Strategi om markedsgørelse 

Udgivet: 23-09-2011 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Indledning

Forbundene i OAO er blevet enige om, hvordan den offentlige sektor bør fornys. Det skal ske med respekt for borgere, brugere og medarbejderes vilkår og uden hovedløs kopiering af de elementer fra den private sektor, der har vist sig at have uheldige konsekvenser.

Enigheden blandt OAO's 31 forbund med medlemmer i stat, kommuner og regioner er udtrykt i en fælles strategi om markedsgørelse i den offentlige sektor. Med strategien satser forbundene på en alternativ vej til udvikling og fornyelse af den offentlige sektor i medspil og modspil til den markedsgørelse, der har båret udviklingen i mange år.

JA til en toptunet offentlig sektor

OAO vil sammen med medlemsforbundene arbejde for at nå disse mål:

OAO vil for det første minimere privatisering og udlicitering og i stedet fremme udviklingen af alternative styreformer i den offentlige sektor med fokus på faglighed, demokratisk indflydelse, ligebehandling, gennemsigtighed og optimal ressourceudnyttelse.

OAO vil for det andet undgå fortrinsstilling for private leverandører og i stedet sikre lige vilkår for de offentlige arbejdspladser, og samtidig styrke mulighederne for at bruge og udvikle de offentligt ansattes kompetencer til at udvikle den service, de leverer.

OAO vil for det tredje styrke såvel central som lokal medindflydelse på løn- og arbejdsforhold og minimere den usikkerhed, der kan opstå som følge af markedsgørelse.

NEJ til mere markedsgørelse

OAO anerkender, at der fortsat er behov for en fornyelse af den offentlige sektor, hvis vi skal løse de udfordringer, den offentlige sektor står overfor:

  • brugernes behov for velfærdsydelser vokser
  • mange medarbejdere går på pension, og det bliver vanskeligere at skaffe nye kræfter
  • borgernes villighed til at betale mere for den offentlige service er begrænset.

Men OAO tror ikke på, at markedsgørelse kan imødegå de udfordringer, den offentlige sektor står overfor:

Fra debatten i OAO's forretningsudvalg

Opsplitning går ud over synergieffekter, vidensdeling og optimal ressourceudnyttelse

"Når man adskiller dem, der bestiller opgaverne - politikerne og forvaltningen - fra dem, der udfører opgaverne, sker der et brud på sammenhængen i opgaveløsningen. Også koordineringen lider skade ligesom udvikling og spredning af kompetencer på tværs af den offentlige sektor går i stå. Det gør sig fx gældende med "BUM-modellen" på ældreområdet, hvor visitation er adskilt fra dem, der leverer omsorgen. Velfærd bliver en hyldevare med en fast pris og et bestemt indhold. Der bliver ikke plads til omsorg." Formand for OAO, Dennis Kristensen (FOA)

"Opdelingen af opgaverne i en myndighedsdel og en udførerdel hæmmer sammenhængskraft, koordinering, kompetencespredning og kompetenceudvikling på mange områder af den offentlige sektor. Det gælder ikke mindst på beskæftigelsesområdet. Og her kan det fremover blive endnu værre med endnu flere "private aktører". Hvorfor ikke sige, hvad det handler om: Mere udlicitering." Medlem af forretningsudvalget i OAO, Bodil Otto (HK/Kommunal).

"Den nye vandsektorlov er et eksempel på, hvordan opsplitning af den kommunale opgavevaretagelse stiller forhindringer op for en optimal udnyttelse af kommunens ressourcer. Kommunerne skal efter loven danne selskaber, der forsyner borgerne med vand. Men kommunerne må ikkeløse opgaver fx administration eller vedligeholdelse for deres egne selskaber, blot fordi der formelt set er tale om en adskillelse. Det er da tåbeligt ressourcespild." Medlem af forretningsudvalget i OAO, Ellen Lykkegård (3F)

"Når opgaverne bliver udliciteret, bliver adskillelsen også juridisk. Det stiller yderligere krav om styring og kontrol, men det resulterer alligevel ofte i manglende gennemsigtighed i beslutninger og opgaveansvar. Opdelingen af opgavevaretagelsen med vandtætte skotter mellem de enkelte arbejdspladser giver generelt dårlig ressourceudnyttelse, dårlige vilkår for medindflydelse og dårlige udviklingsmuligheder og synergieffekter, der ikke bliver udnyttet." Medlem af forretningsudvalget i OAO, Ulrik Salmonsen (DJF)

Konkurrence skaber utryghed og forringede arbejdsvilkår

"Konkurrence skaber utryghed hos den enkelte medarbejder. Når medarbejderen igen og igen bliver mødt af krav om udbud på de opgaver, der skal udliciteres, giver det dårligt arbejdsmiljø og problemer med at fastholde medarbejderne. Den enkelte medarbejder er dårligt beskyttet, når det gælder løn- og ansættelsesforhold. Lov om virksomhedsoverdragelse, der skal beskytte medarbejderne ved arbejdsgiverskift, vil ikke altid dække ved udlicitering, og hvis den dækker, vil den kun beskytte mod ændringer i en overgangsperiode og uden reelt at beskytte mod afskedigelser. Erfaringer fra rengøring og renovation viser et klart behov for forbedringer." Næstformand i OAO, Flemming Vinther (HKKF)

"Udvikling af den offentlige sektor er nødvendig, men hvorfor skal vejen gå via opsplitning og opgaveflytninger? De mange opgaveflytninger skaber øget utrygheden og giver ikke altid nogen positiv effekt. Den innovation og udvikling - og den tryghed - der kan være ved at løse opgaverne i en sammenhæng og med mange forskellige jobtilbud forsvinder, når opgaverne bliver specialiseret, splittet op og samtidig ofte "markedsgjort". Det ser vi desværre ofte, når staten omorganiserer de administrative opgaver". Medlem af forretningsudvalget i OAO, Thora Petersen (HK/Stat)

Strategiens indsatsområder i den kommende periode

I den kommende tid vil OAO på nogle udvalgte områder arbejde - med og mod - markedsgørelse:

Styrket åbenhed og medindflydelse

OAO vil arbejde for at styrke åbenhed og medindflydelse i alle beslutningsprocesser om omstilling og nye styreformer i den offentlige sektor.

Øget synlighed mellem mål og midler

OAO vil støtte og medvirke til øget synlighed om forholdet mellem mål og midler. OAO skal sætte fokus på at synliggøre konsekvenserne af, at det økonomisk råderum ofte er yderst snævert set i forhold til de krav, der bliver stillet til såvel service som til løn- og arbejdsforhold.

Lige vilkår i den offentlige sektor

OAO vil medvirke til at give den offentlige sektor lige vilkår. OAO skal arbejde for, at erhvervslov og sektorlovgivningen ikke diskriminerer den offentlige sektor i forhold til den private sektor.

Attraktive arbejdspladser

OAO vil medvirke til mere attraktive arbejdspladser (individuelle rettigheder). OAO skal arbejde for at minimere den utryghed og usikkerhed, nye styreformer kan give for den enkelte medarbejder.

Styrket mulighed for indflydelse for organisationerne

OAO vil styrke organisationernes muligheder for indflydelse (forhandlingsretten). OAO skal støtte forbundenes muligheder for i højere grad at anvende forhandlingsretten ved omstilling og indførelsen af nye styreformer i den offentlige sektor.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk