OAO får medhold i sag om pensionsbidrag 

Udgivet: ;16-05-2013
På det statslige område har OAO og Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Metal i en faglig voldgift mod Moderniseringsstyrelsen for Danmarks Tekniske Universitet (Risø) fået medhold i en påstand om, at det skal indbetales pensionsbidrag for et rådighedstillæg, der gives som betaling for rådighedsvagttjeneste.

Sagen ganske kort (der henvises i øvrigt til opmandskendelsen i boksen til højre):

I 1989 indgås der på Risø aftale om, at medarbejdere, der indgår i rådighedstjeneste, får udbetalt et fast månedligt vederlag for rådighedsvagten i stedet for time for time afregning.
Dette tillæg var ikke aftalt pensionsgivende.

Aftalen er ikke senere fornyet; beløbet er blot hvert år blevet reguleret med reguleringsprocenten.

Oktober 2003 overgår medarbejderne til ny løn.

Der bliver på dette tidspunkt ikke taget stilling om, om tillægget skal være pensionsgivende; aftalen fortsætter uændret.

I 2010 bliver organisationer klar over, at der ikke indbetales pensionsbidrag af tillægget, og der afholdes både mæglingsmøde og fællesmøde – uden at enighed kunne opnås.

Sagen videreføres herefter ved en faglig voldgift.

Parterne er enige om, at tillægget er fast påregneligt.

Organisationerne har anført, at alle varige tillæg, der udbetales efter overgangen til ny løn, som udgangspunkt automatisk er pensionsgivende, hvad enten de er aftalt centralt eller lokalt, og uanset om de har karakter af funktions- eller kvalifikationstillæg.

Ifølge vejledningen om nye lønsystemer i staten gælder det også faste tillæg, der ydes som kompensation for timebaserede og taxametermæssigt opgjorte ulempeydelser samt f.eks. erstatning for regelmæssigt forekommende over-/merarbejde. Sådanne ydelser blev automatisk pensionsgivende ved overgangen til ny løn.

Tilsvarende må det gælde for det tillæg for rådighedsvagt, som er udbetalt på Risø, at det ved overgangen til nye løn blev pensionsgivende. Der er således tale om et fast månedligt tillæg, der ydes i stedet for afregning time for time.

Moderniseringsstyrelsen gjorde gældende, at organisationerne havde udvist passivitet, at lokalaftalen fortsat var gældende i uændret form, og at allerede aftalte tillæg ikke pr. automatik blev pensionsgivende ved overgang til nyt lønsystem.

OPMANDENS BEGRUNDELSE OG RESULTAT

Aftalen om ny løn indeholder modeller for nye lønsystemer, der forudsættes forhandlet mellem parterne centralt eller lokalt. Aftalen forudsætter dog tillige i § 10 indbetaling af pensionsbidrag af den aftalte løn samt af varige og midlertidige tillæg, idet det dog er bestemt, at Finansministe¬riet og den forhandlingsberettigede (central)organisation i den enkelte aftale om et nyt lønsystem kan aftale ikke-pensionsgivende tillæg.

Det i sagen omhandlede rådighedstillæg til håndværkerne på Risø måtte anses for et fast tillæg, der efter lokalaftalen ydes i stedet for hidtil timebaserede ydelser. Det fremgår af vejledningen, at sådanne tillæg "automatisk bliver pensionsgivende – modsat det nu¬værende system".

Efter vejledningen om nye lønsystemer i staten, som Moderniseringsstyrelsen havde vedstået sig som forpligtende under denne sag, må det derfor lægges til grund, at disse rådighedstillæg ved overgangen til ny løn blev pensionsgivende, medmindre der ved forhandling efter bestemmel¬serne i aftalen om lokal løn blev indgået modsatrettet aftale. Det havde således været op til ar¬bejdsgiversiden at tage initiativ til genforhandling af lokalaftalen om rådighedsløn i forbindelse med overgangen til ny løn, så¬fremt der ønskedes en kompenserende regulering for det forhold, at tillægget nu blev pensions¬givende. Der var ingen anledning for arbejdstagersiden til at rejse dette spørgsmål ved overgangen til ny løn på Risø. Moderniseringsstyrelsens passivitetssynspunkt kan således ikke bære igennem.

Voldgiftsretten tager herefter klagers påstand til følge.

På baggrund af forældelsesreglerne (5 år) skal Risø herefter indbetale pensionsbidrag for de pågældende medarbejder fra 26. oktober 2005 og til den 30. november 2010, hvor lokalaftalen blev opsagt af medarbejderne.

Konsekvenser:

Generelt omhandler sagen kun situationen i forbindelse med overgang til nyt lønsystem.

Som det fremgår af kendelsen skal der som udgangspunkt i forbindelse med ny løn indbetales pensionsbidrag af fast påregnelige tillæg – med mindre andet aftales.

I den konkrete sag får organisationerne medhold, fordi Risø ikke ved overgang til nyt lønsystem inddrager det konverterede tillæg i forhandlingerne om det nye lønsystem.

Det er arbejdsgiverens forpligtelse at sørge for, at alle løndele indgår i forhandlingerne om nyt lønsystem.

Det betyder til gengæld også, at hvis der i forbindelse med overgang til nyt lønsystem er taget stilling til, at et fast påregneligt tillæg ikke er pensionsgivende, så bliver tillægget ikke med henvisning til denne kendelse pensionsgivende.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk