Procedureretningslinjer 

Udgivet: 16-08-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Procedureretningslinjer er en aftale om hvordan og hvornår MED-systemet skal inddrages. 

Hovedudvalget i en kommune skal, ifølge MED-rammeaftalen, aftale tre obligatoriske procedureretningslinjer. De skal mere præcist aftale procedurer for drøftelse af; 

  1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold
  2. større rationaliserings- og omstillingsprojekter
  3. kommunens personalepolitik, herunder eksempelvis ligestilling, kompetenceudvikling mv.  

I regionerne skal Hovedudvalget aftale fire obligatoriske procedureretningslinjer. De skal beskrive proceduren for drøftelse af

  1. budgettets konsekvenser for arbejds- og personaleforhold,
  2. regionens personalepolitik, herunder ligestillingspolitik,
  3. de overordnede retningslinjer for efter- og videreuddannelse af medarbejdere, herunder generel uddannelsesplanlægning,
  4. større rationaliserings- og omstillingsprojekter

Det er Hovedudvalgets opgave at nå til enighed om procedureretningslinjernes indhold. De er altså obligatoriske, hvilket betyder at Hovedudvalget skal indgå en aftale på trods af eventuel uenighed i udvalget. Hvis der på ingen måde kan opnås enighed om, hvordan procedureretningslinjerne skal se ud, kan de centrale parter inddrages. Det vil altså sige KTO og KL eller Danske regioner. 

Procedureretningslinjerne skal gøre det klart hvilke niveauer i MED-systemet, der er relevante i forhold til at behandle de 3 til 4 områder. Der må ikke opstå tvivl om niveauet for medinddragelsen eller om hvornår de forskellige niveauer skal inddrages. 

En tommelfingerregel er, at de ledelsesbeslutninger, der har indflydelse på arbejds- og personaleforhold, skal drøftes i MED-systsmet på det niveau, hvor ledelsen har kompetencen til at træffe beslutning eller til at indstille beslutningen til det politiske niveau.

Du kan læse mere om drøftelse på rette niveau under ”læs mere” i boksen til højre  

Procedureretningslinjerne skal være udformet skriftligt, så det fremgår klart for kommunens eller regionens medarbejdere, hvad der er aftalt. Desuden opfordres der til at gøre procedureretningslinjerne så præcise og specifikke som muligt, så der ikke opstår tvivl om, hvornår eller hvordan en given sag skal behandles. 

Det er vigtigt at notere sig, at procedureretningslinjerne ikke kan opsiges. Til gengæld kan de ændres. En ændring kan foretages, når parterne er enige om en eventuel ændring. Retningslinjerne er derfor gældende, indtil parterne er enige om en ny retningslinje. 

Udover de obligatoriske procedureretningslinjer kan Hovedudvalget også indgå frivillige procedureretningslinjer, hvis det kan lette arbejdet i MED-systemet. Til forskel fra de obligatoriske procedureretningslinjer kan de frivillige dog til hver en tid opsiges af parterne.

Du kan se et eksempel på en frivillig procedureretningslinje i notatet Procedureretningslinje for LEAN på sygehusområdet.

Det er en god idé at overveje, hvorvidt man vil have tre særskilte procedureretningslinjer, eller om man vil lave et samlet sæt af procedureretningslinjer. Fordelen ved at samle retningslinjerne er, at det kan skabe større sammenhæng i planlægningen af hvornår og hvordan de forskellige emner drøftes i MED-systemet.   

Find inspiration til udarbejdelsen af procedureretningslinjerne i inspirationsnotaterne:  

Du kan også se, hvordan udvalgte kommuners og regioners procedureretningslinjer ser ud på oao’s temaside om procedureretningslinjer.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk