Procedureretningslinje for LEAN på sygehusområdet

Udgivet: 22-01-2013 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Indledning

Dette forslag til procedureretningslinie for LEAN-projekter på sygehusområdet er udarbejdet i henhold til MED-rammeaftalens § 8, stk. 3. Retningslinien består af en generel del og en del til udmøntning i forhold til den konkrete omstilling. Retningslinien er målrettet arbejdet på sygehusområdet i en region, men kan også bruges i kommunernes arbejde med Lean.

Formål

Stk. 1. Retningslinien fastsætter rammer for medbestemmelse ved indførelse/igangsætning og gennemførelse af et LEAN-projektarbejde i henhold til regionens administrative organisering.

Stk. 2

Definitioner

Stk. 3. Der henvises til følgende definitioner i retningslinien:

LEAN

Lean betyder slank og er en metode til at øge effektiviteten i en organisation ved at fjerne spild i produktionen. Man skal have fokus på, hvad der skaber værdi for brugerne. Alt andet er spild og skal fjernes fra arbejdsgangen.
På et sygehus betyder det fx, at man fjerner den aktivitet, der ikke direkte kommer patienten til gode og skaber større værdi for patienten. Det vil typisk være ventetider, dobbeltarbejde og fejl.

LEAN-metoden

Lean-metoden har tre trin (ofte præsenteret som fem trin):

  1. Se på din arbejdsplads "udefra"
  2. Find spild
  3. Gennemfør de ændringer, der skal til for at minimere spildet.

Man gennemfører Lean-metoden ved først at kortlægge de eksisterende arbejdsgange ved fx en patients behandlingsforløb på et sygehus. Man følger patienten fra han/hun ankommer til sygehuset, og til han/hun forlader det igen. I denne kortlægning registrerer man alle små delbehandlinger, eksempelvis blodprøvetagning, efterfølgende ventetid, efterfølgende transport til røntgen, ventetid ved røntgen osv. Derefter skal det samlede patientforløb analyseres for at se, hvor der sker noget med værdi for patienten, og hvor der sker et spild af ressourcer. Endelig skal procedurer og arbejdsgange ændres - ofte ensrettes - så man minimerer spild.

Lean-værktøjskassen

Når man indfører LEAN på en arbejdsplads, følger der ofte en "værktøjskasse" med i form af nogle arbejdsmetoder og -teknikker til at planlægge, afdække, afprøve og evaluere ændringer i arbejdsgangene. Værktøjskassen indeholder mange af de samme teknikker, som bliver brugt til andre udviklingsmetoder.

Revelante MED-udvalg

Med relevante MED-udvalg menes det udvalg eller alternativt det personalemøde, der på de forskellige niveauer omfatter de arbejdspladser, der direkte eller indirekte er berørt af indførelsen af Lean-metoden. Det relevante niveau vil afhænge af omfanget af omstillingen samt den valgte dækning på det pågældende niveau i MED-strukturen.

Rammer

Stk. 4. Inden indførelsen/igangsætning af LEAN-metoden i den enkelte afdeling/afsnit eller samlet i flere afdelinger/afsnit skal relevante MED-udvalg drøfte konsekvenser for arbejdsforhold m.v. med henblik på at aftale en lokal retningslinie for medarbejderinddragelse i indførelsen og anvendelsen af LEAN netop på dette område.
H2 Lokal retningslinie

Stk. 5. Retningslinien for medarbejderinvolvering i den enkelte afdeling/afsnit skal som minimum behandle følgende spørgsmål:

  • Hvordan vil medarbejderrepræsentanter og/eller MED-udvalg løbende blive inddraget i arbejdet med LEAN, herunder afklaring af muligheder og ønsker for nedsættelse af ad.hoc. projektgruppe i henhold til MED-aftalen og/eller deltagelse i LEAN-projektgruppen?
  • Hvordan vil alle de berørte medarbejderne løbende blive inddraget i arbejdet med LEAN, herunder hvordan ledelsen vil sikre, at alle berørte medarbejdergrupper bliver inddraget?
  • Hvilke uddannelsesmæssige og kompetenceudviklingsmæssige initiativer er der brug for, såvel for ledelse, projektgruppe som medarbejderrepræsentanter og øvrige berørte medarbejdere, i forbindelse med indførelsen af LEAN?
  • Er der afsat den fornødne tid til arbejdet, eksempelvis via de økonomiske rammer, der er aftalt i afdelingens kontrakter eller aftaler, også til deltagelsen for medarbejderrepræsentanterne?
  • Hvordan vil indførelsen af LEAN i afdelingen/afsnittet blive evalueret, og hvilken rolle vil MED-udvalget have i denne evaluering?

Stk. 6. Ved en projektorganisering på tværs af afdelinger eller afsnit skal alle de berørte MED-udvalg drøfte spørgsmålene i stk. 5. med henblik på en fælles retningslinie for medarbejderinvolvering.

Stk. 7. Uanset udmøntningen i den lokale retningslinie skal følgende minimumsbetingelser være opfyldt, når et Lean-arbejde igangsættes lokalt:

  • Alle tillidsrepræsentanter og eventuelt øvrige deltagere i MED-udvalgene på de(t) område(r), der er omfattet af arbejdet, skal inden igangsætningen af projektet have tilbudt en uddannelse i LEAN svarende til det uddannelsestilbud, der i øvrigt bliver tilbudt til deltagerne i Lean-projektorganisationen.
  • Ændringer i arbejdsorganisering, arbejdsopgaver og arbejdsforhold i øvrigt, ledelsen ønsker eller planlægger iværksat på baggrund af LEAN-projektet skal forinden endelig beslutning om iværksættelsen behandles på et møde i MED-udvalg(ene), så medarbejdernes synspunkter kan indgå i den endelig beslutning herom.

Ved behandlingen i MED-udvalget skal ledelsen redegøre for målsætningerne med de ønskede ændringer, herunder anvendelsen af en eventuel rationaliseringsgevinst, idet der henvises til eventuelle resultatløn-aftaler på området.

Evaluering

Stk. 8.

Ændring eller opsigelse

Stk. 11. Ændring eller opsigelse af denne retningslinie følger MED-aftalens bestemmelser for retningslinier i X-regionen.

Enhver indførelse af LEAN-metoden følges op med en skriftlig evaluering senest efter et år. Projektgruppen udarbejder forslag til rammer for evalueringen inden indførelsen af LEAN, og dette forslag drøftes i relevante MED-udvalg sammen med de øvrige oplæg til indførelsen. Stk. 9. Hovedmed-udvalget/sektorMED drøfter resultaterne af alle evalueringer, og udvalget evaluerer i den forbindelse selv anvendelsen af LEAN, herunder efterlevelsen af denne retningslinie, efter ønske hos udvalgsdeltagerne, dog mindst én gang årligt. Stk. 10. Konklusioner fra MED-udvalgets drøftelse og fra evalueringerne i øvrigt forelægges regionsudvalget til orientering. . Arbejdet skal i øvrigt følge øvrige politikker og retningslinier for omstilling i regionen, herunder ....(henvisning til relevante retningslinier, eksempelvis om tryghedsforanstaltninger).

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk