Tillids og samarbejdsforløb

Oplever I, at jeres samarbejde knaser? At tilliden på papiret ikke helt bliver til tillid i hverdagen? Oplever I arbejdsgange og procedurer, der ikke giver mening? Eller opgaver der kunne løses smartere? Har I brug for at styrke dialogen og medarbejderinvolveringen om udviklingen af arbejdspladsen og opgavevaretagelsen?

OAO gennemfører forløb, hvor arbejdspladser får viden om og metoder til at opbygge et tillidsfuldt samarbejde til gavn for både trivslen, kvaliteten og effektiviteten i løsningen af kerneopgaven. 

På forløbet får deltagerne redskaber til at opbygge en mere dialogbaseret kultur med afsæt i de konkret udfordringer på arbejdspladsen. Det kan for eksempel være omstillin-ger, som organisationen står overfor eller midt i, dårligt samarbejdsklima, højt sygefra-vær, uhensigtsmæssige arbejdsgange eller nye krav der skal håndteres. Filosofien er at deltagerne lærer samtidig med, at de løser konkrete udfordringer og styrker dialogen og samarbejdet. Det kan være samarbejdet mellem leder og medarbejdere, mellem forskel-lige enheder i organisationen og/eller mellem forskellige ledelsesniveauer.

Et forløb består typisk af 3 - 5 moduler af én dags varighed. Deltagerne kan være ledere, tillidsrepræsentanter og medarbejdere. Mellem modulerne skal deltagerne involvere kol-legaer, relevante dele af organisationen, samarbejdsparter og/eller borgere i at undersø-ge udfordringerne, at finde løsninger og skabe positive forandringer i egen organisation. Det er den udfordring, som deltagerne tager fat på, der afgør, hvem de skal involvere. 

Sagt af tidligere deltagere på uddannelsen

“Vi skal se, tænke, beslutte og handle sammen - så bliver der ikke brug for at reparere. Før vi brugte den tillidsbaserede tilgang, opdagede vi i højere grad problemerne efterføl-gende i stedet for at afdække dem forinden.” [leder]  

”Med det tillidsbaserede samarbejde har vi fået en ny måde at arbejde på, som gør os bedre til at agere i forhold til det, der angår arbejdspladsen. Og det lykkes kun, hvis vi alle har en samskabende tilgang.” [medarbejder] 

”Uddannelsen har givet os gode redskaber. Og så blev vi klædt godt på i undervisningen, der lærte os at være skarpe på, hvem der bliver påvirket og derfor skal involveres.” [Tillidsrepræsentant]  

”Jeg er sikker på, at den her metode giver bedre resultater. Simpelt hen fordi der kom-mer flere og bedre input, når man tager sig tiden og lytter til de implicerede.” [Leder]  

”Vi skal ikke kun bruger metoderne til at løse problemer. Det er også den rigtige metode, når vi skal arbejde med at udvikle og sætte noget nyt og fremadrettet i gang.” [Tillidsrepræsentant]

Hør nærmere 

Vil din arbejdsplads, fagforening eller dit forbund gerne høre mere om, hvordan vi kan skræddersy et forløb, så det bliver målrettet jeres muligheder og udfordringer, kan du ringe til OAO på tlf. 33 70 13 00 eller sende en mail til oao@oao.dk. Vi byder gerne på en kop kaffe eller kommer til jer, så vi kan fortælle om erfaringer og drøfte, hvordan de kan komme jer til gavn.

Se video af Kriminalforsorgens vision for implementering af tillidsreformen

Direktoratet for Kriminalforsorgen valgte at implementere tillidsreformen i hele organisationen. OAO faciliterede forløb på 3½ modul på hvert af Kriminalforsorgens 24 institutioner og forløb på én temadag og 2 opfølgningsdage i alle 4 områder. I videoen præsenterer blandt andre daværende direktør i direktoratet Johan Reimann og formand for Fæng-selsforbundet Kim Østerbye, visionen, idéen og planen med tillidsreformuddannelsen i direktoratet for Kriminalforsorgen. 

Klik her for at se videoen: www.youtube.com/watch

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk