OAO's vedtægter

1. januar 2019

§ 1. Navn og hjemsted
Organisationens navn er ”Offentligt Ansattes Organisationer” (OAO). OAO har hjemsted i Københavns kommune.

§ 2. Formål
Stk. 1
OAO’s formål er gennem dialog og fælles optræden at sikre den størst mulige indflydelse på løn- og arbejdsvilkårene for medarbejderne i den offentlige sektor.

Stk. 2
OAO varetager, via det statslige forhandlingsområdes repræsentantskabs og forhandlingsudvalgs udøvelse af deres opgaver som centralorganisation, jf. bilag 1 og det kommunale forhandlingsområdes forhandlingsudvalgs varetagelse af hvervet som en valggruppe i Forhandlingsfællesskabet, jf. bilag 2, aftale- og forhandlingsopgaver for OAO’s medlemsområder i overensstemmelse med hovedaftaler og andre forhandlingsregler på de forskellige forhandlingsområder.

Stk. 3
OAO skal sikre medlemsorganisationerne den bedste og mest effektive service og støtte.

Stk. 4
OAO arbejder for, at forbedre lønmodtagernes indflydelses- og udviklingsmuligheder på arbejdspladserne på tværs af forskelle i uddannelsesbaggrund, ansættelsesforhold og køn.

Stk. 5
OAO arbejder for en tidssvarende personalepolitik, der fremmer job- og kompetenceudvikling og bidrager til at skabe attraktive arbejdspladser.

Stk. 6
OAO arbejder for, med udgangspunkt i fagbevægelsens rolle i det moderne velfærdssamfund, at udøve indflydelse på udviklingen i den offentlige sektor såvel kommunalt, regionalt og statsligt.

Stk. 7
OAO er en væsentlig og aktiv bidragsyder i udviklingen og udformningen af FH’s politik i forhold til udviklingen af den offentlige sektor og velfærdspolitikken. Gruppen af forbund i OAO udgør i alle relevante sammenhænge OAO i relation til FH i Danmark.

Stk. 8
OAO udfører i øvrigt opgaver besluttet af Forretningsudvalget. Forretningsudvalget kan træffe beslutning om, at udføre særlige opgaver for medlemsorganisationerne mod afholdelse af omkostningerne herfor.

§ 3. Medlemskab
Stk. 1
OAO kan kun optage forhandlingsberettigede organisationer. Optagelse forudsætter, at organisationen ikke har grænseproblemer med nogen medlemsorganisation.

Det statslige område
Stk. 2
Medlemsorganisationerne skal tilmelde sig med det antal medlemmer, der er omfattet af overenskomster/aftaler (herunder tjenestemændenes hovedaftale på statens område) for ansatte i:

 • staten og folkekirken
 • selvejende institutioner
 • privatbanerne, offentlige/halvoffentlige medieselskaber, Det kgl. Teater og andre virksomheder mv., hvor der er statslig løntilsyn.
 • koncessionerede selskaber og disses datterselskaber
 • selskaber med væsentlig statsdeltagelse

Postpensionisternes Landsforening, nuværende OAO enkeltmedlemmer af Statspensionistforeningen af 1945 samt yderligere tjenestemandspensionistforeninger under OAO’s forhandlingsområde kan optages som medlem.

Stk. 3
Som direkte medlemmer kan optages ansatte, der er omfattet af statstjenestemændenes hovedaftale, men som ikke har kunnet anvises en medlemsorganisation, hvori de kan optages.

Stk. 4
Det er en forudsætning for optagelse, at den ansøgende organisation lader sine medlemmer være omfattet af den hovedaftale, hvori OAO eller en medlemsorganisation er part, som er relevant for det pågældende område.

Stk. 5
Det statslige forhandlingsudvalg varetager uden reference til eller instruktion fra andre organer i eller udenfor OAO alle forhold i relation til medlemskabet af CFU, jf. § 6 stk. 2.

Det regionale og kommunale område
Stk. 6
Medlemsorganisationerne skal tilmelde sig med det antal medlemmer, der er omfattet af overenskomst/aftale mellem den pågældende organisation og de kommunale/regionale arbejdsgivere og som i øvrigt er omfattet af aftaler mv. indgået af Forhandlingsfællesskabet.

Øvrige medlemmer
Stk. 7
Forbundene kan i øvrigt tilmelde medlemmer, der arbejder indenfor områder, der henhører under den offentlige opgaveforpligtigelse, det være sig regional, kommunal eller statslig, men udføres af andre virksomheder.

§ 4. Forretningsudvalg
Stk. 1
Forretningsudvalget er OAO’s højeste myndighed og forestår den politiske ledelse af OAO, jf. dog § 6 og bilag 1 og 2.

Stk. 2
Forretningsudvalget består af de to forhandlingsudvalg på henholdsvis det statslige og det regionale/kommunale område. Forretningsudvalget kan gennem sin forretningsorden beslutte, hvem der i øvrigt kan udpeges til Forretningsudvalget.

Stk. 3
Forretningsudvalget vælger mellem de to formænd for forhandlingsudvalgene, for en 2-årig periode, formand og næstformand for Forretningsudvalget.

Stk. 4
Forretningsudvalgsmøderne ledes normalt af formanden. Ved formandens forfald ledes møderne af næstformanden.

Stk. 5
Beslutninger træffes som udgangspunkt i enighed og ellers ved almindeligt flertal efter organisationernes medlemstal og kræver samtidig tilslutning fra mindst 4 organisationer. Undtaget herfra er beslutninger om aftale- og overenskomstforhold på de to forhandlingsområder, hvor beslutningskompetencen ligger i de to forhandlingsområder i henhold til det ved bilag 1 og 2 bestemte.

Stk. 6
Enhver medlemsorganisation kan anmode Forretningsudvalget om, at behandle forslag og sager, der vedrører en eller flere medlemsorganisationer. Sådanne forslag skal være sekretariatet i hænde senest 10 dage før det pågældende møde i Forretningsudvalget.

Stk. 7
Forretningsudvalget indkaldes af formandskabet, der fastlægger dagsorden i samarbejde med sekretariatet. Indkaldelse sker i henhold til den af Forretningsudvalget vedtagne forretningsorden, der til enhver tid skal være i overensstemmelse med den for OAO gældende vedtægt.

§ 5. Formandskab
Formandskabet består af én formand og én næstformand, der skal komme fra hver sit forhandlingsområde jf. § 4, stk. 3 Disse to har til opgave at lede OAO i samarbejde med sekretariatet.

§ 6. Forhandlingsudvalg
Stk. 1
Beslutninger i forbindelse med de generelle aftale- og overenskomstforhold og repræsentationerne på de to forhandlingsområder ligger i de enkelte forhandlingsområder i forhold til medlemsorganisationernes tilmeldte medlemstal til forhandlingsområderne jf. § 3, stk. 2, § 3, stk. 3 og § 3, stk. 6.

Stk. 2
Beslutninger om, og indgåelse af, overenskomst- og aftaleforhold og andre spørgsmål, der vedrører det statslige forhandlingsområde, herunder forhandlingsaftaler, køreplaner, beslutningsprocedurer mv. sker jf. § 4, stk. 5 i repræsentantskabet og Forhandlingsudvalget for de statsansatte, der herefter optræder som centralorganisation for dette forhandlingsområde.

Bemærkning: Sammensætning, udøvelse af (beslutnings)kompetencer o. lign for Forhandlingsudvalget på det statslige område er beskrevet i bilag 1 til denne vedtægt.

Stk. 3
Beslutninger om, og indgåelse af, overenskomst- og aftaleforhold og andre spørgsmål, der vedrører det regionale/kommunale forhandlingsområde, herunder forhandlingsaftaler, køreplaner, beslutningsprocedurer mv. sker jf. § 4, stk. 5 i Forhandlingsudvalget for de regionalt og kommunalt ansatte.

Bemærkning: Sammensætning, udøvelse af (beslutnings)kompetence o. lign. for forhandlingsområdet på det regionale og kommunale område er beskrevet i bilag 2 til denne vedtægt.

Stk. 4
Forhandlingsudvalgene beslutter selv deres mødefrekvens jf. i øvrigt bilag 1 og 2.

Bemærkning: Det tilstræbes, at afholde forhandlingsudvalgsmøderne i tilknytning til Forretningsudvalgsmøderne.

§ 7. Kontingent og hæftelse
Stk. 1
Til dækning af OAO’s virksomhed herunder virksomhed i det statslige repræsentantskab og i de to forhandlingsudvalg betaler medlemsorganisationerne et årligt kontingent pr. medlem opgjort i henhold til § 3, stk. 2, § 3, stk. 3 og § 3, stk. 6 pr. 1. juli året forud for budgetåret.

Stk. 2
Der fastsættes kontingentstørrelser med udgangspunkt i det antal medlemmer organisationerne, pr. samme dato som anført i stk. 1, har opgjort efter henholdsvis § 3 stk. 2, § 3, stk. 3 og § 3 stk. 6.

Stk. 3
Kontingentet fastlægges inden den 1. oktober af Forretningsudvalget i forbindelse med godkendelse af OAO’s budget og arbejdsgrundlag for det kommende år.

Stk. 4
Kontingentet opkræves kvartalsvis forud.

Stk. 5
Medlemsorganisationerne hæfter ikke for OAO’s økonomiske forpligtelser, og OAO hæfter ikke for medlemsorganisationernes økonomiske forpligtelser.

§ 8. Regnskab og revision
Stk. 1
Forretningsudvalget vælger OAO’s revisor, der skal være registreret eller statsautoriseret revisor.

Stk. 2
Forretningsudvalget udpeger for en 2-årig periode 2 kritiske bilagskontrollanter og 1 suppleant. Ingen af disse må være medlem af Forretningsudvalget eller af et forhandlingsudvalg. Afgår en af disse i perioden, udpeger Forretningsudvalget en afløser.

Stk. 3
Regnskabsåret er kalenderåret.

Stk. 4
Det reviderede årsregnskab forelægges Forretningsudvalget til godkendelse inden udgangen af januar kvartal det efterfølgende år.

Stk. 5
Til at forpligte organisationen i forbindelse med erhvervelse, afhændelse, pantsættelse af eller andre dispositioner angående rettigheder over fast ejendom og ved økonomiske dispositioner, som ligger ud over den daglige drift, kræves underskrift af formanden og næstformanden. I uopsættelige forhold, hvor formanden eller næstformanden er fraværende, kræves underskrift af formanden eller næstformanden samt to yderligere forretningsudvalgsmedlemmer. I alle andre forhold, der ikke hører under Forretningsudvalgets kompetence, tegnes organisationen af formanden eller sekretariatschefen.

§ 9. Sekretariat
Stk. 1
Der etableres et sekretariat til betjening af de politiske beslutningsfora og til varetagelse af OAO’s virksomhed i øvrigt.

Stk. 2
Sekretariatets drift finansieres af medlemskontingentet og ved aftaler med enkelte eller flere organisationer mv., der ønsker at placere opgaver i sekretariatet. Sådanne aftaler skal godkendes af Forretningsudvalget.

Stk. 3
Forretningsudvalget ansætter lederen og souschefen af sekretariatet. Lederen af sekretariatet varetager den daglige ledelse af sekretariatet på grundlag af Forretningsudvalget og formandskabets retningslinjer og anvisninger.

§ 10. Ændring af vedtægter
Stk. 1
Ændring af vedtægterne besluttes af Forretningsudvalget efter høring af medlemsorganisationerne. Beslutning om ændring af vedtægterne kræver tilslutning fra mindst 2/3 af medlemmerne i Forretningsudvalget repræsenterende mindst 2/3 af det samlede medlemstal.

Stk. 2
Ændringer i bilag 1 og 2 kræver dog tilslutning fra mindst 2/3 af medlemsorganisationerne i det forhandlingsudvalg, som ændringen vedrører, repræsenterende mindst 2/3 af det samlede medlemstal på det pågældende forhandlingsområde.

§ 11. Opløsning af organisationen
Stk. 1
OAO kan kun opløses ved beslutning på 2 på hinanden følgende forretningsudvalgsmøder indkaldt med dette formål og efter høring af medlemsorganisationerne. Beslutning om opløsning kræver tilslutning fra mindst 3/4 af medlemmerne i Forretningsudvalget repræsenterende mindst 3/4 af det samlede medlemstal. OAO’s værdier opgøres og overgår i sådanne tilfælde til medlemsorganisationerne og fordeles i forhold til medlemsandelen.

