MED-camp 2013 

Udgivet: ;13-09-2013
Tillid og strategisk samarbejde i MED-systemet

MED-campen udspringer af tillidsdagsorden. Campen er et værksted med en proces, som starter hjemme i Hovedudvalget med valg af et samarbejdsudviklingsprojekt - og som fortsætter med opfølgning, når I er kommet hjem igen.

Kære næstformand og anden MED-repræsentant
i kommunernes og regionernes MED-hovedudvalg

Som annonceret før sommerferien indbyder FTF og OAO en udvidet næstformands-kreds til en camp, der ruster jer til at videreudvikle det strategiske samarbejde i MED-hovedudvalgene.

MED-campen udspringer af tillidsdagsorden. Campen er et værksted med en proces, som starter hjemme i Hovedudvalget med valg af et samarbejdsudviklingsprojekt - og som fortsætter med opfølgning, når I er kommet hjem igen.

Som optakt til campen skal I udpege ét spørgsmål, som især brænder på hos jer – spørgsmålet tager afsæt i et område, hvor I gerne vi invitere ledelsen til en tættere dialog, og hvor der er noget strategisk på spil for jeres samlede organisation. Ideen er, at samarbejdsprojekterne skal bidrage til at udvikle og styrke samarbejdet og tilliden mellem ledelse og medarbejdere.

Når vi mødes, vil vi arbejde tæt med jer for at kvalificere de udvalgte samarbejdsprojekter, som I bagefter kan sætte i værk på hjemmebanen. Det er derfor vigtigt, at Hovedudvalgets medarbejderside forud for MED-campen er taget i ed på, at man ønsker at skabe en forandring i samarbejdet og i egen indsats.

Praktiske informationer
Mødested: Comwell i Middelfart.
Tid: Mandag den 9. december kl. 10.00 til tirsdag den 10. december kl. 17.00.
Pris: Kr. 3.000 pr. deltager, der dækker kostprisen for opholdet. Deltagergebyret forventes betalt af kommunen/regionen.

Hvordan kommer vi med?
Hvis I vil med på MED-campen, er det første skridt at kontakte Torben Lenike Petersen i FTF på telefon 33 36 88 38 (tope@ftf.dk) eller Sanne Kjærgaard Nikolajsen i OAO på telefon 46 97 38 17 (skn@oao.dk), hvor vi drøfter jeres deltagelse direkte med jer.

Hvem kan være med?
Deltagerkredsen er næstformanden plus 3-4 medarbejderrepræsentanter fra hoved-udvalget, fordelt så I repræsenterer både LO og FTF. Det er ikke muligt at deltage i campen som solist.

Vi har fået nogle tilbagemeldinger om, at nogle kommuner ser en fordel i, at udvikle et samarbejdsprojekt i dialog med deres ledelse og/eller HR-afdeling. Vi vil gerne imødekomme, at en repræsentant fra ledelsen og/eller HR-afdelingen kan deltage helt eller delvist i campen – fortæl os om jeres ønsker og tanker, når I kontakter os.

Vigtige datoer
Senest den 30. oktober skal I bekræfte jeres anmodning om deltagelse med oplys-ning om det projekt, Hovedudvalget ønsker at arbejde – se vedlagte vejledning, der vil blive mulighed for, at kan vi drøfte campens indhold og perspektiver på næstfor-mandsmøderne den 28. og 29. oktober.

Program
Tidligere kommunaldirektør Klaus Majgaard fungerer som faglig tovholder på campen, og vil både holde en række oplæg undervejs og fungere som sparringspartner for deltagerne. Han vil bistå med at udvikle og konkretisere den strategiske tænkning i MED-arbejdet.

Der vil også være inspiration at hente fra en kommune, hvor både formanden og næstformanden vil fortælle om den udvikling, HovedMED-udvalget har været igennem – fra at være et aftaleretsligt system, hvor reglerne om information og drøftelse overholdes, til at være et system, der bringer merværdi ind i løsningen af kommunens aktuelle og fremtidige udfordringer.

MED-campen faciliteres desuden af en proceskonsulent, der har tilrettelagt et forløb der understøtter formålet med efterfølgende at igangsætte små og store projekter i deltagernes egne MED-systemer. Når campen er slut, vil deltagerne stå med en projektbeskrivelse i hånden, der kan indstilles til Hovedudvalget til beslutning og en handlingsplan for, hvordan samarbejdsprojektet kan føres ud i livet.

Vedlagt kan I læse nærmere om jeres forberedelse til MED-campen, en programskitse og hvordan der følges op på jeres projekt.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Sanne Kjærgaard Nikolajsen  Torben Lenike Petersen
Konsulent, OAO   Konsulent, FTF
 

Forberedelse til MED-campen
Forud for MED-campen skal I formulere et spørgsmål – et strategisk spørgsmål som tager afsæt i et område, hvor I gerne vi invitere ledelsen til en tættere dialog, og hvor der er noget strategisk på spil for jeres samlede organisation.

Vi anbefaler, at I følger denne fremgangsmåde:

 1. Tag en indledende samtale med baglandet om hvlike strategiske dagsordener, der trænger sig mest på nu og her
 2. Udvælg et tema, hvor der virkelig er noget på spil i forhold til at udvikle arbejdspladserne, og hvor I savner en tættere dialog med ledelsen
 3. Formulér nogle spørgsmpl, som kan bruges tilat invitere ledelsen til en sådan dialog
 4. Vælg hovedspørgsmål og eventuelle underspørgsmål
 5. Skriv spørgsmålene ned sammen med hovedtrækkene af jeres tanker og begrundelse for at have valgt spørgsmålet

Hvad er et strategisk spørgsmål?
Et strategisk spørgsmål har betydning for kommunens mål, aktiviteter, organisering, kompetencer og arbejdsmiljø. I de fleste kommuner er der mange strategiske dagsordener, der trænger sig på.

Et strategisk spørgsmål for et MED-udvalg kan handle om, hvordan vi skal ud¬vikle vores arbejdspladser, så det understøtter en god og bæredygtig udvikling af vores kerneydel¬ser under de givne økonomiske vilkår. Spørgsmål kan f.eks. være:

 • Hvad forstår vi ved kvalitet i kerneydelserne, hvordan måler vi det og sikrer en kvalificeret dialog herom?
 • Hvordan arbejder vi med inklusion, ressourseforløb og rehabilitering på tværs af forvaltningsgrene? Hvordan spiller vi sammen med borgerne? Og hvad stiller det af krav til vores kompetencer?
 • Hvordan afklarer vi hvordan sansatte skal spille sammen med frivilling, og hvordan forbereder vi arbejdspladsen på dette?
 • Hvordan udvikler vi en ledelse/medarbejder dialog, hvor vi kan forvalte de pressede økonomiske rammer på en tillidsfuld måde?

Opfølgning på MED-campen
De udvalgte kommuner får et særligt tilbud om opfølgning ved eksempelvis

 • tilbud om kontaktperson i OAO/FTF
 • tilbud om kontakt til faglig ressourceperson i OAO/FTF

De medvirkende kommuner/regioner opfordres til at etablere netværk, som kan bidrage til, at der efterfølgende kan findes muligheder for erfaringsudveksling og fastholdelse af projektideen.

OAO og FTF giver på deres hjemmesider særlig mulighed og plads til, at de deltagende kommuner/regioner får en platform, hvor der er input fra OAO/FTF-sekretariaterne samt med mulighed for gensidig erfaringsudveksling.

De medvirkende kommuner/regioner skal være indstillet på at indgå i de centrale OAO/FTF-aktiviteter i det omfang, det er nødvendigt (oplægsholder på konference, interview i fagblade omtale i dagblade el. lign.), således at OAO og FTF kan anvende de igangsatte projekter i organisationernes bestræbelser på at dagsordensætte tillidsdagsordenen.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk