Høring om udbudspligt 

Udgivet: 23-09-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Høring om lovforslag om kommunal og regional pligt til konkurrenceudsættelse

26. april 2011

Udkast til forslag til lov om ændring af lov om kommunernes styrelse og lov om regioner og om nedlæggelse af amtskommunerne, Hovedstadens Udviklingsråd og Hovedstadens Sygehusfællesskab (regionsloven).

 

OAO har modtaget lovforslag i høring ved mail af 11. april 2011 afsendt kl. 17:29 med frist for afgivelse af høringssvar senest tirsdag den 26. april 2011, kl. 12.00. Det er i høringsbrevet præciseret, at man grundet tidsfristen under alle omstændigheder vil fremsætte lovforslaget i den nuværende form.

 

OAO vil henstille, at man fremover fastsætter realistiske høringsfrister, der kan sikre en ordentlig og demokratisk behandling af lovforslag i Danmark, uanset om forslagsstilleren forud for høringen har lagt sig endeligt fast på indholdet.

 

OAO vil desuden bemærke følgende til selve lovforslaget:

Beslutninger om konkurrenceudsættelse er et lokalt anliggende. Der bør være sammenfald mellem det økonomiske og ledelsesmæssige ansvar for opgaveudførelsen og kompetence til at træffe beslutning om en eventuel konkurrenceudsættelse, og i givet fald hvordan og med hvilken opgaveafgrænsning konkurrenceudsættelsen vil foregå.

 

Alle beslutninger i forbindelse med et udbud bør kunne træffes under hensyn til de regler, som er implementeret via de offentlige overenskomster om medindflydelse for de berørte medarbejdere med ret til information og drøftelse (høring) forud for beslutninger, der vil have afgørende betydning for løn- og ansættelsesvilkår. Lovforslaget vil sætte unødige barrierer op for denne beslutningsproces og flytte beslutningerne til et "lukket rum".

 

Det fremgår af de almindelige bemærkninger til lovforslaget, at den foreslåede bemyndigelse til Indenrigs- og Sundhedsministeren alene vil blive anvendt, hvis det ikke lykkes at indgå en aftale med KL og Danske Regioner om konkurrenceudsættelse, eller hvis de enkelte kommuner eller regioner ikke lever op til de aftalte målsætninger. OAO finder det problematisk, at man hermed tilsidesætter de vilkår, der ellers er fastlagt for aftalesystemet mellem stat, kommuner og regioner.

 

OAO er generelt betænkelig ved den øgede centralisering af styringen i den offentlige sektor, som dette er udtryk for. OAO mener, at denne type af centralisering vil medføre et demokratisk underskud. I forlængelse heraf mener OAO, at en så bred og upræcis bemyndigelse, som lovforslaget ligger op til, er retssikkerhedsmæssigt uforsvarligt og uden den nødvendige parlamentariske kontrol. Regeringens oprindelige forslag til en OPS-strategi indeholdt eksempelvis et forslag om ud-budspligt af hjemmehjælp i mindst 20% af kommunernes distrikter. Dette forslag er der ikke sam-let flertal for i forliget om konkurrenceudsættelse den 11. april. Med det nye lovforslag kan man hævde, at det alligevel vil være muligt for regeringen at gennemføre denne ordning alene efter en ministerbeslutning!

 

Grundlæggende mener OAO desuden at formålet med lovforslaget bygger på et meget spinkelt og usikkert grundlag. Der er generelt ingen evidens for, at øget udlicitering medfører mere effektiv opgavevaretagelse.

 

Specielt med et mål om ens udliciteringsgrad i alle kommuner og regioner tager man ikke hensyn til de øvrige forskelle i opgaveudførelse og effektivitet, der ellers kan være mellem de offentlige institutioner. Der er i øvrigt heller ikke evidens for at hævde, at de kommuner, der har en lav udliciteringsgrad er mindre effektive, end kommuner med en høj udliciteringsgrad.

 

I forlængelse heraf vil OAO henvise til en undersøgelse fra Danske Regioner af anvendelsen af eks-terne vikarer ("Styr på regionerne - regionernes økonomi 2010", kapitel 8). Undersøgelsen viser et stort fald i udgifterne til eksterne vikarer. I lovforslagets logik vil dette fald blive ligestillet med et fald i IKU. Men faldet i udgifterne er udtryk for en effektivisering, og det skyldes i øvrigt både et skift til interne vikarordninger, strammere styring af vikaranvendelsen og bedre prisaftaler med de private leverandører. Skulle regionerne i det tilfælde blive målt på IKU-graden ville de i sidste ende kunne blive straffet for at spare penge! Eksemplet viser, hvordan et simpelt måltal for udlicite-ringsgrad kan være helt misvisende som (indirekte) mål for en effektiv opgavevaretagelse.

I gennemgangen af lovforslaget er det anført, at det ikke er "muligt at udarbejdet et kvalificeret skøn over transaktionsomkostningerne". Det er overraskende, idet man kunne forvente, at rege-ringen var af den opfattelse, at der var tilvejebragt et klart erfaringsgrundlag om effekten af udbud og udlicitering, jf. diverse undersøgelser og casesamlinger fra Udbudsrådet m.fl. Men måske er det udtryk for, at regeringen ikke tillægger denne erfaringsopsamling nogen værdi?

 

Særligt på det regionale område er der i lov-bemærkningerne peget på behov for en ny indikator for udliciteringsgraden (Privat Tjenesteydelse Indikator). I forbindelse med indførelsen af frit valg og ventetidsgaranti skulle øget køb af ydelse hos privathospitaler ellers netop være et incitament for at levere behandlingen fra det offentlige indenfor ventetidsgarantien. Hvis man nu skal måle regionerne på det modsatte, synes der ikke at være sammenhæng i regeringens incitament-styring af sundhedsvæsenet.

 

Tilsvarende kan man ikke konkludere, at en øget udliciteringsgrad i kommunerne er udtryk for "at kommunerne overordnet set har en mere pragmatisk tilgang til konkurrenceudsættelse" i og med, at stigningen har været et krav til kommunerne via økonomiaftalerne.

 

Endelig mener OAO, at det er problematisk med den yderligere detailstyring, der i bemærkningerne til lovforslaget er lagt op til med analyser "om, der i de kommunale udbud stilles unødige krav" - eventuelt i samarbejde med kommunerne. Der er ikke belæg for at hævde, at krav til organisering af opgaver og tilrettelæggelse af arbejdet er "unødige krav" ved udlicitering. Tværtimod kan det være nødvendige krav at stille for at sikre kvaliteten af ydelserne og undgå dumpingtilbud.

 

OAO henviser til høringssvar fra OAO´s medlemsforbund, KTO, CFU og LO.

 

Høring om ændring af håndhævelsesloven og tilbudsloven

26. april 2011

 

 

OAO vil henset til at høring falder sammen med påsken henstille, at man fremover fastsætter reali-stiske høringsfrister, der kan sikre en ordentlig og demokratisk behandling af lovforslag i Danmark, uanset om forslagsstilleren forud for høringen har lagt sig endeligt fast på indholdet.

 

OAO vil desuden bemærke følgende til selve lovforslaget:

 

OAO er generelt positive overfor forbedringer og forenklinger i klage- og overvågningssystemet om offentlige udbud og udliciteringer. OAO hilser derfor et lovforslag til forbedringer af klagesystemet velkommen.

 

Generelt har OAO ingen bemærkninger til de konkrete ændringer, der overvejende ikke ændre på retstilstanden.

 

Dog er OAO bekymret for en svækkelse af Klagenævnets muligheder for at behandle spørgsmål af egen drift, jf. punkt 7 og bemærkningerne hertil. OAO vil anbefale at denne del udgår af lovforsla-get. Dette også set i lyset af at OAO ikke er bekendt med dokumentation der påviser, at denne mulighed udgør et særligt problem.

Offentligt Ansattes Organisationer, OAO, har modtaget lovforslag i høring ved mail af 11. april 2011 med frist for afgivelse af høringssvar senest tirsdag den 26. april 2011 kl. 12.00.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk