Besparelser ved administrative servicecentre?

Udgivet: 19-09-2011 | Redigeret: 01-06-2021
A A A

 

Indledning

Konsulentbureauet PricewaterhouseCoopers har gennemgået konsulentbureauet Deloittes rapport om, hvor meget der kan spares ved at etablere administrative fællesskaber. Pricewaterhouse konkluderer blandt andet, at Deloittes tal på de mulige besparelser indeholder så mange usikkerheder, unøjagtigheder og direkte fejl, at man slet ikke kan opgøre det. Alligevel bliver rapporten lagt til grund for gennemførelse af de planlagte besparelser.Deloitte har i en rapport fra juli 2007 - bestilt af Finansministeriet og Undervisningsministeriet - opgjort besparelsespotentialet til lidt over 300 mio.kr.Danske Erhvervsskoler har, siden Deloitterapporten blev offentliggjort, kritiseret de metoder, der blev anvendt i opgørelsen. Begrundelsen er, at Deloittes metodevalg er helt uanvendeligt til beregning af et eventuelt besparelsespotentiale, ligesom det er uanvendeligt som grundlag for fordelingen af besparelserne mellem de fire institutionstyper for ungdomsuddannelser.På denne baggrund bad Gymnasieskolernes Rektorforening, SOSU-Lederforeningen samt Lederforeningen for VUC konsulentbureauet om en efterprøvning af grundlaget for beregningen af det opgjorte besparelsespotentiale.Mere præcist sættes der spørgsmålstegn ved flere faktorer i Deloittes rapport. Herunder fem graverende fejl i rapporten, nemlig metodevalg, behandling af engangstilskud, kvalitet i datamaterialet samt opgørelse af årselever og rengøringsarealer.

Metode uhensigtsmæssig

Deloitte bad de tidligere amtsinstitutioner om at svare på, hvor stort omfanget af administrative omkostninger var umiddelbart efter overgangen til selveje. Dermed skulle de skønne over omkostninger til administrationsopgaver, som de endnu ikke havde prøvet at udføre.

Engangstilskud behandlet som flergangstilskud

På finansloven for 2007 blev der ekstraordinært tildelt 12 mio. kr. til VUC og 50 mio. kr. til gymnasierne. Det var engangstilskud, der blev ydet til overtagelse af administration på gymnasierne. Ved opgørelsen af besparelsespotentialet har Deloitte ikke taget højde for, at tilskuddet til henholdsvis VUC og gymnasierne siden er nedsat med henholdsvis 12 mio. kr. og 50 mio. kr.

Forkerte svar i datamaterialet

Pricewaterhouse anfører i rapporten, at de anser det for overvejende sandsynligt, at Deloittes undersøgelse er behæftet med en række væsentlige fejl. De skriver blandt andet, at 40 ud af 41 erhvervsskoler må have besvaret spørgsmål om eksterne omkostninger til lønadministrationen forkert, fordi spørgsmålene er for uklare.

Antallet af årselever unøjagtigt

Pricewaterhouse peger på, at der er konstateret mange og store fejl i antallet af årselever. På SOSU-skolerne er de aktiverede elever for eksempel ikke medregnet. Det ville ellers betyde, at antallet af årselever ville stige med 50 pct. Ved at undervurdere antallet af elever, undervurderes administrationsomkostningerne også.

Opgørelse af rengøringsarealer

Deloitte har beregnet et besparelsespotentiale på bygningsområdet til 153,8 mio.kr., hvoraf den væsentligste del omfatter rengøring. Både Deloitte selv og PricewaterhouseCoopers konstaterer, at der er en række fejl i det datamateriale der ligger til grund for beregningen af besparelsespotentialet. For eksempel tages arealer, der ikke rengøres, med i det samlede antal kvadratmetre, når rengøringspotentialet skal gøres op. Deloitte korrigerer altså ikke for de kvadratmetre, der ikke gøres rent.

Sparetallene står på et vaklende grundlag

Konklusionen i PricewaterhouseCoopers rapport af 12. september 2008 er, at "den foretagne opgørelse af besparelsespotentialet ved etablering af administrative fællesskaber indeholder usædvanlig mange usikkerheder, unøjagtigheder og direkte fejl og derfor ikke umiddelbart kan lægges til grund for vurderingen af størrelsen af besparelsespotentialet".

Åbent samråd om administrative fællesskaber

Den 4. november 2008 havde Christine Antorini (S) indkaldt undervisningsministeren til åbent samråd om administrative fællesskaber, og oppositionens medlemmer af udvalget udtrykte stærk kritik af Deloitterapporten. Undervisningsministeriets embedsmænd bekræftede blandt andet, at kritikken af Deloittes analyse af rengøringen var berettiget. Alligevel fastslog ministeren, at de besluttede besparelser bliver gennemført uanset hvad.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk