Hvad skal en APV-handlingsplan indeholde?

Udgivet: 17-10-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Centrale og lokale retningslinjer

Der vil være forskel på centrale og lokale retningslinjer. Centrale retningslinjer fastlægger principper for APV-arbejdet, som skal gælde for alle de kommunale/regionale arbejdspladser. De må derfor ikke blive for detaljerede. De lokale retningslinjer kan i højere grad lægge konkrete planer for, hvordan handlingsplanen skal gennemføres.

Eksempel 1: Hovedudvalgets retningslinje for APV-handlingsplaner

Formål - retningslinjen skal sikre:

 • en forbedret arbejdsmiljøindsats
 • at alle medarbejdere oplever sikre og sunde arbejdspladser
 • at arbejdsmiljøindsatsen bliver forankret på de enkelte arbejdspladser
 • at medarbejderne oplever, at der bliver fulgt op på APV'en
 • at de overordnede betingelserne for arbejdsmiljøarbejdet er ens for alle kommunens arbejdspladser
 • at arbejdsmiljøarbejdet kobles til andre personalepolitiske indsatser.

Principper for arbejdet med APV-handlingsplaner

Uddannelse

Alle arbejdspladser skal have adgang til sammenlagt 10 timers uddannelse i forbindelse med APV'en. Timerne kan fordeles på en eller flere medarbejdere afhængigt af lokalt behov.

Uddannelsen skal dække emner i tilknytning til en eller flere af de tre faser i arbejdet med APV-handlingsplaner:

 • Prioritere problemer samt finde og prioritere løsninger
 • gennemføre handlingsplanen
 • følge op på handlingsplanen.

Konsulentbistand

 • Alle arbejdspladser kan benytte kommunens arbejdsmiljøkonsulent i forbindelse med at fastlægge, udføre og evaluere APV-handlingsplanen.
 • Hver arbejdsplads har adgang til otte timers bistand i forbindelse med APV'en.

Ressourcer

Alle arbejdspladser skal planlægge, hvor mange ressourcer APV'en kræver, før arbejdet går i gang. Der skal sættes ressourcer af til alle faserne i processen: planlægning, kortlægning, prioritering/løsninger, nedskrive handlingsplanen, gennemføre planen, løbende kommunikere og informere om arbejdet samt følge op på og justere planen.

Sammenhængende indsats

 • Alle sektor-MED skal årligt vurdere, hvordan de kan sikre erfaringsudveksling og spredning af gode erfaringer mellem arbejdspladserne.
 • Alle APV-handlingsplaner skal indeholde en sektion, der vurderer, hvordan tiltagene hænger sammen med opfølgningen på trivselsmålingerne.

Metoder

 • Den enkelte arbejdsplads vælger selv metoderne til at udarbejde, udføre og evaluere deres APV-handlingsplan. Man kan søge inspiration i kommunens metode-katalog.
 • Hovedudvalget anbefaler, at de valgte metoder indebærer, at hele arbejdspladsen involveres i at udarbejde og følge op på handlingsplanen.
 • Hovedudvalget anbefaler, at der sættes tilstrækkelig tid af til at finde løsninger på de problemer APV'en kortlægger, især i forhold til det psykiske arbejdsmiljø.

Formidling af retningslinjerne

Lokalt kendskab til retningslinjen sikres, ved at:

 • Hovedudvalget hvert andet år afholder et halvdagsseminar for alle sikkerhedsgrupper og -ledere, både med henblik på formidling og evaluering (se nedenfor).
 • Retningslinjerne formidles via intranettet.
 • Hver arbejdsplads får retningslinjerne tilsendt.

Evaluering af retningslinjerne

Hovedudvalget evaluerer retningslinjen hvert andet år under halvdagsseminaret (se ovenfor).

Det skal både vurderes, om arbejdspladerne:

 • kender til retningslinjen
 • mener retningslinjen er hensigtsmæssig - eller om der er forslag til forbedringer.

Retningslinjen evalueres første gang på første udvalgsmøde i 2012.

Eksempel 2: Lokal retningslinje for APV-handlingsplaner

Formål

 • Retningslinjen skal - sammen med retningslinjerne for selve arbejdspladsvurderingen - sikre, at arbejdsmiljøarbejdet bliver forankret på hele arbejdspladsen.
 • Retningslinjen skal især sikre, at vi følger op på APV'en, og at arbejdsmiljøet dermed får et løft.

Principper for APV-handlingsplanen

Ressourcer

 • Sikkerhedsgruppen beslutter, hvordan konsulenter og undervisningstimer skal bruges. Da vores største udfordring er at finde nye løsninger på gammelkendte problemer, skal mindst tre konsulenttimer bruges til det.
 • Når der uddeles konkrete opgaver i APV-arbejdet - til sikkerhedsorganisationen eller andre - skal det fremgå, hvilke ressourcer der følger med i form af arbejdstimer, intern/ekstern bistand og budget.

Forankring

APV-arbejdet skal forankres på hele arbejdspladsen. Retningslinjen fastlægger, hvordan kommunikationen mellem de ansvarlige og resten af arbejdspladsen skal foregå under hver enkelt fase.

Udarbejde handlingsplan

 • Handlingsplanen skal være udarbejdet inden to måneder efter selve APV'en er blevet gennemført.
 • Hele arbejdspladsen skal inddrages i prioriteringen af arbejdsmiljøproblemerne samt i at finde løsninger på problemerne. Vores leder fastlægger to forlængede personalemøder til formålet inden for en måned efter, kortlægningen af arbejdsmiljøet er gennemført.
 • Arbejdspladsens arbejdsbetingede sygefravær inddrages i drøftelserne af problemer i arbejdsmiljøet, årsager og løsninger.
 • Sikkerhedsgruppen skriver handlingsplanen ned. Planen skal skrives i et let tilgængeligt sprog, og den gøres tilgængelig for alle medarbejdere ved, at den bliver hængt op i personalestuen. Planen skal klassificere arbejdsmiljøproblemerne som et "lyskryds": Røde problemer er mest presserende, dernæst gule. Når problemerne er løst, bliver de grønne.
 • Sikkerhedsgruppen deler ansvaret for at iværksætte planens løsningsmodeller, men vi arbejder for at andre medarbejdere og ledere tager ansvar for at føre en femtedel af løsningerne ud i livet.

Gennemføre handlingsplan

De ansvarlige gennemfører de enkelte punkter på handlingsplanen. Andre medarbejdere/leder skal være behjælpelige, når de ansvarlige har brug for en hånd.

Hvis medarbejderne føler, at kravene til deres engagement bliver så højt, at det går ud over deres daglige arbejde, skal de henvende sig til nærmeste leder.

Opfølgning

 • I forhold til at gennemføre handlingsplanen: De ansvarlige rapporterer på personalemøder, når der er barrierer, eller når et punkt er blevet gennemført.
 • Når punkter er blevet gennemført, evalueres de på personalemøder efter følgende princip:
  • "røde" risici: efter tre måneder
  • "gule" risici: efter seks måneder
 • Hvert år vurderes planen som helhed på et forlænget personalemøde.
 • Handleplanen er et levende værktøj, der hele tiden justeres, når arbejdsmiljøet ændrer sig. Eventuelle påbud fra Arbejdstilsynet indføres, og planen skal have et afsnit, hvor arbejdsskader og arbejdsbetinget sygefravær registreres.
 • Nye arbejdsmiljøproblemer kan tages op til enhver tid og skal lede til en vurdering af behovet for at gennemføre en ny APV.
 • Vi skal under alle omstændigheder gennemføre en ny APV hver tredje år.

Evaluering af retningslinjerne

Før vi gennemfører en ny APV, skal vi evaluere denne retningslinje. Det sker på det første personalemøde efter beslutningen om at gennemføre en ny APV. Ved evalueringen skal vi vurdere, om retningslinjen har levet op til formålet: at løfte arbejdsmiljøarbejdet samt forankre det på arbejdspladsen.

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk