Resumé: Regeringens 5 pejlemærker for moderniseringen af den offentlige sektor 

Udgivet: 05-05-2015 | Redigeret: 01-06-2021
A A A

"Den offentlige sektor må hele tiden forbedre og forny sig, så den leverer tidssvarende service af høj kvalitet, der matcher fremtiden muligheder og udfordringer. Verdenen står ikke stille, og det skal den offentlige sektor heller ikke". Sådan lyder det i rapporten "Fælles Velfærd - pejlemærker for fremtidens offentlige sektor", der blev præsenteret af regeringen d. 23/04-2015, og som indeholder fem pejlemærker for fremtidens offentlige sektor.

I rapporten skriver regeringen, at vi i de kommende år står over for en række udfordringer, som kræver en klar prioritering af den offentlige velfærd. Det stiller krav til, at vi skal have mest muligt ud af de penge, der går til den fælles velfærd, og at der vedvarende arbejdes på at finde på nye og smartere måder at gøre tingene på. I arbejdet med at virkeliggøre målene for den offentlige sektor navigerer regeringen efter fem pejlemærker. Pejlemærkerne skal være med til at skabe retning for regeringens fremtidige arbejde med at styrke den fælles velfærd gennem en mere velfungerende og effektiv offentlig sektor.

”Vi skal fokusere på resultater for borgerne, frem for på regler og procedurer, offentlige arbejdspladser skal være kendetegnet ved tillid og effektivitet, og vi må hele tiden huske at tage udgangspunkt i borgerens ressourcer”, skriver Finansministeriet i en pressemeddelelse.

Pejlemærkerne er styrende for regeringens reformer, og de indgår som led i regeringens målsætning om at modernisere den offentlige sektor for 12 mia. kr. frem mod 2020. Ud ad de 12 milliarder, har man ifølge Regeringens opgørelse allerede hentet 4½ milliard kroner gennem moderniseringstiltag siden 2012.

Regeringens fem pejlemærker er:

  • klare mål og fokus på resultater
  • tillid og effektivitet på de offentlige arbejdspladser
  • bedre organisering af den offentlige sektor
  • bedre velfærd med udgangspunkt i borgernes ressourcer
  • god service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet

Klare mål og fokus på resultater

Det første pejlemærke retter fokus mod at styre den offentlige sektor gennem færre og mere relevante mål, samt at sørge for systematisk opfølgning på resultaterne.

Det vigtige er, at målene nås, og i mindre grad om hvordan de nås. Det åbner op for muligheden for at reducere antallet af regler og proceskrav mod til gengæld at styrke fokus på evnen til at opstille klare og relevante mål. Det vil ifølge regeringen betyde øget frihed og ansvar til de lokale aktører.

Samtidig skal den offentlige sektor blive bedre til at følge op på, om de ønskede resultater nås, men det skal ske på en så enkel og ubureaukratisk måde som muligt. Det skal være med til at øge den offentlige sektors evne til at skabe, bruge og ikke mindst dele viden om, hvad der virker, og hvad der ikke virker.

Tillid og effektivitet på de offentlige arbejdspladser

Regeringen fremhæver motiverede og engagerede ledere og medarbejdere som en vigtig forudsætning for en velfungerende offentlig sektor. Regeringen ønsker derfor at skabe bedre betingelser for, at de offentlige ansatte kan udnytte deres viden og faglighed. Det handler blandt andet om at skabe en tæt og tillidsfuld dialog mellem ledelse og medarbejdere, hvor der er klare mål for opgaveløsningen, åbenhed om prioriteringer og opfølgning på resultater. På den måde vil både ledere og medarbejdere opnå bedre mulighed for at kunne bruge deres faglige viden og kompetencer bedst muligt.

Det åbner op for en udvidelse af lokale ledelsesrum. Det stiller større krav til den enkelte leder om at sætte den strategiske retning for opgaveløsningen og samtidig sørge for, at der sker en tæt opfølgning på, om resultaterne bevæger sig i den rigtige retning.

Det vil ifølge regeringen bidrage til en offentlig sektor, hvor tillid og effektivitet i højere grad går hånd i hånd som to gensidige elementer, der understøtter hinanden.

Bedre organisering af den offentlige sektor

Regeringen er grundlæggende tilfreds med den overordnede organisering af den offentlige sektor. Men den påpeger, at der inden for enkelte områder kan der være god grund til at se på, om opgaveløsningen kan indrettes mere effektivt.

Regeringen peger blandt andet på at styrke samarbejdet mellem offentlige og private aktører, samt at øge anvendelsen af fælles løsninger på tværs af den offentlige sektor. Den offentlige sektors organisering i mange – og til tider små enheder – kan betyde, at der ikke er tilstrækkeligt stærke fagmiljøer omkring opgavevaretagelsen. Det kan dels skabe behov for inddragelse af private aktører, og dels gøre det mere rentabelt at løse opgaver i større enheder og udbrede anvendelsen af fælles løsninger. Ifølge regeringen skal det fortrinsvist ske inden for opgaver, der er lette at standardisere.

Bedre velfærd med udgangspunkt i borgernes ressourcer

I det fjerde pejlemærke fokuserer regeringen på samarbejdet mellem den offentlige sektor og civilsamfundet, herunder det frivillige Danmark. Den offentlige sektor skal understøtte borgeren i at blive så selvhjulpen som muligt med større selvværd og selvbestemmelse til følge. Det betyder, at den offentlige opgaveløsning i højere grad skal planlægges i tæt dialog med den enkelte borger og tage udgangspunkt i borgerens behov og ressourcer. Ved at styrke inddragelsen af borgerne i de offentlige løsninger, skal den offentlige sektor i højere grad fungere som en drivkraft for, at opgaverne løses i fællesskab og i mindre grad blot fungere som en leverandør.

Målet er at finde bedre og økonomisk holdbare løsninger i fællesskab ved bl.a. at anvende de digitale og teknologiske muligheder, som gør det muligt at løse opgaver i samfundet på nye og bedre måder. Det indebærer, at kommunikationen med offentlige myndigheder og institutioner skal foregå digitalt for både borgere og virksomheder. Ny velfærdsteknologi skal også tages i brug, så der sikres højere effektivitet og kvalitet.

God service til erhvervslivet til gavn for fællesskabet

Den offentlige sektor skal sikre hensigtsmæssige rammevilkår, og skal i endnu højere grad understøtte erhvervslivets produktivitet og konkurrence, der er fundamentet for velstand og vores fælles velfærd. Det sker bl.a. igennem et velfungerende uddannelses- og efteruddannelsessystem, som sikrer kvalitet og kompetent arbejdskraft.

Det skal være lettere at drive virksomhed i Danmark. Derfor er der brug for et vedvarende fokus på at fremme en serviceminded og imødekommende kultur i den offentlige sektor, som giver hurtig og effektiv sagsbehandling for virksomhederne, og løbende arbejder for at skabe smidig, enkel og erhvervsvenlig regulering, der fortsat sikrer et højt beskyttelsesniveau for forbrugere, miljø mv.

Pejlemærkerne skal ifølge regeringen bidrage til, at Danmark også i fremtiden har en stærk og velfungerende offentlig sektor, der bidrager til, at alle danskere har en tryg hverdag og lige muligheder for at skabe et godt liv. Og de skal understøtte, at der også i fremtiden er job og vækst i Danmark.

Du kan finde hele rapporten: "Fælles velfærd - pejlemærker for fremtidens offentlige sektor" i "læs-mere boksen" øverst til højre.

Her kan du også læse OAO's pressemeddelelse om Regeringens 5 pejlemærker.  

 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk