Rapport ”Analyse af offentlig-privat samarbejde” 

Udgivet: 21-01-2015 | Redigeret: 28-01-2015
A A A

I en ny rapport bestilt af Finansministeriet analyserer konsulentfirmaerne Quartz+Co og Rambøl effekterne af offentlig privat samarbejde. I boksen til højre kan du læse OAO’s notat og selve rapporten. 

Formålet med analysen er at få større viden om effekterne af offentlig-privat samarbejde og viden om de barrierer og muligheder, der er for at øge kvalitet og omkostningseffektivitet. Analysen handler ikke om, hvorvidt offentlig-privat samarbejde overordnet set er godt.

Analyseområder

Analysen går på tværs af landets 98 kommuner og behandler både udbud og frit valg på fem områder:  

  • Facility management
  • Det kommunale vejområde
  • Hjemmeplejeområdet
  • Plejecenterområdet
  • Det specialiserede socialområde for børn og unge med særlige behov

Analysens tværgående konklusioner

Analysen kommer frem til fem hovedkonklusioner: 

1. Kommunerne vurderer, at der er positive effekter ved udbud på de kommunale opgaveområder. I gennemsnit oplever kommunerne positive økonomiske og ikke-økonomiske effekter. 

2. Der er ingen væsentlige barrierer for anvendelse af udbud og offentlig-privat samarbejde i kommunerne. På fire af de fem undersøgte opgaveområder kan kommunerne anvende udbud, hvis de vil. 

3. Der er en meget stor spredning i kommunernes anvendelse af offentlig-privat samarbejde. På trods af de positive effekter, og begrænsede barrierer for anvendelse af offentlig-privat samarbejde, er der nogle kommuner, der kun anvender offentlig-privat samarbejde i meget begrænset omfang.

4. Kommunerne kan forbedre offentlig-privat samarbejde gennem et øget strategisk fokus - og ved at tilvejebringe de rette kompetencer. Mange kommuner har ikke klare strategier for an-vendelse af offentlig-privat samarbejde på de analyserede opgaveområder. Der med fordel kan ske et kompetenceløft i kommunerne indenfor offentlig-privat samarbejde.

5. Mens erfaringerne med udbud generelt er positive er erfaringerne med frit-valgsordningerne mere blandede. Frit-valgsordninger øger serviceudbuddet for borgerne. Men effekterne i forhold til omkostningseffektivitet og kvalitet er mere blandede.

Uddybning af konklusioner

Det fremgår af analysen, at erfaringerne med udbud er blandede fra område til område. Der er også stor forskel kommunerne imellem i brugen af offentlig-privat samarbejde. 

Forventningerne til positive økonomiske effekter er størst på det tekniske område. De økonomi-ske effekter på de undersøgte områder ligger brutto mellem 5-10%. Herfra skal trækkes omkostningerne til selve udbudsprocessen, der varierer mellem 1 og 3%. 

I forhold til barrierer for udbud så er der den nuancering til hovedkonklusionen, at en gruppe kommuner ikke har tillid til, at der findes en tilfredsstillende konkurrencesituation, eksempelvis fordi antallet af leverandører er for lille. Det gælder særligt på investeringstunge områder som plejecentre.

Variationen i brugen af offentligt-privat samarbejde kan hænge sammen med, at der i nogle kommuner er et ønske om at holde kompetencerne internt og beholde forsyningspligten på kommunale hænder. Det gælder særligt på de blødere velfærdsområder. Samtidig har budget-pres i den enkelte kommune betydning for gennemførelsen af udbud. Udbud er i de tilfælde gennemført ud fra et ønske om økonomiske besparelser.

OAO vurderinger af rapportens anbefalinger

Generelt har analysen en positiv tilgang til offentlig-privat samarbejde. Det betyder, at den ikke undersøger, hvilke negative effekter eller de bredere samfundsmæssige effekter af offentlig-privat samarbejde kan have. Det er primært de økonomiske effekter, der er kigges på, og det kan ses i konklusionerne og anbefalingerne.  

Rapporten anbefaler en ensartet og national opgørelse af kvalitet på velfærdsområderne. OAO vurderer, at det på den ene side kan være godt med kvalitetsstandarder. Det kan sikre, at kommunerne og virksomhederne lever op til en hvis kvalitet ved udlicitering. På den anden side kan en national fastsat kvalitetsstandard fratage kommunalbestyrelserne deres mulighed for selv at prioritere, hvilken kvalitet de ønsker i deres serviceudbud. Samtidig kan ens kvalitets-standarter føre til øget bureaukrati, da der skal være dokumentation af efterlevelse af kvalitetsstandarder.

Der anbefales større udbud og udbud på tværs af kommuner, for at får fordel af de økonomiske gevinster, der er ligger i stordrift. Det, vurderer OAO, er et ensidigt billede af de økonomiske fordele ved større volumen. Større volumen kan også have negative konsekvenser, fordi det kan føre til monopoldannelse, da det kun er store private aktører, der vil kunne byde ind på store koordinerede udbud. Det vil have en negativ konsekvens for små og mellemstore virksomheder.

Anbefalingen om større udbud harmonerer ikke med udkastet til den nye udbudslov, som skal forbedre små og mellemstore virksomheder mulighed for at deltage i udbud. 

Rapporten forholder sig til, at der kan være andre politiske formål med et udbud end de rent økonomiske. Her anbefales det, at der er en klar opgørelse af økonomiske fordele og ulemper ved at anvende udbud til erhvervspolitiske, uddannelsespolitiske, socialpolitiske og beskæftigelsespolitiske formål. Der bliver ikke fremsat ideer til, hvordan en sådan klar opgørelse kan se ud og hvordan den opgørelse også har et blik på arbejds- og sociale klausuler i udbud. 

Selvom et af formålene med analysen er at undersøge ikke-økonomiske effekter herunder bl.a. medarbejderforhold, så sker det næsten ikke. Og konklusionerne om medarbejderforhold er basseret på svar fra udbudschefer og fagchefer i kommunerne. Der er ikke lavet en systematisk undersøgelse af, hvilke konsekvenser udbud og frit valg har for de berørte medarbejdere. 

Analysen peger på, at der gennem konkurrence kan fremmes nye og innovative løsninger i opgavevaretagelsen. Det bliver dog ikke klart, hvordan konkurrence fører til nye og innovative løsninger. Analysen forholder sig heller ikke til det videnstab kommunerne kan opleve ved udlicitering. 

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk