Spørgsmål og svar om MED-Hovedudvalg 

Udgivet: 25-02-2013 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Hvordan vælger man arbejdsmiljørepræsentanten til MED-Hovedudvalget?

Organiseringen af arbejdsmiljøarbejdet er et aftalespørgsmål. Det betyder, at det er i forbindelse med de forhandlingsberettigede organisationers forhandlinger med kommunen vedrørende den lokale MED-aftale, at man bliver enige om, hvordan eksempelvis valg til de forskellige MED-udvalg skal finde sted. Herunder også til arbejdsmiljørepræsentanterne. Det betyder, at der i hver enkel kommune eller region er indgået aftale om antal af arbejdsmiljøgrupper, principper for oprettelse og nedlæggelse af arbejdsmiljøgrupper, valgperioder og valg samt eventuel udpegninger til MED-systemet.

Kan formand og næstformand for MED-Hovedudvalget afgøre sager med brud på MED-aftalen med efterfølgende orientering til resten af Hovedudvalget?

Nej, man kan ikke undlade at behandle brudsager i hovedudvalget. Formandskabet må dog gerne gå ind i en brudsag med henblik på at forberede sagen til næste hovedudvalgsmøde. Desuden kan tvistsager (ved brud på § 7 stk. 4-6) kun løses ved, at beslutningen trækkes tilbage eller ved godtgørelse (økonomisk sanktion). Det sidste skal drøftes i hovedudvalget. Hvis en beslutning bliver trukket tilbage derimod, behøver hovedudvalget ikke længere at drøfte sagen, for så er der ikke længere tale om et brud. Det kræver dog at begge parter er enige om, at beslutningen reelt er blevet trukket tilbage. I modsat fald skal hovedudvalget fortolke uenigheden.

Kan man udpeges til MED-Hovedudvalget, når man ikke er tillidsvalgt?

Ja, man kan godt udpege andre end de tillidsvalgte til MED-Hovedudvalget, hvis man kan nå enighed herom. Det vil sige, at det er et spørgsmål, som kan forhandles i forbindelse med indgåelse af den lokale MED-aftale. Hvis man ikke kan nå enighed om spørgsmålet, vil rammeaftalens bestemmelser om, at strukturen bygger på valgte tillidsrepræsentanter være gældende.                     

Hvis et medlem af MED-Hovedudvalget stopper, hvem udpeger så et nyt medlem?

Det bør fremgå af den lokale aftale, at organisationerne udpeger medlemmerne til MED-Hovedudvalget. Det er så de interne udpegningsprincipper i henholdsvis FTF, OAO og AC, som er afgørende for hvordan og hvem, der udpeges til organisationens pladser. Ingen enkeltorganisationer har pladser i MED-systemet. De interne udpegningsprincipper skal ikke aftales med arbejdsgiverne eller indgå i den lokale MED-aftale.

Ledelsen har bestemt, at forskellige MED-udvalgs høringssvar i forbindelse med besparelser skal udarbejdes uafhængigt af hinanden. Kan de bestemme det?

Nej, Ledelsen har ingen ret til at diktere processen i MED-systemet. Det er udelukkende MED-Hovedudvalget, der bestemmer processen i MED-systemet. I øvrigt skal Hovedudvalget aftale en procedureretningslinje for drøftelse af budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold. Du kan læse mere om procedureretningslinjer her.

Skal MED-Hovedudvalget drøfte sygefraværsstatistik?

Hovedudvalgets opgave i forhold til sygefraværsstatistik er, at sikre sig at de lokale MED-udvalg aftaler retningslinjer for fremlæggelse samt opfølgning på sygefravær i institutionerne. 

Skal forretningsordnen angive hvor mange møder MED-Hovedudvalget skal holde?

Nej, det skal den ikke. Der skal indkaldes til møder, fordi der er behov for drøftelser, og ikke fordi det står i forretningsordenen, at der skal afholdes møder hvert kvartal. Hvis man indskriver et bestemt minimumsantal, viser erfaringen, at de ofte bliver retningsangivende i nedadgående retning.

Hvem har kompetence til at foretage ændringer i MED-strukturen?

Det er kun MED-Hovedudvalget, der kan oprette eller nedlægge udvalg. Udvalget nedlægger og opretter udvalg i henhold til de principper, der er aftalt i den lokale MED-aftale. Hvis der er tale om større organisationsændringer, som ikke er medtænkt i den lokale aftale, eller som ikke kan dækkes af de aftale principper i den lokale aftale, så er det op til forhandlingsorganet at forhandle en ny struktur.

Skal kommunens selvejende institution have en plads i MED-Hovedudvalget?

Selvejende institutioner skal altid have en placering i den kommunale MED-organisation, når de er en del af den lokale MED-aftale. Det betyder, at de skal have en plads i niveauet over deres eget. Hvis der i kommunen kun er to niveauer i MED-systemet (institutionsniveauet og MED-Hovedudvalget), så skal den selvejende institution have plads i MED-Hovedudvalget på både medarbejder- og ledersiden.  Er der et niveau mellem institutionsniveauet- og Hovedudvalgsniveauet, så kan de have pladser dér i stedet. Det man skal være opmærksom på i den forbindelse er, at det skal være i de ledelsesmæssigt relevante udvalg. Eksempelvis skal et selvejende plejehjem sidde i samme udvalg, som de øvrige plejehjem hører under. Hvis der er flere selvejende plejehjem i en kommune, kan de i fællesskab vælge én repræsentant (på begge sider af bordet) til at sidde i et MED-udvalg på vegne af alle de selvejende plejehjem.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk