Mangelfuld konsulentrapport om opgavevaretagelse

Udgivet: 19-09-2011 | Redigeret: 01-06-2021
A A A

Indledning

Konsulentfirmaet Deloitte kommer med konkrete anbefalinger til effektivisering og besparelser i en rapport bestilt af Finansministeriet og KL. Men rapporten giver ikke den nødvendige dokumentation for de konkrete anbefalinger. Alligevel har Finansministeriet og KL aftalt besparelser på det administrative område, der i høj grad bygger på rapporten fra Deloitte. Regeringen og kommunerne påstår, at der kan spares mange penge ved effektivisering af det administrative område. Men påstanden, der netop er blevet gentaget i forslag til finanslov for 2011, bygger på et meget løst grundlag.OAO har set nærmere på grundlaget for regeringens påstand, og vi samler her synspunkterne.

Store metodiske problemer og analytiske mangler

OAO og HK/kommunal har bedt professor Peter Munk Christiansen, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet om en vurdering af konsulentrapporten fra Deloitte: "Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne". Peter Munk Christiansen konkluderer bl.a. at "rapportens analyser af effektiviseringspotentiale og særligt effektive organisationsformer (er) præget af store metodiske problemer og analytiske mangler".

En god og solid rapport?

OAO har sendt vurderingen til Deloitte og til parterne bag undersøgelsen. Deloitte kommer nedenfor med en række indvendinger mod kritikken af deres rapport.


OAO anerkender kvaliteter i dele af analysen fra Deloitte, men finder det alligevel problematisk, at man ved politiske beslutninger og anbefalinger dækker sig ind bag store og dyre konsulentrapporter, når rapporternes hovedkonklusioner øjensynligt er bestillingsarbejde.


Der bliver brugt mange penge på konsulentopgaver - ifølge Mandag Morgen 5 mia.kr. pr. år i den offentlige sektor og ifølge Finansministeriet 3,872 mia. kr. alene i staten. OAO anbefaler, at Finansministeriet og KL som minimum bør være bedre til at kvalitetssikre de rapporter, som de bestiller.

Uafhængig vurdering af rapporten fra Deloitte

Professor Peter Munk Christiansen har for OAO og HK/Kommunal set nærmere på konsulentrapporten. I en artikel vurderer han rapportens faglige lødighed, dvs. rapportens datagrundlag, analyser, resultater, konklusioner og anbefalinger.

Peter Munk Christiansen påpeger blandt andet følgende i sin opsummering om rapporten (fremhævningerne er OAOs):"Der er ... valgt en metode, som ikke egner sig til at generalisere fra en stikprøve til en population, selv om rapporten adskillige gange hævder, at de udvalgte kommuner er udvalgt ved en stikprøvemetode. Det gør det meget svært at vurdere rapportens estimat for det samlede effektiviseringspotentiale på 500-700 mio. kr. Det kan være korrekt, og det kan være forkert. ......

Rapporten foreslår videre udlicitering af lønadministrationen som en mulighed for at løse et kommunalt rekrutteringsproblem og for at sikre en høj produktivitet. Den sidste del af anbefalingen savner ethvert analytisk og datamæssigt grundlag. Der er ingen dokumentation for anbefalingerne om servicecentre eller udlicitering overhovedet.

Det må i det hele taget undre, at rapporten ikke udnytter mulighederne i sit eget design. Når nu der ved udvælgelsen af kommuner er lagt vægt på ikke færre end syv egenskaber (størrelse, decentral eller central forvaltning, administrationsgrad, beliggenhed, sammenlægnings-/ikke-sammenlægningskommune, udlicitering eller ej og anvendelsen af tværkommunale fællesskaber eller ej), forekommer det bemærkelsesværdigt, at vi kun får dokumentation for effekten af to af disse egenskaber, nemlig størrelse og sammenlægnings-/ikke-sammenlægningskommune, mens dokumentationen for effekten af de øvrige egenskaber er helt fraværende. Forundringen bliver ikke mindre af, at der er anbefalinger, der knytter sig til nogle af disse egenskaber.

Mens den basale kortlægning af ressourceforbruget af administrative ressourcer til regnskab/bogføring og løn er interessant, og mens de i alt 35 bokse med eksempler på, hvordan konkrete kommuner har grebet store og små problemer an, kan være nyttige, er rapportens analyser af effektiviseringspotentiale og særligt effektive organisationsformer præget af store metodiske problemer og analytiske mangler."

Hvad siger Deloitte?

OAO har inden offentliggørelsen sendt artiklen til Deloitte og til parterne bag rapporten. Deloitte har sendt os følgende kommentar (v. partner Allan kirk): 

 

"I betragtning af, at Peter Munk Christiansens notat har haft som formål, at finde hullerne i osten, så er det påfaldende meget ost - og god og solid ost - han har fundet i Deloittes analyse. Hvis man bruger hans notat til at hævde, at rapporten mangler dokumentation, så har man simpelthen læst hans notat ret så selektivt. På afgørende områder fremhæves datakvalitet og metode positivt, det er alene på enkelte områder, han har indvendinger.


Rapporten "Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne" er en af de mest omfattende og grundige kortlægninger af denne karakter. Dette anerkender Peter Munk Christiansen da også. Han konstaterer i notatet, at der er tale om et omfattende arbejde, hvor kvaliteten for såvel kvantitative som kvalitative data er høj. På samme måde anerkender han, at metoderne til at estimere rationaliseringspotentialet i de 14 kommuner er solide. Han sætter således ikke spørgsmålstegn ved, at der i de 14 undersøgte kommuner er et rationaliseringspotentiale på ca. 330 årsværk, hvilket svarer til 158 mio. kr.


Peter Munk Christiansens indvendinger går primært på, hvordan dette tal kan omregnes til landsplan. Det er indvendinger, som afspejler afvejningen mellem det principielt rigtigt og det praktisk mulige. Regnede man rationaliseringspotentialet direkte om til landsplan, ville det være ca. 800 mio. kr., da de undersøgte kommuner tilsammen dækker omkring 20 pct. af landets indbyggere. Vi har dels haft en række forsigtigshedsbetragtninger, dels lagt en forholdsvis stor margin ind, derfor konkluderer vi i rapporten, at rationaliseringspotentialet vil være 500-700 mio. kr. Denne omregning er nøje drøftet med KL's og Finansministeriets specialister på området.


Endelig har Peter Munk Christiansen en række bemærkninger omkring udlicitering. Som det også klart fremgår af rapporten, kan man ikke entydigt konkludere noget om effekterne af udlicitering. Der er kun undersøgt to kommuner, som har udliciteret lønopgaver. Derfor skal man være forsigtig med konklusioner. Vi har enkelte steder i analysen peget på, at kommunerne bør overveje udlicitering med henvisning til, at enhederne i dag er små og ikke så robuste, og at man om relativt få år kan få meget svært ved at rekruttere den kvalificerede arbejdskraft, fordi en meget stor del af kernepersonalet, der sidder med lønopgaverne, er på vej på efterløn og pension. "

Baggrund

Som en del af kommuneøkonomiaftalen for 2009 aftalte regeringen og KL, at der skulle gennemføres en analyse af aspekter af kommunernes administration.


Det resulterede i maj 2010 i rapporten "Analyse af regnskab, bogføring og løn i kommunerne. En mere effektiv opgavevaretagelse".


KL, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Finansministeriet er anført som rapportens rekvirenter, mens konsulentvirksomheden Deloitte Business Consulting A/S står som rapportens forfatter og udgiver.


Rapporten er blevet fulgt op med konkrete aftaler og anbefalinger om besparelser på det administrative område i "Aftalen om kommunernes økonomi i 2011", juni 2010.


Rapporten ser nærmere på de opgaver om regnskab, bogføring og løn i kommunerne. Ifølge rapporten er der i dag beskæftiget omkring 8.000 årsværk med disse opgaver. Rapportens påstand er, at hvis kommunerne bliver mere produktive ved at centralisere og udlicitere kan man spare mellem 1.000 og1.500 årsværk, svarende til 5-700 mio.kr pr. år.Artiklen af Professor Peter Munk Christiansen er ikke et egentligt videnskabeligt review, da rapporten ikke indeholder teoretiske overvejelser eller foregiver at være gennemført på et videnskabeligt grundlag. Artiklens metoder kan dog sammenlignes med et videnskabeligt review, idet den ser nærmere på, om rapportens data, metoder og analyser danner tilstrækkeligt grundlag for rapportens konklusioner og anbefalinger.


Hvad angår artiklen fra Peter Munk Christiansen har OAO og HK/Kommunal ikke haft mulighed for at kommentere på et udkast. Notatet er alene udtryk for forfatterens faglige vurderinger af rapporten.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk