Pension på det statslige område

Overenskomstpension
De generelle pensionsspørgsmål aftales mellem CFU og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen (Skatteministeriet), mens de aftaler der gælder særligt for OAO's medlemsforbund forhandles mellem OAO og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen. OAO's Fællesoverenskomst indeholder de elementer, som OAO har aftalt:

» Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer – Det Statslige Område (OAO-S-fællesoverenskomsten)

For at blive omfattet af pensionsordningen i Fællesoverenskomsten, er det en betingelse, at man har i alt 2 års sammenlagt beskæftigelse i det offentlige. Pensionsbidraget udgør 15 pct.

For ansatte, som er fyldt 20 år og har i alt 9 måneders sammenlagt beskæftigelse i det offentlige eller har været omfattet af en pensionsordning som led i en tidligere ansættelse, udgør pensionsbidraget 11,19 pct., indtil de pågældende opfylder betingelserne for at være omfattet af det almindelige pensionsbidrag på 15 pct.

Hovedparten af medlemmerne på det statslige område har deres pensionsopsparing hos » Sampension, men nogle grupper indbetaler til andre pensionskasser. Er du i tvivl om hvilken pensionskasse der indbetales til, så kontakt dit » medlemsforbund.

Generelle bestemmelser omkring overenskomstpension
De generelle bestemmelser er fælles for alle statsansatte, og forhandles af CFU (Centralorganisationernes Fællesudvalg). CFU  består af OAO, SKAF og Akademikerne. De generelle pensionsbestemmelser findes i følgende cirkulærer:

» Generelle krav til indhold af bidragsdefinerede pensionsordninger i staten mv.

» ATP-satser for ansatte i staten og folkekirken m.v.

» Pensionsforhold for ansatte i fleksjob i staten mv.

» Gruppelivsordninger for tjenestemænd m.fl. og visse overenskomstansatte i staten og folkekirken mv.

» Indbetaling af pensionsbidrag for statsansatte mv på Færøerne

» Efterregulering af pensionsbidrag for ansatte, der har fået reguleret lønnen under ferie mv.

Tjenestemandspension
Alle bestemmelser, herunder henvisning til lovgivning og relevante cirkulærer mv. omkring tjenestemandspension finder du i kapitel 34 i Personaleadministrativ vejledning (PAV) hos Medarber- og Kompetencestyrelsen.
» Gå vil PAV her

 

Kontakt

Bjørn Langbakke

Konsulent

Tlf.: 33 70 13 15, mail: bl@oao.dk

Tjenestemandspension og pension for ansatte på tjenestemandslignende vilkår, seniorvilkår, ferie, lønteknik/statistik og pension på det kommunale/regionale område