Aftale om overenskomstdækning af pensionerede tjenestemænd 

Udgivet: ;12-05-2022

CFU, AC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen har indgået aftale med virkning fra 1. juni 2022, om overenskomstdækning af pensionerede tjenestemænd.


Ved OK21 blev det aftalt, at der i perioden skulle optages drøftelser om at overenskomstdække ansættelse af pensionerede tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte m.fl. samt personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til. Der har i lyset heraf været ført forhandlinger mellem CFU, AC og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen.

Der er i lyset heraf indgået en aftale, som betyder, at pensionerede tjenestemænd mfl. samt personer, der får understøttelse eller egenpension fra en pensionsordning, som det offentlige har ydet tilskud til, fremover bliver omfattet af de statslige (fælles-overenskomster og organisationsaftaler), hvis de på ny opnår ansættelse i staten eller folkekirken, efter at de er gået på pension. Det indebærer bl.a., at disse personer fremover omfattes af (fælles-) overenskomsternes og organisationsaftalernes pensionsbestemmelser, herunder at der indbetales pensionsbidrag i henhold til den relevante (fælles-)overenskomsts og/eller organisationsaftales bestemmelser.

Aftalen vil få virkning fra den 1. juni 2022. Der vil i forbindelse med aftalens implementering være en overgangsordning, hvorefter allerede ansatte pensionister, som er ansat på individuel kontrakt, bliver omfattet af den relevante statslige (fælles-)overenskomst og/eller organisationsaftale senest fra den 1. januar 2023. I cirkulærebemærkningerne har Medarbejder- og Kompetencestyrelsen præciseret, at overgangen skal ske snarest muligt (efter den1. juni 2022), dog senest den 1. januar 2023.

På tjenestemandsområder, som ikke er omfattet af en (fælles)overenskomst og/eller organisationsaftale vil ansættelsen som hidtil skulle ske efter en individuel kontrakt. Det er dog i cirkulærebemærkninger indskrevet, at individuelle kontrakter skal indeholde bestemmelser om løn og andre vilkår, herunder at der skal knyttes en pensionsordning til ansættelsen mv.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk