Gennemgang af rapport om udlicitering på rengøringsområdet 

Udgivet: 11-10-2012 | Redigeret: 02-01-2018
A A A

Udbudsrådet offentliggjorde 4. oktober 2012 en rapport om udlicitering af kommunal rengøring. Se Sekretariatets foreløbige vurdering, ved at klikke på linket i boksen til højre.

OAO-sekretariatet har i samarbejde med 3F og FOA set nærmere på rapporten. OAO-sekretariatet vurderer på baggrund af denne gennemgang af rapporten og bilagene, at der er afgørende fejl og mangler i Udbudsrådets konklusioner på baggrund af rapporten.

Rapporten kan således ikke dokumentere, at der er væsentlige besparelser ved udlicitering, uden at det går ud over kvaliteten

Rapporten bekræfter samtidig, at udlicitering på dette område giver dårligere vilkår for de berørte medarbejdere i form af et højt arbejdstempo, som gør det vanskeligt at levere en ordentlig kvalitet, dårligere løn- og ansættelsesforhold og forringelser i arbejdstiderne.

Endelig viser rapporten indirekte de problemer, der opstår, når der ikke bliver afgivet et kontrol-bud. Rapporten bruger i stedet for kommunernes kontrolbud et mere mangelfuldt datagrundlag ved sammenligning mellem offentlig eller privat opgavevaretagelse.

Rapporten i hovedtræk
Rambøll Management Consulting har for Udbudsrådet udarbejdet en analyse om effekterne af konkurrence om kommunal rengøring. Analysen omhandler 11 kommunale udbud af rengøringsopgaver samt en supplerende gennemgang af erfaringer med ”servicepartnerskaber”. OAO’s gennemgang omfatter dog kun behandlingen af rengøringsudbud, der tilsvarende danner baggrund for hovedkonklusionerne i rapporten.

De 11 cases er udvalgt, så de omhandler kommunale rengøringsopgaver, som er udbudt i 2008 eller senere. Der er lagt vægt på at inddrage både førstegangsudbud og anden- eller flergangsudbud, udbud med og uden funktionskrav, og udbud baseret på forskellige udbudsformer. Desuden
indeholder casene en vis geografisk spredning, varierende kommunestørrelser samt flere forskellige leverandører.

Samlet konkluderer Udbudsrådet følgende på baggrund af rapporten:

  • ”I alle 11 cases er der opnået økonomiske besparelser ved at udbyde rengøringsopgaverne. Nettobesparelserne er ifølge rapporten på mellem 13 og 54 pct.
  • I alle cases vurderes kvalitetsniveauet enten uændret (syv cases) eller lidt forbedret (fire cases)
  • Medarbejderforholdene vurderes at være forringet i seks cases og forbedret i tre cases. I to cases, hvor opgaverne både før og efter udbuddet er løst af private leverandører, er medarbejderforhold hos de private leverandører ikke sammenlignet.
  • I ti af de 11 cases opleves visse innovationseffekter. For kommunerne kommer det især til udtryk i form af bedre overblik og styring af området, mens effekterne på leverandørsiden kommer fra optimering af arbejdsgange og metoder samt forbedringer i maskinel. ”
                    (Faktaark om rapporten fra Udbudsrådet, oktober 2012)

Generelle bemærkninger fra OAO
Rapportens datagrundlag er generelt dårligt beskrevet. Der henvises til tilfredshedsundersøgesler, som alligevel ikke er refereret og til medarbejdervurderinger og interviews, som ikke i alle tilfælde kan genfindes i konklusionerne, og som kan være svære at vurdere i forhold til rammer, antal deltagere, spørgsmål m.m. Et uigennemskueligt datagrundlag er med til at give ekstra vægt til de interviews med de medarbejdere i forvaltningen, som har haft et ansvar for udbuddet. Det er problematisk, hvis deres udsagn og vurderinger står uimodsagt. Disse medarbejdere vil logisk set ikke være uvildige i deres vurdering af et givent udbud, da de selv har haft ansvaret for dets gennemførelse. Hermed vil en kritik af udbuddet og udliciteringen indirekte være en kritik af deres eget arbejde.

Det er åbenlyst, at kvaliteten i en række tilfælde er blevet lavere efter udliciteringen. De store besparelser i de udvalgte cases er således generelt betinget af et fald i kvalitetsniveauet som følge af et markant lavere timeforbrug. Det er ikke belæg for den generelle konklusion om uændret for slet ikke at tale om stigende kvalitetsniveau. Opmåling ud fra forskellige arbejdstakter er ikke udtryk for, at man automatisk kan levere samme kvalitet for 30% færre arbejdstimer i den private sektor. Der er desuden, i en række tilfælde, ikke medregnet udgifter til ekstrarengøring (fx Aarhus Kommune). Den samlede effekt er således ikke afdækket af rapporten.

Den mangelfulde effektvurdering skyldes desuden, at der kun i få tilfælde er afgivet kontrolbud. Yderligere er de tilfælde ikke medtaget oplysninger om de afgivne kontrolbud i analysen. På trods af den mulighed, det ville give for en mere retvisende sammenligning af omkostningerne. En sammenligning med føromkostninger, som der i stedet er tale om, er desuden problematisk fordi en ny opmåling og en ny afgrænsning af opgaven i forbindelse med et udbud meget let giver forskelle i ressourcebehov, uden at det er udtryk for en effektivisering, og det er i øvrigt en øvelse, man også kan gennemføre ved en intern effektivisering eller prioritering.

Der er desuden ikke noget empirisk belæg for at konkludere, at brugertilfredsheden og innovationen er forbedret eller status quo i en række af de anvendte cases.  Det anvendte datagrundlaget er i flere tilfælde skævt og ikke dækkende for slutbrugernes vurdering.

Endelig er der ikke belæg for Udbudsrådets konklusion om, at medarbejderforholdene og medarbejdertilfredsheden er forbedret i tre tilfælde og forværret i seks.  Efter OAO’s vurdering viser rapporten i alle cases store problemer med at fastholde medarbejderne samtidig med, at den udpeger konkrete problemer med løn- og arbejdsforhold (som i øvrigt også fremhæves af Rambøll i deres overblik, kapitel 2, side 10).

 
Gennemgang af de 11 rengøringscases
Nedenfor er et kort resume af rapportens beskrivelse af de 11 cases med en kommentar til hver case fra OAO-sekretariatet.

Aarhus 2009: 138 delaftaler om skole- og daginstitutioner, 100 gik til ISS Facility Services A/S. Fastprisaftale med mulighed for tilkøb.
33 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget. Ingen medarbejdere er interviewet om deres erfaringer. Udgifter i 2011 excl. institutionernes egne tilkøb er på 48,4 mio. kr. I 2009 brugte kommunen 30,2 mio. kr. på gamle kontrakter og estimeret 29,1 mio. på løn til egen rengøring. Hertil kommer direkte og indirekte omkostninger.
 
Der er øjensynligt ikke afgivet kontrolbud. Besparelsen er beregnet til 28 %, men uden hensyn til tilkøbsydelser.

Aarhus 2011: 43 delaftaler, heraf gik 40 til Compass Group.
Fastprisaftale med mulighed for tilkøb.
77 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget. De interne driftsomkostninger forud for udbuddet er sat til 70,8 mio. kr. til løn plus direkte og indirekte udgifter. Udgifter til leverandørerne i 2012 er angivet til 38,5 mio. kr. Det giver ifølge rapporten en nettobesparelse på 54,4 %, men uden indregning af tilkøbsydelser.

Samlet om Aarhus: Både ISS og Compass har gennemført brugertilfredshedsmålinger, men resultaterne er ikke medtaget i analysen. Børn- og ungeforvaltningen vurderer dog ifølge rapporten, at op mod 25 % af brugerne i dag er utilfredse med rengøringskvaliteten. Tilsvarende har kontraktholder påtalt problemer med kvaliteten på 10 skoler i 2012, ligesom forvaltningen i den forbindelse peger på de store omkostninger, der ville være forbundet med en opsigelse af kontrakten.
Der er ikke gennemført interviews med Compass Group, men kun med ISS.
Der er ikke i nogen af casene interviewet medarbejdere. Forvaltningen peger specielt på ændringer i arbejdstakt og ændringer i arbejdstid (fra rengøring i dagtimer til rengøring primært fra kl. 5 til 8), hvorimod lønforholdene er sikret i kontraktperioden.
Kommentar: Det er bemærkelsesværdigt, at rapporten vurderer kvalitetsniveauet som værende status quo, når de mange klager fra brugerne vedrører dårlig kvalitet, og når kommunen øjensynligt afholder ekstraudgifter til rengøring netop grundet dårlig kvalitet.

Ballerup: Rengøring på alle kommunens lokaliteter undtagen plejecentre. Udbudt 4 delaftaler. Alle vundet af Elite Miljø A/S.
Fast pris pr. lokalitet. Mulighed for tilkøbsydelser efter central godkendelse og indenfor aftalt budget.
155 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget. Fokusgruppeinterview med fire udvalgte medarbejdere, der blev overdraget pr. 1. januar 2012.
Udgifterne er sammenlignet med budgettet i 2011 og skønsmæssigt tillagt 15 % indirekte omkostninger og beregnet ud fra en skønnet andel til rengøring på 90% af de samlede udgifter. Lønudgifterne er angivet til 27 mio. kr. og de direkte og indirekte udgifter til 21 mio. kr.
Der er øjensynligt ikke afgivet kontrolbud, men det er dog noget usikkert på baggrund af beskrivelsen. De årlige udgifter til udliciteringen er angivet til 33 mio. kr. hvilket med tillæg af følgeomkostninger i forbindelse med virksomhedsoverdragelse giver en nettobesparelse ifølge analysen på 22,9 %.
Der er uklarhed om udviklingen i medarbejderforhold og medarbejderkompetencer. 3 ud af de 4 medarbejdere, der er interviewet, har en negativ vurdering af medarbejdertilfredsheden.
Brugertilfredsheden er kortlagt af kommunen, som giver et positivt resultat, blandt andet på baggrund af en klar ”forventningsafstemning”.
Kommentar: Udliciteringen har ifølge tal fra Elite Miljø ført til en reduktion i antallet af forbrugte timer på rengøringsopgaven på 31 %. Det er – overenskomstmæssige forskelle til trods – ikke mu-ligt at gøre 30 pct. hurtigere rent uden det har konsekvenser for kvalitet (og medarbejderfor-hold/tilfredshed).
I tilfældet Ballerup har man endda forud for udliciteringen effektiviseret driften, hvorfor muligheden for at ”plukke lavthængende frugter” har været begrænset. Det kommer også til udtryk ved, at medarbejderne giver udtryk for, at kvaliteten er faldet som følge af opskruet tempo. Det er med andre ord tale om en markant nedsættelse af kvaliteten, hvilket også forklarer størstedelen af den realiserede besparelse. Det må betegnes som værende meget metodisk kritisabelt, når man ser bort fra medarbejdernes oplevelser og i stedet vurderer kvaliteten positivt.

Billund: 16 ud af kommunens 50 enheder har ønsket at udbyde rengøring. På de 11 var rengø-ring udliciteret forud for det nye udbud. Udbud er gennemført med mål om fælles standardiseret niveau (modsat tidligere). Hele det samlede udbud blev vundet af ISS Facility Services A/S.
Fastpris, men med forventning om tilkøb kun på bestemte opgaver (decentralt finansieret).
Én medarbejder fra kommunen blev virksomhedsoverdraget. Det er ikke oplyst, hvad der er sket i de øvrige 15 af de 16 enheder omfattet af udbuddet. Ingen medarbejdere er interviewet. Alligevel vurderer leverandør og kommune på vegne af medarbejderen, at vedkommende er ”mere tilfreds i jobbet hos ISS, fordi han får mulighed for at arbejde flere timer til en højere timeløn”. De har ikke vurderet, hvilken effekt udliciteringen har haft for medarbejderne på de øvrige 15 enheder.
Der er ikke afgivet kontrolbud. Udgifter sammenlignes med budgettet i 2010. Samlede udgifter i 2010 er angivet til 4,2 mio. heraf 3,3 til udlicitering. Udgifter til udlicitering i 2012 er angivet til 3,0 mio. kr. Nettobesparelsen er beregnet til 30%. Kommunen vurderer, at der er en lavere rengøringsfrekvens efter udbuddet, men at frekvens (hyppighed) ikke er identisk med kvalitet og at frekvensen flere steder var højere ”end der var behov for ”. Kommunen har ikke lavet brugerundersøgelser, men har ikke modtaget klager siden kontrakten trådet i kraft 1. marts 2012. ISS har målt ”rengøring og samarbejde” til niveauet ”tilfreds”.
Kommentar: Det fremstår uforståeligt, at man bruger én medarbejder – som man end ikke har snakket med – til at konkludere, at medarbejderforhold og medarbejdertilfredshed er forbedret. Man burde afholde sig fra at anvende så små samples.

Egedal: Genudbud af rengøring efter samlet udbud i 2008. 8 delområder udbudt og fordelt mellem tre leverandører, heraf 5 til ISS og 2 til Rengoering.com
Fast pris uden forventning om ekstraudgifter.
I alt 14 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget ved 2 af områderne. Kun leverandøren Rengoering.com og én medarbejder hos denne leverandør er interviewet. Lønforhold blev fastholdt i hele kontraktperioden for de overdragne medarbejdere.
Der er ikke afgivet kontrolbud. Kommunen angiver en beregnet nettobesparelse på 27,4%. Der sammenlignes med skønnede driftsomkostninger i ”førsituationen” da 2 områder blev varetaget internt.
Brugertilfredsheden er belyst gennem leverandørens egne målinger (Rengoring.com). Den er vurderet ”tilfredsstillende”.
Kommentar: Interview af én virksomhedsoverdraget medarbejder er også her for lille en sample til at sige noget generelt om medarbejdertilfredshed.

Frederikssund: Alle kommunens enheder blev udbud. I alt 126 enheder fordelt på 4 delaftaler. ISS Facility Services A/S blev valgt på alle aftaler.
Fast pris plus en række ekstraydelser.
Virksomhedsoverdragelse af 133 medarbejdere, heraf 110 kommunalt ansatte.
Der er ikke afgivet kontrolbud. Udgifter sammenlignes med budgettet i 2010. Udgifterne forud for udbuddet er angivet til 50 mio. kr, heraf 40% til udlicitering. Der er skønsmæssigt tillagt 5% til direkte udgifter og 15% til indirekte udgifter. Den årlige udgift efter udbuddet er angivet til ca. 31 mio. kr. incl. Central pulje til ekstraydelser. Det giver en samlet nettobesparelse beregnet til 41,2 %.
Et uoplyst antal medarbejdere er blevet interviewet. De angiver samlet, at medarbejdertilfredsheden var lav i starten af perioden, men at den nu er blevet bedre. De vurderer samtidig at 40% enten blev sagt op eller selv sagde op i overgangsperioden (kun 37 af de 133 er i dag ansat i ISS).
Udbuddet har medført en ”standardisering” af kvaliteten. Der udarbejdes månedlige statusrapporter, der viser en generel positiv udvikling fra 2010 til 2012.
Kommentar: Når man som – ISS har gjort i Frederikssund – vælger at fyre mange af de overdragede medarbejdere og en pæn del selv siger op som følge af forholdene (i alt 2/3 er stoppet), er det ikke utænkeligt, at medarbejdertilfredsheden kan være steget. Samme effekt ville man kunne se på en sygefraværsstatistik, hvis man konsekvent valgte at fyre de sygemeldte. Ifølge 3F´s kendskab til udliciteringen i Frederikssund har der været tale om en drastisk forværring af forholdene, der har haft store konsekvenser for de berørte medarbejdere. Spørgsmålet er, om det overhovedet giver mening at tale om medarbejdertilfredshed, når de fleste er blevet fyret, eller selv har sagt op – eller om man alternativt burde have inddraget deres erfaringer?

Helsingør: Casen omfatter primært udliciteringen i perioden 2008 til 2012. Udbuddet omfattede i alt 140 enheder. Forenede Service stod gennem opkøb for alle kontrakterne.
Der blev virksomhedsoverdraget 12 medarbejdere fra tidligere leverandører (genudbud). Der er ikke foretaget interviews med medarbejdere. Medarbejdertilfredshed er ikke i øvrigt belyst.
Effekten er vurderet ud fra situationen i 2007. Kommunen har angivet en årlig besparelse på ca. 5 mio. kr, der er tillagt et fald i følgeomkostninger som følge af færre udbudskoordinatorer. Forskellen i kontrakerne giver isoleret en besparelse på 12,5%.
Der er forskellige vurderinger af kvaliteten. Der henvises blandt andet til, at der i gennemsnit kommer to klager om ugen til udbudskoordinatoren, men at antal klager har været faldende i kontraktperioden. Modsat viser månedlige servicerapporter ikke nævneværdige kvalitetsproblemer.
Kommentar: Når man taler Helsingør og Forenede Rengøring, er det værd at hæfte sig ved, at SKAT ifølge bl.a. DKNyt har påpeget, at Forenede Rengøring i kontraktperioden har brugt sort arbejde via ikke-overenskomstdækkede underleverandører.

Holstebro: Genudbud af al rengøring i kommunen. Opgaverne var opdelt i 3 delaftaler. Forenede Service A/S fik alle kontrakterne.
Fast pris med mulighed for lokalt at lave tilkøb fx til hovedrengøring. Decentralt indkøb er ikke medregnet i analysen.
Der er ikke gennemført medarbejderinterviews eller medarbejdertilfredshedsmålinger. Der er ikke sket virksomhedsoverdragelse i forbindelse med genudbuddet, idet Forenede Service A/S også havde den gamle kontrakt.
Der er tale om en bruttobesparelse på 4,3 mio. kr. idet kontrakten er blevet 13.8% billigere i forhold til den gamle kontrakt. Følge- og tillægsomkostninger antages at være uændret. 
Der er ikke konstateret ændringer i brugertilfredsheden gennem servicerapporterne. Udviklingen i antal klager er ikke registreret, men vurderes at være ”stabilt”. 
Kommentar: Det er bemærkelsesværdigt at en forlængelse af en kontrakt med Forenede Service kan give en besparelse på 13,8%. Det er ikke afklaret, om besparelsen skyldes øget konkurrence og pres på tilbudsgiver, ændret opmåling eller færre krav fra kommunen. I alle tilfælde kan man stille spørgsmålstegn ved, om besparelsen er udtryk for en reel ændring i omkostningsniveau/effektivitet.

Odense: Fælles udbud med ensretning af standard i to delaftaler: Den ene om rengøring på 141 (140) enheder fordelt på 9 områder (rammeaftale). Den anden med rengøring på én skole (fast aftale med virksomhedsoverdragelse). Delaftale 2 indgår ikke i analysen. Det angives dog, at der er virksomhedsoverdraget 3 medarbejdere, hvoraf kun én stadig arbejder i enheden.
Aftalerne er givet til Forenede Service og Alliance+ A/S. Der er ikke oplyst noget om medarbejdervilkår ved de 141 enheder i delaftale 1 med den begrundelse, at der er tale om genudbud. Der er således ikke gennemført interviews med medarbejdere.
Fast pris pr. enhed med mulighed for tilkøb. Der er kun foretaget interviews med Forenede Service.
Der er øjensynligt ikke afgivet kontrolbud. I forhold til tidligere kontrakter er der opgjort en besparelse på ca. 5 mio. eller 23,7%. Det er angivet, at det er svært at vurdere, om kvaliteten samlet set er steget eller faldet. Forenede Service angiver, at der i nogle tilfælde er tale om, at man har begrænset et ”overforbrug” – med andre ord sat kvaliteten ned.
Kommentar: På trods af stor usikkerhed om resultatet konkluderer rapporten i opsamlingen, at kvaliteten er forbedret, om end begrænset. Mere retvisende ville det være at konkludere uændret kvalitet ud fra de foreliggende oplysninger.

Struer: Førstegangsudbud af hele rengøringsområdet. I alt 37 enheder blev udbudt (det er angivet at også en politistation indgik i kommunens udbud?) Der blev afgivet kontrolbud, men kontrakten sammenlignes alligevel med udgifterne før udbud.
Kongsvang Rengøring blev valgt som leverandør efter et genudbud, da den første leverandør trak sig efter en 3 måneders prøveperiode.
40 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget i anden omgang mod 60 i første runde. Efter 2 måneder var der kun 10 af de oprindeligt 60 medarbejdere tilbage hos den nye leverandør. Der er ikke gennemført interviews med medarbejdere, men kommunen vurderer selv, at medarbejdertilfredsheden er faldet, men at ”en del af medarbejderne er godt tilfredse i deres nye job”. Kommunen valgte at afholde omkostninger til virksomhedsoverdragelse udenfor kon-traktprisen.
Fast pris uden forventning om tilkøb, men incl. Hovedrengøring. Der er ikke udarbejdet brugertilfredshedsundersøgelser. Kongsvang udtaler, at man ikke har bemærket stor utilfredshed blandt brugerne. Kommunen udtaler, at der var et overforbrug af rengøring på (nogle) enheder, og at der nu er sket en standardisering (som har fjernet ”overforbruget”).
Der er afgivet kontrolbud, men beregningen af effekt bygger alligevel på udgifterne før udbud. De er angivet til 14,8 mio. kr. plus indirekte omkostninger. Kontrakten er tilsvarende angivet til 9,6 mio. kr.. På baggrund af de historiske udgifter er nettobesparelsen beregnet til 34,4% når udgifter til konsulentbistand m.v. er indregnet.
Kommentar: Særligt i forhold til Stuer er konklusionen om uændret kvalitet helt uforståelig. Nedenfor er gengivet uddrag af den lokale debat om kvalitetsproblemer.

Varde: 120 ud af kommunen 170 enheder var omfattet af udbuddet fordelt på 6 delopgaver, heraf var ca. 40 genudbud. Forenede Service fik alle kontrakterne. Fast pris og kun med periodisk rengøring. Der forventes ikke tilkøb.
83 medarbejdere blev virksomhedsoverdraget fra de 80 kommunale enheder. Der er ikke oplysninger om medarbejdere fra de 40 enheder, der i forvejen havde udliciteret rengøringen.  Der er gennemført medarbejderinterviews (”udtalelser”?), men ikke angivet i hvor stort omfang.
Kun 10-15 medarbejdere er medio 2012 tilbage i Forenede Service. De resterende medarbejdere, der er interviewet, vurderer resultaterne ret forskelligt, men peger dog alle på højere arbejdstempo og at kvaliteten er faldet samtidig med at kontrollen er blevet mere rigid (karakter frem for dialog).
Der blev afgivet kontrolbud i 21 enheder ud af de 80 enheder, der selv stod for opgaven før udbuddet. Effekten er dog kun vurderet ud fra omkostningerne før sidste udbud i 2009. I interne udgifter udgjorde i 2009 14,5 mio. kr. og udgifter til udliciteringer 10,1 mio. kr. Den nye kontrakt udgør 18,5 mio. kr. i 2010 plus udgifter til varekøb(?) på 1 mio. kr og årlige tilkøb. Med indregning af netto udbudsomkostninger og de indirekte omkostninger før udbud giver det en beregnet nettobesparelse på 20,1 %. Der bliver gennemført månedlige kvalitetsundersøgelser.
Kommentar: Medarbejdervurderingerne er uklart præsenteret og resultaterne er tvivlsomme. Hvordan kan medarbejdertilfredsheden være uændret?


Mere om Struer
Som det har været beskrevet indgående i dagspressen har udbuddet af rengøringsopgaven i Struer været forbundet med store personalemæssige, administrative og økonomiske omkostninger.

Det er bemærkelsesværdigt, at man i casestudie har udeladt alle disse oplysninger. Forløbet i Stuer kan – i kort form – gengives som følger:

Kvalitet
Som det fremgår af nedenstående tabel har udliciteringen af rengøring til Kongsvang ført til en markant reduktion i antallet af forbrugte timer på rengøringsopgaven (Vurderet ud fra fem skoler er der tale om en reduktion på 45 %). Ikke desto mindre konkluderer rapporten, at rengøringskvaliteten er status quo. Det er øjensynligt langt fra den virkelighed, som de ansatte og brugerne oplever i Struer. Der er i stedet tale om væsentlige kvalitetsforringelser, og som minimum burde kommunen have haft mulighed for at verificere nedenstående udsagn.

Timeforbrug pr. dag på udvalgte adresser i Struer Kommune (ifølge 3F)

Før (kommunen)Efter (Kongsvang)Difference timerDifference %
Langhøjskolen2413,510,543,7
Gimsing Skole3314,4518,556,2
Humlum Skole44261840,9
Rådhuset177,459,556,2
Øster Skole2617,58,532,7
Total:14478,965,145,2

Kilde: http://forsiden.3f.dk/article/20120823/NYHEDER/120829939/2217/LONARB11

Medarbejderforhold (Udtalelser fra berørte medarbejdere):

  • Rengøringsassistent Alice Schultz: »Arbejdslederne (red. Hos Kongsvang) har en underlig tiltaleform og omgangstone. To rengøringsassistenter, der klagede over, at de havde problemer med at nå at gøre en hel skole ren, fik at vide af en arbejdsleder, at hun »fanme syntes, de skulle finde sig et andet arbejde«. Vi vil ikke finde os i, at de taler ned til os på den måde,« og videre »Vi kan ikke komme i kontakt med dem (red. Kongsvangs hovedkontor i Aarhus). De smækker røret på, når de hører, at det er en af os. De regner vel med, at de kan tie os ihjel herude, men det kan de ikke.« (Kilde: http://dagbladet-holstebro-struer.dk/struer/rengoeringspersonale-i-strejke-vil-raabe-kommune-op)
  • Betina Gyldensværd Hansen (tidligere ansat i Kongsvang): »fandme godt der endelig blir gjort noget, jeg var også ansat hos kongsvang i struer, og blev fyret fordi jeg ikke kunne få fat på min arbejdsleder pr tlf, jeg ringede og ringede men hun tog ik sin tlf, så til sidst måtte jeg sende en sms, så blev jeg fyret.. inspektøren som vi havde, fik flere af os ansatte til at tude på vores arbejdspladser, fordi hun var så grov i munden sådan noget svineri, var ansat af struer kommune inden kongsvang overtog det hele og det hele gik ned af bakke... « (Kilde: http://dagbladet-holstebro-struer.dk/struer/rengoeringspersonale-i-strejke-vil-raabe-kommune-op)
  • Jytte Hansen (tillidsrepræsentant): »De har generelt skåret os over 50 procent ned i tid, og vi kan overhovedet ikke nå at gøre vores arbejde nogen steder« og videre »Der er sygemeldinger, så det batter, men præcist hvor mange vil de ikke oplyse«.

Innovation?
Der har følge presseomtalen i Stuer været udbredte problemer med, at Kongsvang har stillet utidssvarende og ikke-funktionsdygtige arbejdsremedier til rådighed fra de ansatte. Hvordan forældet udstyr kan resultere i et plus i rapporten for forbedret innovation fremstår udokumenteret.

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk