Faglig voldgift om brud på SU-aftalen 

Udgivet: ;29-02-2012
CFU har fået medhold i en faglig voldgift om brud på SU-aftalen. Sagen var anlagt mod Moderniseringsstyrelsen.

Sagens baggrund handler om et HSU-møde ved Professionshøjskolen UCC, hvor medarbejdersiden blev præsenteret for et notat, hvoraf fremgik hvilke arbejdspladser, der skulle nedlægges, og hvilke arbejdspladser, der skulle fusioneres. HSU vidste, at der ville ske en omstrukturing og havde deltaget i den indledende proces, men de konkrete elementer i omstruktureringen fik HSU først viden om via notatet, der var på 24 sider. Senere samme dag godkendte bestyrelsen notatet. Med andre ord havde medarbejdersiden i HSU ikke mulighed for at drøfte notatet og dermed konsekvenserne af omstruktureringen med sit bagland, og havde dermed ikke mulighed for at komme med kvalificerede bemærkninger til ledelsens oplæg til bestyrelsen.

Af kendelsen fremgår, at ledelsens informationspligt, især i forbindelse med strukturændringer, er af central og væsentlig betydning for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere. Det fremgår endvidere, at notatet skulle havde været udleveret til medarbejderrepræsentanterne i HSU i så god tid, at de havde haft mulighed for at indhente yderligere oplysninger og drøfte indholdet med sit bagland. Opmanden konkluderer derfor, at ledelsen ikke har overholdt sin informations- og drøftelsespligt og dermed har begået brud på SU-aftalen. Ledelsen meddeles en påtale for denne overtrædelse. Opmanden konkluderer dog også, at fordi ledelsen i tiden op til HSU-mødet i vidt omfang inddrog medarbejdersiden, og fordi ledelsen handlede ud fra en – fejlagtig – opfattelse af, at medarbejdersiden havde accepteret fremgangsmåden, er der ikke grundlag for at idømme en bod.

Med kendelsen er det nu stadfæstet, at medarbejdersiden i samarbejdsudvalg skal have mulighed for at drøfte påtænkte ledelsesbeslutninger med sit bagland, således at medarbejdersiden har mulighed for at kvalificere sit input til ledelsen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk