Den sociale dialog

Social dialog refererer til diskussioner, konsultationer, forhandlinger og fælles tiltag, som foregår regelmæssigt mellem arbejdsmarkedets parter (Arbejdsgivere og faglige organisationer). Social dialog dækker en bred vifte af sociale og arbejdsrelaterede forhold.

Udvikling og fremme af den sociale dialog er et grundlæggende element i den europæiske sociale model, som spiller en væsentlig rolle i at styrke konkurrenceevnen, fremme retfærdighed og øge den økonomiske velstand og sociale trivsel. Den europæiske sociale dialog supplerer den nationale dialog mellem arbejdsgiver og arbejdstagere.

Arbejdsmarkedets parter ved bedst, hvordan virkeligheden ser ud på arbejdspladserne i Europa. Det at involvere sig på EU-plan er med til at sikre og forsvare, at initiativer på EU-plan tager højde for parternes behov og interesser.

Derfor spiller de faglige organisationer en central rolle i udviklingen af social- og arbejdsmarkedspolitik i EU og udarbejdelsen af sociale standarder. Dialogen mellem arbejdsmarkedets parter har ikke alene indflydelse på den måde, som arbejdsmarkedet og arbejdet tilrettelægges på; den er også med til at styrke den økonomiske vækst, skabe job og sikre retfærdighed på arbejdspladserne.

Derfor er det Europa-Kommissionens rolle at støtte og fremme social dialog, og arbejdsmarkedets parters fundamentale opgave er defineret i flere artikel i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Resultaterne af den sociale dialog rækker dog ud over lovgivning og aftaler parterne imellem. En væsentlig del af arbejdsmarkedets parters arbejde i Europa omfatter at følge udviklingen i relevante EU-politikker, samt at sikre at deres fælles stemme høres for så vidt angår de interesser, de repræsenterer, har.[EKK1] 

OAO deltager i flere af de sociale sektor dialoger. Herunder primært Statsforvaltningskomitéen (NEA) og Lokal- og Regionalforvaltningskomitéen (LRG), samt komiteen for Offentlige værker/forsyningsvirksomheder (Utilities). Sekretariatet deltager også i arbejdsgruppemøderne i EPSU regi og de halvårlige sektor plenarmøder.   

Sektordialogkomitéen på det statslige område mellem den EPSU-ledede fagforeningsdelegation TUNED og EUPAE (European Public Administration Employers) blev etableret ultimo 2010. EUPAE består af statslige arbejdsgivere fra størstedelen af de europæiske lande, men ingen fra Sverige og Danmark. TUNED holder parallelle uformelle halvårlige møder med den såkaldte Generaldirektørkreds fra EUPAN netværket, som omfatter alle 27 EU-lande.

I 2006 blev der etableret en sektordialogkomité på det kommunale/regionale område mellem EPSU og den europæiske kommuneforening CEMR (Council of European Municipalities and Regions). Næstformand i HK Kommunal, Mads Samsing, er formand for EPSU-delegationen i komitéen. De danske medlemmer af CEMR er KL og Danske Regioner.

Derudover er der inden for sektor dialogen for offentlige værker/forsyningsvirksomheder (Utilities) også etableret selvstændige social dialog komiteer for hhv. Gas – og Energisektoren.

Endelig deltager OAO sekretariat også i EPSU’s arbejdsgruppe om sociale tjenester, hvor der eksistere en uformel sektor dialog med FESE (Federation of European Social Employers).


 [EKK1]

Islands Brygge 32D, 1.sal DK-2300 København S. / Tlf.: 33701300 / E-mail: oao@oao.dk / Sikker mail: e-boks.dk