Stk. 2
En beslutning om fusion af OAO med en anden relevant organisation eller beslutning om kollektiv optagelse af en flerhed af organisationer, som i henhold til § 3 alle kan optages som medlemmer af OAO, kræver ikke overholdelse af beslutningsproceduren i stk. 1.

§ 12. Udmeldelse
Stk. 1
Medlemsorganisationerne kan med en frist på 6 måneder udmelde sig af OAO med virkning fra udgangen af et kalenderår. Den udmeldte organisation har ikke krav på en evt. andel af OAO’s formue.

Stk. 2
Efter en medlemsorganisation, henført til det statslige område jf. § 3, stk. 2 eller stk. 3, er udmeldt og udtrådt af OAO, udøves forhandlings- og aftaleretten på den udmeldte organisations faglige område fortsat af det statslige forhandlingsudvalg.

§ 13. Eksklusion
Stk. 1
Hvis en medlemsorganisation eller dele heraf modarbejder OAO formål og beslutninger eller på anden måde optræder illoyalt, kan organisationen eller dele heraf udelukkes, efter Forretningsudvalgets vedtagelse heraf, med mindst 2/3 flertal. Den ekskluderede organisation har ikke krav på en evt. andel af OAO’s formue.

Stk. 2
Efter en medlemsorganisation, henført til det statslige område jf. § 3, stk. 2 eller stk. 3, er ekskluderet af OAO, udøves forhandlings- og aftaleretten på den ekskluderede medlemsorganisations faglige område fortsat af Det statslige forhandlingsudvalg.

§ 14. Ikrafttræden
Disse vedtægter er vedtaget af OAO’s Forretningsudvalg og træder i kraft den 1. januar 2019 og erstatter tidligere vedtægter af 28. september 2015.

Bilag 1 til vedtægt for OAO: Beslutningskompetence for aftale- og forhandlingsspørgsmål på det statslige område

Repræsentantskab:

 • Repræsentantskabet er den højeste myndighed i OAO i alle spørgsmål vedrørende statslige aftale- og forhandlingsspørgsmål.
 • Der afholdes ordinært repræsentantskabsmøde hvert 4. år.
 • Der afholdes derudover repræsentantskabsmøde, når Det statslige forhandlingsudvalg træffer beslutning herom.
 • I de år, hvor der ikke er generelle aftale- og overenskomstforhandlinger, inviterer Det statslige forhandlingsudvalg Repræsentantskabet til et temamøde med et aktuelt eller principielt tema. Der foretages ikke afstemninger på dette møde, men resultaterne af mødet indgår i Det statslige forhandlingsudvalgs arbejde.
 • Ekstraordinært repræsentantskabsmøde skal afholdes, når mindst tre medlemsorganisationer repræsenterende mindst 1/5 af de statslige medlemmer, jf. § 3, stk. 2, begærer det.
 • Procedurer for indkaldelse, til og terminer for afholdelse af, såvel ordinære som ekstraordinære repræsentantskabsmøder fastlægges i forretningsorden for repræsentantskabet.

Repræsentantskabet har følgende opgaver:
1. Vedtagelse af overenskomst- og aftalekrav.
2. Stillingtagen til anbefaling af et af CFU-anbefalet forhandlingsresultat ved de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger.
3. Valg af formand og næstformand på de ordinære møder. Ved formandens afgang i repræsentantskabsperioden indkaldes der til ekstraordinært repræsentantskabsmøde for valg af ny formand. Ved næstformandens afgang i repræsentantskabsperioden vælger Forhandlingsudvalget en ny næstformand for den resterende del af repræsentantskabsperioden. 

Repræsentantskabet sammensættes således:
Hver medlemsorganisation jf. § 3, stk. 2, herunder Postpensionisternes Landsforening og evt. andre statstjenestemænds pensionistforeninger, tildeles et medlem.

 • Medlemsorganisationer med over 4.000 medlemmer jf. § 3, stk. 2 tildeles yderligere et medlem.
 • Medlemsorganisationer med over 8.000 medlemmer jf. § 3, stk. 2 tildeles yderligere et medlem.
 • Medlemsorganisationer med over 12.000 medlemmer jf. § 3, stk. 2 tildeles yderligere et medlem.
 • Medlemsorganisationer med over 16.000 medlemmer jf. § 3, stk. 2 tildeles yderligere et medlem.

Repræsentantskabet er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Repræsentantskabet fastsætter selv sin forretningsorden, idet det dog skal være således, at det heri bestemmes, at hvert medlem af repræsentantskabet har én stemme.
Der skal holdes repræsentantskabsmøde, når der foreligger, et af CFU anbefalet forhandlingsresultat, ved de generelle aftale- og overenskomstforhandlinger.
Ved dette møde vedtager repræsentantskabet en anbefaling om at godkende eller forkaste forhandlingsresultatet.
Anbefalingen meddeles til medlemsorganisationerne med henblik på udsendelse sammen med den stemmeseddel, der udsendes ved den fælles urafstemning, der afholdes for den statslige del af OAO’s CFU-forhandlingsområder.
Afstemningen i medlemsorganisationerne finder sted i henhold til medlemsorganisationernes egne regler herom.
Ved opgørelse af stemmetal til brug for afgørelse af forhandlingsområdets samlede stemmeresultat indgår de i den enkelte medlemsorganisation afgivne stemmer direkte i forhandlingsområdets stemmetal.
Ved opgørelse af stemmetal for Postpensionisternes Landsforening og evt. andre statstjenestemænds pensionistforeninger til brug for forhandlingsområdets samlede stemmeresultat divideres det faktiske stemmetal med 4, inden de afgivne stemmer indregnes i forhandlingsområdets stemmetal.
Ved opgørelse af forhandlingsområdets samlede stemmeresultat er almindelig stemmeflerhed af samtlige de afgivne stemmer afgørende.
Ovennævnte regler gælder ikke i situationer, hvor aftaleforslaget er et af Forligsmanden fremsat mæglingsforslag. I sådanne tilfælde sker afstemning efter forligsmandslovens regler.
Der afholdes separat urafstemning om forhandlingsresultatet for hvert selskab, med hvem OAO eller dets medlemsorganisationer indgår overenskomst.

Forhandlingsudvalg
Det statslige forhandlingsudvalg har den daglige kompetence i alle spørgsmål vedrørende aftale- og forhandlingsspørgsmål på det statslige område alene under ansvar for det statslige forhandlingsområdes repræsentantskab. Forhandlingsudvalget har således ansvaret for og kompetence vedrørende alle hovedaftaler for tjenestemænd og er centralorganisation for statstjenestemænd. Endvidere har Forhandlingsudvalget ansvaret for og kompetence vedrørende fællesoverenskomster og alle generelle forhandlingsforhold for overenskomstansatte.
Det statslige forhandlingsudvalg varetager alene under ansvar overfor det statslige forhandlingsområdes repræsentantskab kartellets interesser i relation til aktiepost i Sampension KP Livsforsikring A/S.
Medlemsorganisationerne er forpligtet til at overholde hovedaftalers og grænseaftalers bestemmelser. 
Forhandlingsudvalget delegerer forhandlingsret til medlemsorganisationerne i overensstemmelse med tjenestemandslovens og tjenestemændenes hovedaftales regler herom.
Aftaleret kan delegeres til medlemsorganisationerne for så vidt angår aftaler, der indgås med eget ministerium/styrelse og som alene angår egne medlemmer, jf. i øvrigt tjenestemændenes hovedaftale.
Forhandlingsudvalget skal sikre og udøve forhandlingsret for medlemsorganisationerne, jf. den med finansministeren indgåede hovedaftale for overenskomstansatte.
Forhandlingsudvalget på det statslige område sammensættes af den på repræsentantskabsmødet valgte formand og den på repræsentantskabsmødet valgte næstformand samt repræsentanter for de organisationer, der har tilmeldt erhvervsaktive medlemmer jf. § 3 stk. 2.
Enhver medlemsorganisation, der ved opgørelse i henhold til § 3, stk. 2 pr. 1. juli året forud for OAO’s budgetår har 2,3 % af de i § 3 stk. 2 tilmeldte erhvervsaktive medlemmer, udpeger 1 repræsentant til Forhandlingsudvalget. De medlemsorganisationer, der stiller hhv. formand og næstformand kan udpege yderligere et medlem til Forhandlingsudvalget.
Der kan indgås valgforbund mellem organisationer for erhvervsaktive medlemmer, som ikke repræsenterer 2,3 % af medlemmerne.
Det statslige forhandlingsudvalg varetager uden reference til eller fra andre organer i eller udenfor OAO alle forhold i relation til medlemskabet af CFU.
Pensionisternes interesser skal iagttages af Forhandlingsudvalget.
Forhandlingsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.
Forhandlingsudvalget fastsætter selv sin forretningsorden, og hvert forhandlingsudvalgsmedlem har en stemme.
Forhandlingsudvalget afholder normalt møde en gang ca. hver anden måned bortset fra juli måned.

Såfremt OAO opløses, skal Forhandlingsudvalget på det statslige område videreføres som centralorganisation for statstjenestemænd og Postpensionisternes Landsforening og evt. andre statstjenestemænds pensionistforeninger og som centralorganisation med forhandlings- og aftaleret for fællesoverenskomster og alle generelle forhandlingsforhold for overenskomstansatte.
Medlemsorganisationer jf. § 3, stk. 2 forbliver ved en evt. opløsning af OAO, medlemmer af Det statslige forhandlingsudvalg og overgår direkte til medlemskab af den videreførende centralorganisation.
Aktieposten i Sampension KP Livsforsikring A/S følger vederlagsfrit medlemsorganisationerne i Det statslige forhandlingsudvalg, hvis de samlet måtte vælge at udtræde af OAO.
Organisationerne i § 3, stk. 2 indgår i dette arbejde, og forudsættes at træffe beslutninger om de nødvendige overgangsregler.

Bilag 2 til vedtægt for OAO

Beslutningskompetence for Forhandlingsudvalget på det regionale og kommunale område

1. Forhandlingsudvalget på det regionale og kommunale område sammensættes af repræsentanter for de medlemsorganisationer, der har tilmeldt medlemmer til OAO, jf. § 3 stk. 6 og indgår som en valggruppe i Forhandlingsfællesskabet. Enhver medlemsorganisation, der opgjort i henhold til § 3, stk. 6 pr. 1. juli året forud for OAO’s budgetår repræsenterer 1 % af de i § 3 stk. 6 tilmeldte medlemmer, udpeger 1 repræsentant og 1 suppleant til Forhandlingsudvalget. Forhandlingsudvalget konstituerer sig for en 2-årig periode med formand og næstformand. De medlemsorganisationer, der stiller hhv. formand og næstformand, kan udpege yderligere et medlem til Forhandlingsudvalget. Valggrupperepræsentanter i Forhandlingsfællesskabets forhandlingsudvalg, der ikke er forbundsrepræsentant, deltager i forhandlingsudvalgets møder.
2. Forhandlingsudvalget er beslutningsdygtigt, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og samtidig repræsenterer mindst halvdelen af forbundenes medlemstal. Beslutninger træffes ved almindeligt flertal efter forbundenes medlemstal, jf. § 3, stk. 6 pr. 1. juli året forud for OAO’s budgetår og kræver tilslutning fra mindst 2 forbund i Forhandlingsudvalget.

 

Kontakt

Jan Erik Rasmussen

Forhandlingschef for det statslige område

Tlf.: 33 70 13 09, mobil: 29 12 96 97, mail: jer@oao.dk

Hovedaftaler, statslige overenskomster og organisationsaftaler, CFU, Sampension, forhold vedr. tillidsrepræsentanter og fagretlige spørgsmål.

Henrik Würtzenfeld

Sekretariatschef

Tlf.: 33 70 13 05, mobil: 51 37 69 03, mail: hew@oao.dk

Ledelse af sekretariatet, sekretariatsbetjening af Forretningsudvalg og Forhandlingsudvalg (OAO-K). Forhandlingsfællesskabet og CFU.