medinddragelse, når der behandles et forslag til besparelser.

Før beslutning træffes

 

ForumEmneOpgave
HovedudvalgetForslag til besparelse med afskedigelser til følge.
Rammeaftalens § 8 stk. 1 vedr. tryghedsforanstaltninger samt stk. 3 vedr. procedureret-ningslinjer.
Udvalget drøfter besparelserne samt en proces for, hvorledes dette drøftes med de berørte afdelinger/institutioner/ forvaltninger forud for beslutning.
Områdeudvalg/forvaltnings-udvalgForslag til besparelser inden for det pågælden-de område.
Rammeaftalens § 7 vedr. information og drøftelse.
Udvalget drøfter de personalemæssige konsekvenser, forslaget har for området.
Udvalget henvender sig til afdelings-/institutionsudvalgene og melder tilbage til hovedudvalget i henhold til den i hovedudvalget besluttede procedure.
Afdelings-/institutions-/ arbejdspladsudvalgForslag til besparelser på den pågældende institution.
Rammeaftalens § 7 vedr. information og drøftelse.
Udvalget drøfter de personalemæssige konsekvenser for personalet på institutionen/afdelingen.
Udvalget melder tilbage til områdeudvalget eller til Hovedudvalget i henhold til den i MED-hovedudvalget besluttede procedure.
HovedudvalgetForslag til besparelser med afskedigelser til følge.
Rammeaftalens § 7 stk. 4 b og c vedr. information og drøftelse.

Med baggrund i drøftelserne på de underliggende MED-niveauer gennemfører udvalget forhandlingen af spørgsmålet om ændringer i arbejdstilrettelæggelse og ansættelsesvilkår, som besparelserne medfører. Udvalgets drøftelser indgår i kommunalbestyrelsens beslutningsgrundlag og bør derfor være skriftlige.

Efter beslutning er truffet

 

ForumEmneOpgave
HovedudvalgetUdrulning af besparelserne.
Rammeaftalens § 7 stk. 3 samt rammeaftalens § 8 stk. 3.
Ledelsen fremlægger en redegørelse for behandlingen i kommunalbestyrelsen herunder det endelige omfang af besparelserne med oversigt over, hvordan det udrulles i henhold til den økonomiske styreform i kommunen.
Udvalget drøfter og beslutter en proces for udrulning i MED-systemet. Udvalget drøfter kriterier for afskedigelserne samt en tryghedsaftale for de afskedigede medarbejdere.
Institutions-/afdelings-/arbejdspladsudvalgKriterier for afskedigelser og brug af tryghedsaftalen.
Proces og tidsplan.
Udvalget drøfter, hvorledes ledelsen og tillidsrepræsentanterne anvender de angivne kriterier for afskedigelse samt tryghedsaftalen.
Udvalget beslutter en proces og tidsplan for gennemførelsen af besparelserne.
Institutions-/afdelings-/arbejdspladsudvalg

Efter gennemførelser af afskedigelser.

Efter hele processen er gennemført.

Udvalget drøfter, hvorledes arbejdspladsen kan genoprettes, når de afskedigede medarbejdere har forladt arbejdspladsen.

Udvalget evaluerer indsatsen.

Institutions-/afdelings-/arbejdspladsudvalgEfter hele processen er gennemført.Med henblik på evaluering indsamler udvalget evalueringer fra de berørte institutioner/arbejdspladser.
Udvalget evaluerer indsatsen. Og sender en evaluering til hovedudvalget.
HovedudvalgetEfter hele processen er gennemført.

Med henblik på evaluering indsamler udvalget evalueringer fra de berørte område/forvaltnings-MED-udvalg.

Udvalget evaluerer indsatsen. Og foretager evt. ændringer i procedureretningslinjerne.

 

Bemærk at tillidsrepræsentanterne i MED-systemet også har den opgave at koordinere med deres faglige organisationer i de situationer, hvor en eller flere faglige organisationer har medlemmer, som bliver berørt af besparelserne.

De lokale faglige organisationer kan forhandle undervejs i processen såvel i forhold til deres hovedaftale, som i forhold til deres overenskomster på området.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk