Manglende viden om effekterne af konkurrenceudsættelse 

Udgivet: ;07-11-2014
En gruppe af forskere fra Roskilde og Københavns Universitet samt KORA offentliggjorde i dag rapporten ”Effekter ved udlicitering af offentlige opgaver 2014”, der er første led i det hidtil mest omfattende danske studie af effekterne ved udlicitering. OAO støtter sammen med en række andre faglige organisationer forskningsprojektet.

Rapporten præsenterer en systematisk gennemgang af de undersøgelser, der i perioden 2011-2014 er blevet lavet om effekterne af udlicitering. Formålet er således at levere en forskningsoversigt, der skal tilvejebringe et opdateret overblik over den samlede viden på området som den ser ud i 2014.

Stærkest står konklusionen om, at der oftest er en negativ konsekvens for medarbejderne ved udlicitering i form af ringere løn, ansættelsesvilkår og dalende tilfredshed med arbejdet. Det er de udenlandske undersøgelser, der viser de mest negative konsekvenser for medarbejderne. I de danske studier er de negative konsekvenser mindre, selvom der også i dansk kontekst er overvægt af undersøgelser, som viser forringede medarbejderforhold.

I den politiske debat bliver der ofte peget på, at udlicitering kan medføre besparelser. Resultaterne af de gennemgåede undersøgelser viser, at den økonomiske effekt af udlicitering kan være negativ, have ingen økonomisk effekt eller være positiv. Spændet går lige fra besparelser til 40 procent til fordyrelser på 68 procent. Størstedelen af undersøgelserne peger dog på, at der ingen økonomisk effekt er ved udlicitering. Studiet viser, at det kun er et fåtal af undersøgelserne, der indregner transaktionsomkostningerne, samt sammenholder de økonomiske effekter med eventuelle ændringer i kvaliteten. Det er med til at vanskelliggøre en helhedsvurdering af udliciteringens effekter.

I forlængelse af det påpeger studiet, at den metodiske kvalitet af studierne af kvalitetseffekter i de fleste tilfælde er behæftet med betydelige mangler og svagheder. Billedet der tegner sig af de kvalitetsmæssige effekter er meget blandet.

Fakta om forskningsprojektet:

Studiet bygger på en screening af 2.279 undersøgelser, som efter en sortering resulterede i 25 relevante og kvalitetsmæssige tilfredsstillende studier. Det forholdsvist beskedne antal studier betyder ifølge forfatterne, at evidensen på området er relativt begrænset, og at der er behov for yderligere dokumentation.

Forskerne er i gang med omfattende undersøgelser af effektmålinger af udlicitering i forhold til omkostningsniveau, kvalitet og medarbejderforhold på en række forskellige serviceområder. I alt vil forskningsprojektet løbende offentligøre 10 del-rapporter, der skal give viden og forklaringer på de generelle resultater, som findes ved effektmålingerne.  

Forskningsprojektet har tilknyttet forskere fra Roskilde, København, Aalborg og Aarhus Universitet, samt CBS og KORA.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk