OAO-S bakker op om CO10/Politiforbundets blokade af stillingerne som politikadet 

Udgivet: ;30-06-2017
På vegne af en række medlemsorganisationer, har OAO-S i dag fremsendt varsel om sympatiblokade af politikkadetstillinger. Baggrunden for sympatiblokaden er at Moderniseringsstyrelsen i overenskomstforhandlinger med Centralorganisationen af 2010, CO10, har krævet at politikadetter ansat på overenskomstvilkår, skal friholdes fra konfliktretten. Læs om sagsforløbet og se reaktionen fra Centraorganisationernes Fællesudvalg (CFU) her.

Hvorfor har CO10 varslet konflikt med Moderniseringsstyrelsen?

 

LC, OAO og Akademikerne tilsluttede sig i november 2016, at stillingerne som politikadetter blev grænsedraget til CO10/Politiforbundets område. I forlængelse heraf har CO10/Politiforbundet siden december 2016 ført forhandlinger med Moderniseringsstyrelsen om løn- og ansættelsesvilkår for politikadetter.

I løbet af forhandlingerne har Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet lagt afgørende vægt på, at kadetterne blev ansat på overenskomstvilkår – i modsætning til polititjenestemændene.

Undervejs i forløbet stillede Moderniseringsstyrelsen krav om, at der i forbindelse med indgåelse af en evt. organisationsaftale skulle indgås en friholdelsesaftale for kadetterne, så kadetterne ikke ville kunne omfattes af en konflikt (strejke, blokade eller lockout).

Det krav har CO10/Politiforbundet afvist gennem hele forløbet bl.a. med henvisning til, at det er Moderniseringsstyrelsen/Rigspolitiet, der har ønsket at bruge overenskomstansættelsen som ansættelsesform. Samtidig har Moderniseringsstyrelsen ikke ønsket at ansætte kadetterne på tjenestemandsvilkår. Det er CO10’s holdning, at hvis arbejdsgiveren ønsker at anvende overenskomstansættelse som ansættelsesform, bliver arbejdsgiverne selvfølgelig nødt til at tage ”hele pakken” med, herunder muligheden for at den pågældende personalegruppe kan indgå i en faglig konflikt.

Da Moderniseringsstyrelsen har fastholdt kravet om at udelukke kadetterne fra muligheden for en faglig konflikt, har CO10 den 8. juni varslet blokade af politikadetstillingerne.

Hvad betyder det, at CO10 har varslet blokade af politikadetstillingerne?

Som konsekvens af konflikten må ingen medlemmer af CO10’s organisationer søge eller lade sig ansætte i stillinger som politikadet i politiet fra blokadens start den 10. juli. 2017.

Blokaden gælder ikke tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

Hvad er en sympatikonflikt?

OAO-S er enig i CO10’s vurdering af sagen, og da konflikten med Moderniseringsstyrelsen er af principiel karakter, har OAO-S ligesom de øvrige centralorganisationer eller disses medlemsorganisationer afsendt eller besluttet at afsende sympatiblokadevarsler.

Det betyder, at intet overenskomstansat medlem af de organisationer, som har fremsendt sympatiblokadevarslet over for stillingerne som politikadet (igennem OAO-S), må søge eller lade sig ansætte som politikadet i politiet.

Sympatiblokadevarslet gælder ikke for tjenestemænd og tjenestemandslignende ansatte.

OAO-S har på vegne af følgende medlemsorganisationer fremsendt sympatiblokadevarsel, der træder i kraft pr. 1. august 2017 ved døgnets begyndelse: 

 • Hærens Konstabel- og Korporalforening

 • HK Stat

 • FAKK, Forbundet af kirke-og kirkegårdsansatte

 • Dansk Jernbaneforbund

 • Serviceforbundet

 • Fagligt Fælles Forbund - 3F

 • Dansk Metalarbejderforbund

 • Danmarks Kirketjenerforening

 • Dansk El-forbund

 • 3F København

 • Malerforbundet i Danmark

Pressemeddelelse: CFU bakker op om CO10/Politiforbundets blokade af stillingerne som politikadet

 

Den 8. juni 2017 varslede CO10 blokade for stillinger som politikadet i politiet.

Der havde forud været ført forhandlinger mellem Moderniseringsstyrelsen og CO10/Politi­forbundet om indgåelse af en overenskomst for politikadetterne. Moderniseringsstyrelsen har ikke ønsket at ansætte dem som tjenestemænd, således som det ellers er normen i politiet. I forhandlingsforløbet kom det frem, at det var afgørende for Moderniseringsstyrelsen, at politikadetterne ikke skulle kunne strejke eller lockoutes, selvom de skulle ansættes på overenskomst.

På den baggrund afbrød CO10/Politiforbundet forhandlingerne og varslede blokade af politikadetstillingerne.

Efterfølgende har de øvrige centralorganisationer eller disses medlemsorganisationer afsendt eller besluttet at afsende sympatiblokadevarsler.

Formanden for CFU udtaler i den forbindelse:

For centralorganisationerne i CFU er retten til at kunne konflikte som overenskomstansat en vital del af den danske model. Vi anerkender fuldt ud, at tjenestemænd ikke kan gå i konflikt, men når arbejdsgiverne ønsker at anvende overenskomstansættelse og ikke tjenestemandsansættelse, må de tage hele pakken med.

Det er vigtigt for CFU at sende et klart signal med sympatiblokadevarslerne, og at vi støtter fuldt ud op om CO10 og Politiforbundet i det vitale spørgsmål om konfliktretten som en afgørende del af den danske model.

  

For yderligere kommentarer, kontakt Flemming Vinther på 20 41 93 61.

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk